Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje ilace dhe materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34450-11-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 200,009.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres
 • |
 • Data e hapjes: 02-12-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36164-12-01-2017
 • |
 • Fondi limit: 28,200.00 Lekë
Objekti i tenderit: Drekë me rastin e vitit të ri
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Porti Detar Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 06-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36667-12-05-2017
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria ALUIZNI Kamëz Vorë
 • |
 • Data e hapjes: 06-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-36554-12-05-2017
 • |
 • Fondi limit: 123,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Guide elektronike te programeve (EPG)” në RTSH
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 30-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-31663-10-27-2017
 • |
 • Fondi limit: 7,990,832.67 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje 2 (dy) autoveturave dhe 1 (nje) minibus”
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30674-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 8,762,278.00 Lekë
Objekti i tenderit: Auditimi nga nje shoqeri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare te OST sh.a. per vitin 2017 sipas Standarteve Nderkombetare te Auditimit
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 03-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32345-11-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Raport paraprak per Vleresimin e Ndikimit Ne Mjedis
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • |
 • Data e hapjes: 07-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36851-12-06-2017
 • |
 • Fondi limit: 162,967.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje mjete mesimore ditaktike per AMU dhe AML
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Arsimore Mirdite
 • |
 • Data e hapjes: 23-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-11-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35437-11-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 640,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ngrohje Objekti (dru Zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale e Teknologjise Hamdi Bushati Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35811-11-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 230,833.00 Lekë

Faqe 1 nga 5186


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara