Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje 2 (dy) biletë transporti ajror, “Tiranë – Nice- Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Avokati i Popullit
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97939-06-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 50.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, Rome-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97937-06-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, Rome-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97937-06-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Pjese kembimi per Automjetet e Komisariatit te Policisae Sarande.
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-05-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-95195-05-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 107,600.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje 2 (dy) biletë transporti ajror, “Tiranë – Nice- Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Avokati i Popullit
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97939-06-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 50.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, Rome-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97937-06-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Supervizion punimesh për objektin: Ndërtimi i linjës së transmetimit të rrjetit të jashtëm të ujësjellësit Rajonal (nga Burimi i Poçemit)”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 29-03-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-91333-03-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,509,698.97 Lekë
Objekti i tenderit: “Furnizim me barin Fentanyl 50 MCG/ML-10 ML per mbulimin e nevojave, periudhe 24-mujore”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-05-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92426-04-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 8,231,932.80 Lekë
Objekti i tenderit: Loti III : Blerje bukë për Qendrën Sociale Balashe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-91443-03-29-2021
 • |
 • Fondi limit: 612,300.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti II : Blerje produkte ushqimore për Qendrën Sociale Balashe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-91441-03-29-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,254,480.00 Lekë

Faqe 1 nga 4956


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara