Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Bileta transporti ajror Tiranë- Tel Aviv –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 27-31 Janar, Copë 3 (tre).
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 14:10
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 17:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-47670-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 151,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Bileta transporti ajror Tiranë- Tel Aviv –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 27-31 Janar, Copë 3 (tre).
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 14:10
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 17:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-47670-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 151,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Bileta transporti ajror Tiranë- Tel Aviv –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 27-31 Janar, Copë 3 (tre).
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 14:10
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 17:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-47670-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 151,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Bileta udhetimi
 • Autoriteti Kontraktues: Bordi i Mbikeqyrjes Publike
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47491-01-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Bileta udhetimi
 • Autoriteti Kontraktues: Bordi i Mbikeqyrjes Publike
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47491-01-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbime riparimi të akseve të rrugëve(Riparimi dhe mirembajtje e shtresave asfaltike)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 11-11-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-11-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42797-11-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,444,875.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbime riparimi të akseve të rrugëve(Sherbime per mirembajtje emergjente te segmentit Ura Mesit-Prekal-Kir-Mali i Shoshit-Breglumi-Ndërlysaj-Thethe)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 11-11-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-11-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42798-11-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,135,560.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje karburanti
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44655-11-22-2019
 • |
 • Fondi limit: 40,000,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 31-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41601-10-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,495,991.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26378-06-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 7,499,732.15 Lekë

Faqe 1 nga 3406


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara