DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2018


Vendim Nr. 09, datë 26.02.2018

Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për procedurën e prokurimit "Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për kontratat e mallrave/shërbimeve/punëve publike

Vendim Nr. 09, date 26.02.2018

DST_negocim pa shpallje paraprake _Mallra

DST_negocim pa shpallje paraprake_Sherbime

DST_negocim pa shpallje paraprake _Pune


 

Dokumentat Standarte te Procedures se Rojeve

DST ROJE set model _22.2.2018


Vendim Nr. 08 datë 23.02.2018

Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për procedurën e prokurimit "E hapur", "E kufizuar", Kërkesë për propozim", "Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës" dhe "Me negocim me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për kontratat e punëve publike

Vendim Nr. 08 date 23.02.2018

Kufizuar

DST_NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DST_NEGOCIM_me_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DST_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË_(1)

DST_HAPUR_PUNË (2)

Set model të Dokumentave Standarde për Shërbime referurar Rekomandimin të përbashkët mbi shërbimin e rojeve me Nr. 15166 Prot., datë 20.12.2017

SET_Model_DST

Rekomandim Nr. 15166 Prot., dhe Nr. 1858 Prot., KPP


DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2017

 

 PROCEDURA ME NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TE NJOFTIMIT

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2016

 

PROCEDURA E HAPUR

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA KËRKESË PËR PROPOZIM

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA ME NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TE NJOFTIMIT

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA E KUFIZUAR

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA SHËRBIM KONSULENCE

DOKUMENTET STANDARDE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE TË KONSULENCË

 

PROCEDURA KONKURS PROJEKTIMI

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN KONKURS PROJEKTIMI