DOKUMENTAT STANDART TE TENDERIT 2019

VENDIM PER MIRATIMIN E  DISA SHTESAVE  NË DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT, “TENDER I HAPUR”, “KËRKESË PËR PROPOZIM”, “NEGOCIIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”,  “NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, “TENDER I KUFIZUAR” , “KONKURS PROJEKTIMI” DHE “SHËRBIM KONSULENCE”, PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME

Vendim Nr. 06 datë 20.06.2019

PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_PUNE-1

-SHERBIM_KONSULENCE

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_SHERBIME

-PROCEDURË_E_KUFIZUAR_MALLRA

-PROCEDURË_E_HAPUR_SHËRBIME

PROCEDURË_e_HAPUR_MALLRA

-PROCEDURE_E_HAPUR_PUNË

NEGPA_SHPALLJE_SHERBIME

NEG_PA_SHPALLJE_MALLRA

NEG_PA__ShPALLJE_PUNE

NEG_ME_SHPALLJE_SHERBIME

NEG_ME_SHPALLJE_PUNE-1

NEG_ME_SHPALLJE_MALLRA

-KONKURS_PROJEKTIMI

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_SHËRBIME

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË-

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_MALLRA


VENDIM PER MIRATIMIN E  DISA SHTESAVE  NË DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT, “TENDER I HAPUR”, “KËRKESË PËR PROPOZIM”, “NEGOCIIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”,  “NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, “TENDER I KUFIZUAR” , “KONKURS PROJEKTIMI” DHE “SHËRBIM KONSULENCE”, PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME

Vendim Nr.2 date 08.03.2019

SHERBIM_KONSULENCE

PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_PUNE-1

PROCEDURË_HAPUR_SHËRBIME

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_SHERBIME

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_MALLRA

PROCEDURË_e_HAPUR_MALLRA_

PROCEDURE_E_HAPUR_PUNË-1

NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_SHERBIME

NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE-1

NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_MALLRA

NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_SHERBIME

NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE-1

NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_MALLRA

KONKURS_PROJEKTIMI

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_SHËRBIME_

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË-1

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_MALLRA_