DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2018


VENDIM NR.13, DATË 13.09.2018 PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË SHTOJCEN 17 TË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN “SHËRBIM KONSULENCE”

Në mbështetje të shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe të nenit 11, pika 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, Agjencia e Prokurimit Publik 

Vendim_Nr._13_date_13.09.2018_Per_miratimin_e_nje_shtese_ne_shtojcen_17_te_DST_per_Sherbim_Konsulence

Shtojca 17


Vendim Nr. 12 datë 18.07.2018

Për miratimin e një shtese ne shtojcën 17 të Dokumentat Standarte të Tenderit pë procedurën "Shërbim Konsulence"

Vendim Nr. 12 date 18.07.2018

Shtojce Njoftim Fituesi


Vendim Nr. 09, datë 26.02.2018

Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për procedurën e prokurimit "Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për kontratat e mallrave/shërbimeve/punëve publike

Vendim Nr. 09, date 26.02.2018

DST_negocim pa shpallje paraprake _Mallra

DST_negocim pa shpallje paraprake_Sherbime

DST_negocim pa shpallje paraprake _Pune


 

Dokumentat Standarte te Procedures se Rojeve

DST ROJE set model _22.2.2018


Vendim Nr. 08 datë 23.02.2018

Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për procedurën e prokurimit "E hapur", "E kufizuar", Kërkesë për propozim", "Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës" dhe "Me negocim me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për kontratat e punëve publike

Vendim Nr. 08 date 23.02.2018

Kufizuar

DST_NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DST_NEGOCIM_me_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DST_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË_(1)

DST_HAPUR_PUNË (2)


VENDIM Nr. 7, Datë 12.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "SHËRBIM KONSULENCE"

Vendim_Nr._7_date_12.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SHERBIM_KONSULENCE


VENDIM Nr. 06, Datë 11.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "PROCEDURË E KUFIZUAR" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Vendim_Nr._06__date_11.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_SHERBIMET

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_PUNE

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR MALLRA


VENDIM Nr. 05, Datë 11.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "KONKURS PROJEKTIMI"

Vendim_Nr._05__date_11.01.2018

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KONKURS_PROJEKTIMI


VENDIM Nr. 04, Datë 11.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Vendim_Nr._04__date_11.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_SHERBIME

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_MALLRA


VENDIM Nr. 03, Datë 11.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Vendim_Nr._03__date_11.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE_SHERBIME

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE_PUNE

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE_MALLRA


VENDIM Nr, 02, Datë 10.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "PROCEDURË E HAPUR" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Vendim_02_date_10.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_PUNË

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_SHËRBIME

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_MALLRA


VENDIM Nr, 01, Datë 10.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "KËRKESË PËR PROPOZIM" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

VENDIM Nr, 01, Datë 10.01.2018

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_SHËRBIME

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_MALLRA


Set model të Dokumentave Standarde për Shërbime referurar Rekomandimin të përbashkët mbi shërbimin e rojeve me Nr. 15166 Prot., datë 20.12.2017

SET_Model_DST

Rekomandim Nr. 15166 Prot., dhe Nr. 1858 Prot., KPP


DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2017

 

 PROCEDURA ME NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TE NJOFTIMIT

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2016

 

PROCEDURA E HAPUR

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA KËRKESË PËR PROPOZIM

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA ME NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TE NJOFTIMIT

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA E KUFIZUAR

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA SHËRBIM KONSULENCE

DOKUMENTET STANDARDE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE TË KONSULENCË

 

PROCEDURA KONKURS PROJEKTIMI

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN KONKURS PROJEKTIMI