DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2018


Vendim Nr. 09, datë 26.02.2018

Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për procedurën e prokurimit "Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për kontratat e mallrave/shërbimeve/punëve publike

Vendim Nr. 09, date 26.02.2018

DST_negocim pa shpallje paraprake _Mallra

DST_negocim pa shpallje paraprake_Sherbime

DST_negocim pa shpallje paraprake _Pune


 

Dokumentat Standarte te Procedures se Rojeve

DST ROJE set model _22.2.2018


Vendim Nr. 08 datë 23.02.2018

Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për procedurën e prokurimit "E hapur", "E kufizuar", Kërkesë për propozim", "Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës" dhe "Me negocim me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për kontratat e punëve publike

Vendim Nr. 08 date 23.02.2018

Kufizuar

DST_NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DST_NEGOCIM_me_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DST_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË_(1)

DST_HAPUR_PUNË (2)


VENDIM Nr. 7, Datë 12.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "SHËRBIM KONSULENCE"

Vendim_Nr._7_date_12.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SHERBIM_KONSULENCE


VENDIM Nr. 06, Datë 11.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "PROCEDURË E KUFIZUAR" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Vendim_Nr._06__date_11.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_SHERBIMET

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_PUNE

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR MALLRA


VENDIM Nr. 05, Datë 11.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "KONKURS PROJEKTIMI"

Vendim_Nr._05__date_11.01.2018

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KONKURS_PROJEKTIMI


VENDIM Nr. 04, Datë 11.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Vendim_Nr._04__date_11.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_SHERBIME

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_MALLRA


VENDIM Nr. 03, Datë 11.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Vendim_Nr._03__date_11.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE_SHERBIME

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE_PUNE

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE_MALLRA


VENDIM Nr, 02, Datë 10.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "PROCEDURË E HAPUR" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Vendim_02_date_10.01.2018

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_PUNË

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_SHËRBIME

DOKUMENTAT STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_MALLRA


VENDIM Nr, 01, Datë 10.01.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "KËRKESË PËR PROPOZIM" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

VENDIM Nr, 01, Datë 10.01.2018

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_SHËRBIME

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_MALLRA


Set model të Dokumentave Standarde për Shërbime referurar Rekomandimin të përbashkët mbi shërbimin e rojeve me Nr. 15166 Prot., datë 20.12.2017

SET_Model_DST

Rekomandim Nr. 15166 Prot., dhe Nr. 1858 Prot., KPP


DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2017

 

 PROCEDURA ME NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TE NJOFTIMIT

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2016

 

PROCEDURA E HAPUR

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA KËRKESË PËR PROPOZIM

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA ME NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TE NJOFTIMIT

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA E KUFIZUAR

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E PUNËVE CIVILE

DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË MALLRAVE

 

PROCEDURA SHËRBIM KONSULENCE

DOKUMENTET STANDARDE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE TË KONSULENCË

 

PROCEDURA KONKURS PROJEKTIMI

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN KONKURS PROJEKTIMI