Njoftim Nr. 2360 Prot.,date 20.02.2018

Njoftim Mbi disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr.914,datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar

 

NJoftim Nr. 2360 Prot.,date 20.02.2018


Njoftim Nr. 2368 Prot., date 20.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") njofton të gjithë autoritetet kontraktore se është miratuar së fundmi Vendimi Nr. 82, datë 14.02.2018, i Këshillit të Ministrave "Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruar për kryerjen e procedurave të prokurimit publik,..

Njoftim 2368 Prot, date 20.02.2018

Udhezim Nr.08 date 20.02.2018


 

Njoftim Nr. 1609 Prot, date 29.01.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

Njoftim Nr. 1609 Prot date 29.01.2018


Njoftim Nr. 1518 date 26.01.2018

Agjencia e Prokurimit Publik ka konstatuar kohët e fundit se, autoritetet kontratore kanë shpallur në Sistemin e Prokurimit Elektornik procedura prokurimi konkurruese për punë/mallra/shërbime, ku në kriteret e vecanta për kualifikim vendosin kritere kufizuese, sa i takon vlerës së xhiros vjetore që duhet të deklarojnë operatorët ekonomikë, për të provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet finaciare dhe ekonomike, duke kërkuar vlerën e xhiros në masën 100% të fondit limit.

Njoftim Nr. 1518 date 26.01.2018


Manual  Nr. 01, datë 26.01.2018 "PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

Manual per Operatorin Ekonomik Nr.01_26.01.2018


Njoftim Nr. 1506 Prot date 26.01.2018

Ashtu sic jeni në dijeni, me ndryshimet më të fundit nënligjore të rregullave të prokurimit publik, regjistrat e procedurave të prokurimit publik dërgohen për publikim në Agjencinë e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik.

Njoftim Nr. 1506 Prot date 26.01.2018


Njoftim Nr. 1221 Prot., datë 22.01.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në mbështetje të nenit 6 të Kreut I të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar, sjell në vëmendje të të gjithë autoriteteve kontraktore se,

Njoftim Nr 1221 Prot date 22.01.2018


REKOMANDIM  Nr. 1098 Prot.date 19.01.2018

“MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË REGJISTRIT TË PARASHIKIMIT PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT “ME NEGOCIM PASHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, AMENDAMENTEVE TË KONTRATËS, SI DHE OBJEKTEVE ME VLERË NËN 100.000 LEKË

Rekomandim Nr. 1098 Prot.date 19.01.2018


Njoftim për të gjithë Autoritetet Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 4, Kreu I, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar sjell në vëmendje të të gjithë autoritetet kontraktore buxhetore se, në respektim të pikës 5 të Udhëzimit të APP Nr.1, datë 05.01.2018

Njoftim Nr. 782 Prot., date 15.01.2018


Njoftim Nr. 637 Prot., Datë 12.01.2018

Agjencia e Prokurimit Publik  me vendimin Nr.7 datë 12.1.2018 ka miratuar setin e Dokumentave Standarde të Procedurës së Prokurimit “Shërbim Kosulence”.

Në këtë set dokumentash janë pasqyruar ndyshimet e fundit që ka pësuar kjo lloj procedure prokurimi, sipas parashikimeve të VKM nr. 914/2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar së fundmi me VKM nr. 797/2017.

Njoftim Nr. 637 date 12.01.2018


Njoftim Nr. 343 Prot., datë 09.01.2018

Njoftim për të gjithë Autoritetet Kontraktore

Sjellim në vëmendje të të gjithë Autoriteteve Kontraktore se, me ndryshimet e fundit të Vendimit Nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", regjistrat e parashikimeve të procedurave të prokurimit publik, nuk duhet të dërgohen në formë shkresore dhe me CD pranë APP me qëllim publikimin e tyre,

Njoftim Nr. 343 Prot datë 09.01.2018


Njoftim Nr. 186 Prot.,datë 05.01.2018

Agjencia e Prokurimit Publik, njofton të gjithë autoritet kontraktore që me ndryshimet e fundit që ka pësuar legjislacioni dytësor, VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", ndryshime të miratuara me VKM Nr. 797, datë 29.12.2017, të cilat janë botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 236, datë 04.01.2018, është shfuqizuar parashikimi për përdorimin e procedurës së prokurimit "Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për lidhjen e kontratave shtesë për plotësimin e nevojave të fillim vitit nga autoritet kontraktore.

Njoftim Nr. 186 Prot. date 05.01.2018


NJOFTIM Nr. 187 Prot., datë 05.01.2018

Mbi ndryshimin e VKM Nr. 914, datë29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar dhe VKM Nr. 918, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”

 

Drejtuar:                    Autoriteteve Kontraktore                  

                                                           

Në vijim të njoftimit të Agjencisë së Prokurimit Publik (në vijim “APP”), me Nr. 14870 Prot., datë 12.12.2017, drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore, ju vemë në dijeni se me VKM nr. 796, datë 29.12.2017 dhe VMK nr. 797, datë 29.12.2017, janë miratuar respektivisht ndryshimenëVendimin e Këshillit të MinistraveNr. 918, datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, dhe në Vendimine Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ndryshime të cilat janë botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 236, datë 04.01.2018.

NJoftim Nr. 187 Prot. date 05.01.2018

VKM nr. 797, date 29.12.2017

VKM nr. 796, date 29.12.2017


Njoftim Nr. 83 Prot., datë 03.01.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

 

Njoftim_Nr._83_Prot._date_03.01.2018