Njoftim Nr. 2502 Prot., datë 09.04.2021

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Në vijim të Njoftimeve të nxjerra nga Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në kuadër të hyrjes në fuqi të Ligjit të ri nr. 162, datë 23.12.2021 "Për Prokurimin Publik", njoftojmë si më poshtë vijon:

Njoftim Nr. 2502 Prot., date 9.4.2021


Njoftim Nr. 2501 Prot., datë 09.04.2021

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") sjell në vëmendje, të Autoriteteve Kontraktore si vijon:

Njoftim Nr.2501 Prot., date 09.04.2021


Njoftim Nr. 2393 Prot., Date 06.04.2021

Drejtuar : Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") sjell në vëmendje se, referuar Njoftimit Nr. 6417 Prot., datë 02.08.2019, autoritetet kontraktore ...

Njoftim Nr. 2393 Prot., date 06.04.2021


Njoftim Nr. 2109/3 Prot., date 02.04.2021

 

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

                Operatorëve Ekonomikë

 

Në vijim të Njoftimit Nr. 2109/2 Prot., datë 31.03.2021, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") për të shmangur paqartësitë e të gjithë palëve të përfshira në procesin e prokurimit,

Njoftim Nr. 2109.3 date 02.04.2021


NJOFTIM NR. 2109/2 PROT., DATE 31.03.2021

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Në vijim të Njoftimit Nr. 2109/1 Prot., datë 30.03.2021 Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") njofton të gjitha Autoritetet Kontraktore, si më poshtë vijon :

Njoftim Nr.2109/2 Prot date 31.03.2021


Njoftim Nr. 2109/1 Prot., date 30.03.2021

 

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Njoftim Nr. 2109/1 Prot., date 30.03.2021


Njoftim Nr. 2109 Prot., datë 24.03.2021

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Në vijim të Njoftimit të publikuar, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") sjell edhe njëherë në vëmendje të të gjitha palëve të interesuara se

Njoftim Nr. 2109 Prot., datë 24.03.2021


Lënda: Njoftim mbi hartimin e rregullave të reja për prokurimin publik.

 

Në zbatim të  Ligjit  nr. 162 datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", icili, i shtrin efektet duke nisur nga data 31.03.2021, Agjencia e Prokurimit Publik (APP) ka përgatitur draftin e rregullave për prokurimin publik.

 

Njoftim Nr. 2092 Prot., date 23.03.2021


NJOFTIM


Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

                Operatorëve Ekonomikë

Njoftim per Ligjin


URDHËR NR. 29 DATË 9.2.2021

PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË MBIKËQYRJES PUBLIKE

Urdher Nr.29 per kandidate per anetare te BMP


Njoftim Nr. 8357/8 Prot., datë 28.01.2021

OPERATORIT EKONOMIK "ARLIND DOGJANI 

Operatorit ekonomik Arlind Dogjani


Njoftim Nr. 8480/1 Prot., datë 21.01.2021

 

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

                Operatorëve Ekonomikë

Njoftim Nr. 8480/1 Prot., date 21.01.2021


 AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

 

Lënda:            Njoftim

Drejtuar:        Autoriteteve kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar.

Për dijeni:      Agjencisë së Prokurimit Publik 

Njoftim Nr. 99 Prot., date 14.01.2021


Njoftim Nr. 346/1 Prot., date 12.01.2021

Lënda: Njoftim

Shoqërisë "VI-ES" sh.p.k

Njoftim Nr. 346/1 Prot., date 12.01.2021


Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 13 dhe nenit 35/1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 41 e vijues të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ka bërë disa ndryshime në manualin teknik që shoqëron Udhëzimin nr. 6, datë 16.01.2018 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike", i ndryshuar.

Njoftim 07.01.2020 (1)

Ndryshimet per manuali teknike MK 2021 perfundimtar

Udhezim mbi mK 07.01.2020

MANUAL TEKNIK PER KRIJIMIN NE SPE TE MK DHE MINIKONTRATAVE-2021