Njoftim Nr. 3848 Prot., date 09.06.2021

Drejtuar:   Autoriteteve/ Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) sjell në vëmendje se në zbatim të Vendimit i Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” janë miratuarsetete Dokumenteve Standarde të Tenderit për mall/punë/shërbime për procedurat e prokurimit “Procedurë e Hapur” dhe “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”, të cilat fillojnë t’i shtrijnë efektet prej ditës së sotme datë 09.06.2021.

Njoftim Nr. 3848 Prot., date 09.06.2021


NJOFTIM

Drejtuar :   Autoriteteve/Enteve Kontraktore

                   Operatorëve Ekonomikë

Agjencia e Prokurimit Publik (APP) njofton të gjitha palët e interesuara se,në zbatim të pikës “c” të nenit 23 të Ligjit 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (LPP),të pikës 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (VKM), si dhe nenit 14/1 të kësaj VKM,ka miratuar Dokumentat Standarde të Tenderit (DST), për mallra/ punë/ shërbime për procedurat e prokurimit “Procedurë e Hapur” dhe “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”.

Njoftim Nr. 2416/4 Prot., date 09.06.2021


Njoftim Nr. 3778 Prot., datë 04.06.2021

Drejtuar:   Autoriteteve Kontraktore

                   Operatorëve Ekonomikë

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të kompetencave të saj sipas parashikimeve tënenit 23 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, ju bën me dije si më poshtë vijon:

Sikurse jeni në dijeni, Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”,hyn në fuqi më datë 09.06.2021.

Njoftim Nr. 3778 Prot., date 04.06.2021


Njoftim Nr. 3588/1 Prot., datë 02.06.2021

 

Drejtuar:   Autoriteteve Kontraktore

                   Operatorëve Ekonomikë

Në vijim të njoftimit Nr.3588 Prot., datë 26.05.2021, Agjencia e Prokurimit Publik  sjell dhe njëherë në vëmendje se,Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”,i cili është botuar në Fletoren Zyrtare më datë 25.05.2021 hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në këtë Fletore, pra më datë 09.06.2021.

Për këtë qëllim, sjellim në vëmendjen tuaj se, të gjitha procedurat e prokurimit që do të shpallen në datë 09.06.2021 e në vijim, duhet të respektojnë parashikimet e VKM 285/2021. 

 

Njoftim Nr. 3588/1 Prot., date 02.06.2021


Lënda:             NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) ka përfunduar verifikimin e zbatimit të ligjshmërisë për procedura prokurimi, të zhvilluara nga autoritete të ndryshme kontraktore, gjatë periudhës kohore 2019 - 2020.

Këto procedura u verifikuan nga APP në kuadër të zbatimit të një plani verifikimi, në ushtrim të detyrave të saj ligjore, sipas parashikimeve të neneve 13, pika 2/g dhe 65 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në fuqi në kohën e miratimit të planit).

Njoftim Nr. 7459/1 date 25.05.2021


Njoftim Nr. 3588 Prot., datë 26.05.2021

 

Drejtuar:   Autoriteteve Kontraktore

                   Operatorëve Ekonomikë

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) njofton të gjitha palët e interesuara se, në zbatim të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik".

Ky vendim është publikuar në Fletoren Zyrtare më datë 25.05.2021 dhe hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë ditë) pas publikimit në këtë Fletore.

VKM RPP 285 19.5.2021

Njoftim Nr. 3588 Prot., date 26.05.2021


NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) dhe Instituti i Studimeve Evropiane në Universitetin e  Tiranës (në vijim “ISE”), duke vlerësuar rëndësinë e bashkëpunimit institucional, mbështetur në dispozitat e ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe aktet e tjera nënligjore që rregullojnë fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, kanë nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit nr. 2773 Prot., datë 20.04.2021.

Njoftim Nr. 2951 Prot., date 29.04.2021

Memorandum Bashkëpunimi


Njoftim Nr. 2502 Prot., datë 09.04.2021

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Në vijim të Njoftimeve të nxjerra nga Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në kuadër të hyrjes në fuqi të Ligjit të ri nr. 162, datë 23.12.2021 "Për Prokurimin Publik", njoftojmë si më poshtë vijon:

Njoftim Nr. 2502 Prot., date 9.4.2021


Njoftim Nr. 2501 Prot., datë 09.04.2021

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") sjell në vëmendje, të Autoriteteve Kontraktore si vijon:

Njoftim Nr.2501 Prot., date 09.04.2021


Njoftim Nr. 2393 Prot., Date 06.04.2021

Drejtuar : Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") sjell në vëmendje se, referuar Njoftimit Nr. 6417 Prot., datë 02.08.2019, autoritetet kontraktore ...

Njoftim Nr. 2393 Prot., date 06.04.2021


Njoftim Nr. 2109/3 Prot., date 02.04.2021

 

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

                Operatorëve Ekonomikë

 

Në vijim të Njoftimit Nr. 2109/2 Prot., datë 31.03.2021, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") për të shmangur paqartësitë e të gjithë palëve të përfshira në procesin e prokurimit,

Njoftim Nr. 2109.3 date 02.04.2021


NJOFTIM NR. 2109/2 PROT., DATE 31.03.2021

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Në vijim të Njoftimit Nr. 2109/1 Prot., datë 30.03.2021 Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") njofton të gjitha Autoritetet Kontraktore, si më poshtë vijon :

Njoftim Nr.2109/2 Prot date 31.03.2021


Njoftim Nr. 2109/1 Prot., date 30.03.2021

 

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Njoftim Nr. 2109/1 Prot., date 30.03.2021


Njoftim Nr. 2109 Prot., datë 24.03.2021

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Në vijim të Njoftimit të publikuar, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") sjell edhe njëherë në vëmendje të të gjitha palëve të interesuara se

Njoftim Nr. 2109 Prot., datë 24.03.2021


Lënda: Njoftim mbi hartimin e rregullave të reja për prokurimin publik.

 

Në zbatim të  Ligjit  nr. 162 datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", icili, i shtrin efektet duke nisur nga data 31.03.2021, Agjencia e Prokurimit Publik (APP) ka përgatitur draftin e rregullave për prokurimin publik.

 

Njoftim Nr. 2092 Prot., date 23.03.2021


NJOFTIM


Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

                Operatorëve Ekonomikë

Njoftim per Ligjin


URDHËR NR. 29 DATË 9.2.2021

PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË MBIKËQYRJES PUBLIKE

Urdher Nr.29 per kandidate per anetare te BMP


Njoftim Nr. 8357/8 Prot., datë 28.01.2021

OPERATORIT EKONOMIK "ARLIND DOGJANI 

Operatorit ekonomik Arlind Dogjani


Njoftim Nr. 8480/1 Prot., datë 21.01.2021

 

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

                Operatorëve Ekonomikë

Njoftim Nr. 8480/1 Prot., date 21.01.2021


 AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

 

Lënda:            Njoftim

Drejtuar:        Autoriteteve kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar.

Për dijeni:      Agjencisë së Prokurimit Publik 

Njoftim Nr. 99 Prot., date 14.01.2021


Njoftim Nr. 346/1 Prot., date 12.01.2021

Lënda: Njoftim

Shoqërisë "VI-ES" sh.p.k

Njoftim Nr. 346/1 Prot., date 12.01.2021


Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 13 dhe nenit 35/1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 41 e vijues të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ka bërë disa ndryshime në manualin teknik që shoqëron Udhëzimin nr. 6, datë 16.01.2018 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike", i ndryshuar.

Njoftim 07.01.2020 (1)

Ndryshimet per manuali teknike MK 2021 perfundimtar

Udhezim mbi mK 07.01.2020

MANUAL TEKNIK PER KRIJIMIN NE SPE TE MK DHE MINIKONTRATAVE-2021