AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

 

Lënda:            Njoftim

Drejtuar:        Autoriteteve kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar.

Për dijeni:      Agjencisë së Prokurimit Publik 

Njoftim Nr. 99 Prot., date 14.01.2021


Njoftim Nr. 346/1 Prot., date 12.01.2021

Lënda: Njoftim

Shoqërisë "VI-ES" sh.p.k

Njoftim Nr. 346/1 Prot., date 12.01.2021


Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 13 dhe nenit 35/1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 41 e vijues të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ka bërë disa ndryshime në manualin teknik që shoqëron Udhëzimin nr. 6, datë 16.01.2018 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike", i ndryshuar.

Njoftim 07.01.2020 (1)

Ndryshimet per manuali teknike MK 2021 perfundimtar

Udhezim mbi mK 07.01.2020

MANUAL TEKNIK PER KRIJIMIN NE SPE TE MK DHE MINIKONTRATAVE-2021