Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Tonera dhe kancelari sipas formularit te cmimit te ofertes.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Fituesi: Magrip Bana
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-05-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13660-05-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 293,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburant per nevojat e Qendres Shendetesore Çepan Skrapar
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Cepan Skrapar
 • |
 • Fituesi: D&J
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2017 Ora : 19:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-05-2017 Ora : 19:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14575-05-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 241,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyerje e punimeve për objektin: “Rehabilitim i skemës ujitëse në fshatin Bukmirë”, Bashkia Mirditë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Fituesi: Palma Construction
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14343-05-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 292,270.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale sportive
 • Autoriteti Kontraktues: SK Vllaznia
 • |
 • Fituesi: Dritan Xheka
 • |
 • Data e hapjes: 19-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13714-05-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 583,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Komiteti Shqiptar i Biresimit
 • |
 • Fituesi: Denisa Beshaj
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2017 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14316-05-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 212,590.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Uniforma per festivalin e 55-te mbarekombetare te femijeve 2017 ”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Arsimore Rajonale Shkoder
 • |
 • Fituesi: Lejla Dani
 • |
 • Data e hapjes: 19-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13841-05-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 330,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: lyerje ambjente godine DRT Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane
 • |
 • Fituesi: MELA.
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2017 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14160-05-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Supervizim objekti Rikonstruksion i kanalit vadites Ura e Vakes – Cerrnice (i pjesshem)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Fituesi: BEJ - 74
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-05-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14562-05-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 676,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Supervizim objekti Ujesjellesi i jashtem i fshatit Tropoje e Vjeter dhe rrethinat, bashkia Tropoje (faza II)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Fituesi: SOKOL BALA
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-05-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14560-05-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 396,987.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Emergjence (Bordi i Kullimit)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Prrenjas
 • |
 • Fituesi: Arben Abasllari
 • |
 • Data e hapjes: 22-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13868-05-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 138,780.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1045


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara