Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materiale kaldaje
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Fituesi: Erlind Asllani
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72219-09-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 617,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje boje fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kukes
 • |
 • Fituesi: Blueprint Technologies
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72072-09-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 25,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Punim frezim mbjellje toke
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Bujqesore Rakip Kryeziu Clirim
 • |
 • Fituesi: Tufik Kurti
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2020 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71929-09-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 268,750.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje per PMNZSH
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pustec
 • |
 • Fituesi: Kejvin Gjata
 • |
 • Data e hapjes: 18-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72203-09-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 308,140.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Medikamente të deleguara nga MSHMS LOT 6 Paracetamol për nevoja të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Tepelenë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tepelene
 • |
 • Fituesi: MOENA AL 66
 • |
 • Data e hapjes: 18-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72109-09-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 182,556.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mbrojtese dhe disifektimim
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje
 • |
 • Fituesi: Arlind Dogjani
 • |
 • Data e hapjes: 03-09-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-09-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70590-09-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 130,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje paisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Rajonale e Sherbimit Veteriner dhe Mbrojtjes se Bimeve Vlore
 • |
 • Fituesi: Shkëlqim Levendi
 • |
 • Data e hapjes: 16-09-2020 Ora : 09:15
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2020 Ora : 09:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-71775-09-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 391,533.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje dhe pjese kembimi te ndryshme
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pustec
 • |
 • Fituesi: MEHMET SHEME & NIKOLLA SHEME
 • |
 • Data e hapjes: 18-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72199-09-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 544,404.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e sistemit te informacionit per Menaxhimin e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Mirdite
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Fituesi: Arlind Dogjani
 • |
 • Data e hapjes: 15-09-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-09-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71836-09-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 233,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ilaçe dhe materiale mjekesore (doreza, maska, dezinfektant)
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Malesi e Madhe
 • |
 • Fituesi: CARPATHIA ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 18-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72146-09-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 39,467.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 872


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara