Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: F.V Kufizues shpejtësie (bumpe gome)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: JUBICA.
 • |
 • Data e hapjes: 28-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15494-03-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,742,391.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale për sinjalitikë horizontale dhe vertikale
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: JUBICA.
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15404-03-26-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,650,090.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kazane sherbimi i pastrimit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: N.N.Z.K.Shkodra
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15273-03-26-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,160,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje zakonshme e objekteve arsimore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: RAFIN COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 19-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-03-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13995-03-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,416,631.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i ruajtjes se prones per Albpetrol sha ne Qarkun Berat
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Fituesi: A.E.K.SECURITY
 • |
 • Data e hapjes: 22-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83439-08-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 10,632,200.40 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizime me ushqime per shtepine e te moshuarve Kavaje
 • Autoriteti Kontraktues: Shtepia e te Moshuarve Kavaje
 • |
 • Fituesi: 4 S
 • |
 • Data e hapjes: 25-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04961-01-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,635,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime transporti per aktivitetet e Qendres Kulturore “Pjeter Gaci “
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Migjeni Shkoder
 • |
 • Fituesi: Adenis Pashaj
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18544-04-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 281,675.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Udhetime Jashte vendit
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Migjeni Shkoder
 • |
 • Fituesi: Synergy Marketing Group Albania
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18557-04-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 583,015.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Tonerash
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastimit te Parave
 • |
 • Fituesi: Adenis Kastrati
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18782-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 596,670.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Udhetime brenda vendit
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Migjeni Shkoder
 • |
 • Fituesi: Synergy Marketing Group Albania
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18553-04-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 583,313.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 919


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara