Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: ”Botime artikuj shkencore me ISBN per konferenca shkencore ne departamente dhe Fakultet”
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti Ekonomik
 • |
 • Fituesi: Arlind Dogjani
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45857-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 497,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Botime Artikuj shkencore me ISBN Revista Shkencore”
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti Ekonomik
 • |
 • Fituesi: Kujtim Drizari
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-45856-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Realizim Certifikata per Ceremoni te ndryshme te FE-UT”.
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti Ekonomik
 • |
 • Fituesi: O L S O N I
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45855-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 159,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Dosje të personalizuara lëkure (bllok, axhende) Konferenca Shkencore.”
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti Ekonomik
 • |
 • Fituesi: O L S O N I
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-45852-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 387,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Realizim të personalizuara CD, USB pen Drive, botime shkencore sipas projekteve te Departamenteve, Konference Shkencore Departamente dhe Fakultetit”.
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti Ekonomik
 • |
 • Fituesi: RAMA - GRAF
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45850-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 499,750.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mirëmbatje aparatura e pajisje laboratori (Riparim Total dhe konfigurim Laptop 31 cope)”
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti Ekonomik
 • |
 • Fituesi: ONI TRADE
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-45848-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje Godine për Prokurorinë Pranë Gjykatës se Shkallës sëe Parë Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: ZENIT&CO
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 15:55
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45943-12-10-2019
 • |
 • Fondi limit: 281,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim me paisje Kancelarike per vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Shtypshkronja e Letrave me Vlere
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 03-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45214-12-02-2019
 • |
 • Fondi limit: 390,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Tonera”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Arsimit Parauniversitar
 • |
 • Fituesi: AICOM
 • |
 • Data e hapjes: 06-12-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 10-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45730-12-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 399,300.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbim interneti per studentet Godina LIRIA (aksesim ne internet dhe wifi multi user)” Instalim infrastrukture WI-FI e perkohshme per studentet e FE-UT(2000 users)
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti Ekonomik
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-45858-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 423,440.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1133


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara