NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për arsye sigurie Sistemi i Prokurimit Elektronik u nxorr offline nga ora 10.30–12.00. Procedurat që do të zhvilloheshin sot ...

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik ne mbeshtetje te nenit 13 pika 2/d te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", i ndryshuar , sqarojme te gjitha Autoritetet Kontraktore qe ndermarrin nje procedure prokurimi per realizimin e sherbimit te ruajtjes me roje private te objekteve , qe gjate hartimit te kerkesave per kualifikim te dokumentave te tenderit duhet te kene parasysh...

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e problemeve të shfaqura në datën 20.09.2010 në lidhje me Sistemin e Prokurimit Elektronik , të gjitha procedurat që kanë këtë datë si datë të zhvillimit të tenderit, do të shtyhen automatikisht për në datën 21.09.2010.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, duke filluar nga data 11.09.2010 ora 08.00 deri në datën 12.09.2010 ora 20.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datë 06.08.2010 nga ora 14.00 deri në orën 16.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftojme te gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik, ne funksion te detyrave te saj sipas pikes 13/2/ç te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", te ndryshuar, ka hartuar dhe miratuar, ne perputhje me te gjitha ndryshimet qe ka pesuar se fundi legjislacioni i prokurimit publik, setin e ri te Dokumentave Standarte te Tenderit, per te gjitha procedurat e prokurimit.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datë 11.06.2010 nga ora 14.00 deri në orën 18.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online....

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datë 22.05.2010 nga ora 10.00 deri në orën 14.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj....

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik njofton te gjithe operatoret ekonomike dhe autoritetet kontraktore se referuar dispozitave te ligjit nr.10170, date 22.10.2009 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9643, date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar"", e drejta e shqyrtimit te ankesave te operatoreve ekonomike per procedura te ndryshme prokurimi dhe vendimmarrjes lidhur me to, i takon institucionit te Komisionit te Prokurimit Publik...

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Si pasojë e mosfunksionimit të portalit të prokurimit elektronik, në datë 16.04.2010, ju njoftojmë se ....

Lexo më tepër...