e-Procurement
Swith to English language
Mirësevini - Login              Arkiva e Buletinit të Prokurimit Publik

              Arkiva e Dokumenteve Standarde te Tenderit

              Arkiva e Udhezimeve

              Arkiva e Njoftimeve
                                            Adresa:Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Keshilli i Ministrave, Tel.+ 355 4 22 77 510, email: info.app@app.gov.al