Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

 
 UDHËZIME 2014

 

 

 

 

 

 

  UDHËZIME 2013

  

 

 

 

 

 


  UDHËZIME 2012

 

  • AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK, MBESHTETUR NE NENIN 13/2/D TE LIGJIT NR. 9643, DATE 20.11.2006 "PER PROKURIMIN PUBLIK", I NDRYSHUAR, UDHEZON TE GJITHA AUTORITETET KONTRAKTORE, QE ZHVILLOJNE PROCEDURA PROKURIMI KONFORM DISPOZITAVE TE KETIJ LIGJI, SE NJOFTIMI I KONTRATES DHE NJOFTIMI I FITUESIT , TE CILET DO TE HIDHEN NE SISTEM PER PUBLIKIM NE BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE, DUHET TE JETE SIPAS FORMATEVE TE MEPOSHTEM:

          FORMATI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

         FORMATI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

 

 

 

 


 UDHËZIME 2011

 

 

 

 

 

 

 UDHËZIME 2010

 

 

 

 

 

  UDHËZIME 2009

  

 

 

 

 

 

 

 

   MANUALE UDHËZUESE PËR SPE 

 

  • MANUAL UDHËZUES PËR ROLIN "ADMINISTRATOR I AUTORITETIT KONTRAKTOR" NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK MË SHUMË...

 

  • MANUAL UDHËZUES PËR ROLIN "AUDIT" NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONI MË SHUMË...

 

  • MANUAL UDHËZUES PËR ROLIN "AUDIT" NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK MË SHUMË...

 

  • MANUAL UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE VLERËSIMIN E DOSJES SË TENDERIT ME MJETE ELEKTRONIKE (PROCEDURA PA LOTE DHE PROCEDURA ME LOTE) MË SHUMË...