e-Procurement
Swith to English language
Mirësevini - Login

 

    Udhëzime të ndryshme

   

   Udhëzime për SPE 

    
  • Udhëzim Nr.4, datë 22.07.2011, Agjencia e Prokurimit Publik mbeshtetur ne nenin 13/2/d te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, udhezon te gjitha autoritetet kontraktore qe ndermarrin procedura prokurimi duhet te respektojne vendimin Nr. 472, date 02.07.2011 te Keshllit te Ministrave "Per displinimin e fondeve buxhetore per vitin 2011", ne piken 2 te te cilit percaktohet:

            Më shumë... 

 

  • Udhëzim Nr.3, datë 26.05.2011, Agjencia e Prokurimit Publik mbeshtetur ne nenin 13/2/d te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, udhezon te gjitha autoritetet kontraktore qe te respektojne nenin 63 te ligjit te mesiperm, duke pezulluar proceduren e prokurimit ne sistem.

            Më shumë...

 

  • Udhëzim Nr.1, datë 06.02.2009, për procedurat e prokurimit publik, për disa mallra dhe shërbime në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të varësisë nga Organi Qendror Blerës, Ministria e Brendshme

            Më shumë...

  • Udhëzim Nr.2, datë 17.05.2010, “Për modifikimin e dokumenteve dhe shtyrjen e afatit në Sistemin e Prokurimit Elektronik” 

            Më shumë...

 

 

  • Manual udhëzues për rolin "Administrator i Autoritetit Kontraktor" në Sistemin e Prokurimit Elektronik

            Më shumë...

 

 

 

  • Manual udhëzues për rolin "Audit" në Sistemin e Prokurimit Elektronik

            Më shumë...

 

   

 

  • Manual udhëzues për krijimin dhe vlerësimin e dosjes së tenderit me mjete elektronike (procedura pa lote dhe procedura me lote)

            Më shumë...

 

 

  • Manual Përdorimi për Operatorët Ekonomikë

            Më shumë...

 

 

 

  • Udhëzim “Për Operatorët Ekonomikë” Datë 19.02.2009 

            Më shumë...

 

 

 

  • Udhëzim për Operatorët Ekonomikë që përdorin SPE

            Më shumë...


 

 

 


 

 

                                            Adresa:Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Keshilli i Ministrave, Tel.+ 355 4 22 77 510, email: info.app@app.gov.al