e-Procurement
Swith to English language
Mirësevini - Login
    Ligji për Koncesionet

                    

  • Ligji Nr.125/2013 Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat

                    Më shumë

 

  • Ligj Nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për Koncesionet” i ndryshuar me Ligjin Nr. 9995, datë 22.09.2008, Ligjin Nr.10137, datë 11.05.2009, Ligjin Nr.10157 datë 15.10.2009 dhe Ligjin Nr.10281 datë 20.5.2010

                    Më shumë... 


 

  • Ligj Nr. 9663, datë 18.12.2006 "Për Koncesionet"

                      
                    Më shumë...

   

                                            Adresa:Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Keshilli i Ministrave, Tel.+ 355 4 22 77 510, email: info.app@app.gov.al