e-Procurement
Swith to English language
Mirësevini - Login

 


NJOFTIM   
 

 • Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se:

  Në datën 07.07.2014, si pasojë e punimeve për instalimin e çertifikatës së re të sigurisë SSL (Secure Socket Layer), Sistemi i Prokurimit Elektronik do të nxirret jashtë funksionimit online nga ora 18.00 deri në orën 22.00. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj. Lexo më tepër...


NJOFTIM 

 • Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se:

  Si pasojë e punimeve për upgrade dhe përmirësim të infrastrukturës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, në datën 23.05.2014, ora 16.30 deri në datën 24.05.2014 ora 24.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit onlineLexo më tepër... 

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se:    Si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datën 25.04.2014, ora 16.30 deri në datën 27.04.2014 ora 12.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Lexo më tepër...NJOFTIM

   

 • Udhëzim Nr. 3, Datë 03.04.2014 "Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.4, Datë 04.07.2013 Të Agjencisë së Prokurimit Publik" Lexo më tepër...  

 

 • Udhëzim Nr. 2, Datë 03.04.2014 "Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.3, Datë 01.06.2010 Të Agjencisë së Prokurimit Publik" Lexo më tepër...

 

 • Udhëzim Nr. 1, Datë 28.02.2014 Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.2, Datë 28.03.2013 “Per Proçedurën E Prokurimit Me Vlera Të Vogla”, Ndryshuar Me Udhëzimin Nr.5, Datë 16.07.2013 Lexo më tepër...

 

NJOFTIM

 •  Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se: Si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datën 13.03.2014, ora 16.30 deri në datën 16.03.2014 ora 24.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Lexo më tepër...NJOFTIM  

 

 • Në vazhdimësi të Njoftimin Nr 11084 Prot, datë 16.12.2013, Agjencia e Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e Autoriteteve Kontraktore, bashkelidhur këtij njoftimit që, në respektim të dispozitave ligjore të prokurimit public çdo procedurë prokurimi e shpallur në sistemin e prokurimit elektronik, duhet të finalizohet nëpërmjet një vendimi përfundimtar... Lexo më tepër...
  ListaNJOFTIM

 • Agjencia e Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e Autoriteteve Kontraktore për respektimin e afatit 5 (pesë) ditor për dërgimin për publikim në Agjencinë e Prokurimit Publik ..Lexo më tepër...


NJOFTIM • Agjencia e Prokurimit Publik njofton përfaqësuesit e Autoriteteve Kontraktore dhe çdo subjekt të interesuar se për takime, sqarime, apo dorëzime dokumentacioni mund të paraqiten pranë institucionit, nga e hëna në të enjte, ora 13:00-15:00. Më shumë...

 

 • PËR KRYERJEN NGA MINISTRIA E SHËNDETËSISË TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME Më shumë…


NJOFTIM

 • Të gjithë punonjësit e prokurimeve publike pranë Autoretiteteve Kontraktore që kanë nevojë për trajnim në fushën e prokurimit publik mund të dërgojnë një kërkesë në adresën Trajnime.PPA@app.gov.al Lexo më tepër...NJOFTIM


NJOFTIM

 

NJOFTIM

 NJOFTIMNJOFTIM


NJOFTIM

 


NJOFTIM

                                  

NJOFTIM

NJOFTIM


NJOFTIM

 • Agjencia e Prokurimit Publik ka konstatuar se, autoritetet kontraktore gjatë zhvillimit të prokurimeve me vlerë të vogël, ku ofertimi bëhet vetëm me vlerë të ofertës ekonomike, kanë hasur vështirësi në praktikë për të kontaktuar me operatorin ekonomik të klasifikuar në vend të parë. Mbi këtë bazë, janë marrë masat e nevojshme për përmirësimin e sistemit të prokurimit elektronik në këtë drejtim. Agjencia e Prokurimit Publik njofton se, aktualisht, operatorit ekonomik të klasifikuar në vend të parë i shfaqet NIPT-i Lexo më tepër...NJOFTIM

 • Njoftojme të gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik,në mbështetje të shkronjës “e” të nenit 11” të Ligjit nr.125/2013 “Për konçesionet dhe partneritetin publik privat”, ka miratuar, setin e DOKUMENTAVE STANDARDE TË KONÇESIONEVE DHE PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE DHE PUNËVE PUBLIKE. Lexo më tepër...


NJOFTIM

NJOFTIM

NJOFTIM

NJOFTIM


NJOFTIM


NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se, si pasojë e punimeve për përmirësimin e punës për procedurat “BLERJE ME VLERË TË VOGËL në portalin e prokurimit elektronik, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online nga data 28.06.2013 ora 14.00 deri në datën 30.06.2013 ora 10.00. Lexo më tepër... 

NJOFTIM

 • Njoftohen te gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatoret Ekonomike te interesuar se per arsye arkivimi sistemi do te nxirret jashte funksionimit online nga data 21.06.2013 ora 14.00 deri ne daten 23.06.2013 ora 10.00. Lexo më tepër... 

NJOFTIM

 • Duke marrë shkas nga problemet e hasura nga Operatorët Ekonomikë gjatë procesit të ngarkimit të dokumentave në Sistemin e Prokurimit Elektronik, Agjencia e Prokurimit Publik sugjeron që skanimi i dokumentave të bëra në format .pdf, të bëhet me rezolucion më të ulët se 75 dpi. Lexo më tepër...

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se Agjencia e Prokurimit Publik duke pare fluksin e madh të procedurave të cilat janë lënë të pa arkivuara nga Autoritetet Kontraktore, do të nxjerrë sistemin jashtë funksionit online çdo ditë, nga ora 00.01 deri në orën 05.00 dhe ditën e premte, dt 31.05.2013, nga ora 14.00 deri në ditën e dielë dt. 02.06.2013 , ora 10.00. Lexo më tepër...


NJOFTIM

 • Duke marrë shkas nga problemet e shfaqura gjatë procesit të vlerësimit të ofertave nga anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave, në lidhje me procesin e dekriptimit të dokumentave të ngarkuara nga Operatorët Ekonomikë në panelin e “Dokumentave Financiarë” , Agjencia e Prokurimit Publik, bazuar në njoftimin me nr. 11469 prot., dt. 07.11.2012, ju rikujton se... Lexo më tepër...

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në periudhat kohore... Lexo më tepër...

NJOFTIM

 • Duke marrë shkas nga problemet e shfaqura gjatë procesit të vlerësimit të ofertave nga anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave, në lidhje me procesin e dekriptimit të dokumentave të ngarkuara nga Operatorët Ekonomikë në panelin e “Dokumentave Financiarë” , Agjencia e Prokurimit Publik, bazuar në njoftimin me Nr. 11469 prot., dt. 07.11.2012, ju rikujton se Lexo më tepër...


NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar Udhëzim Nr. 02, Datë 28.03.2013 Për Proceduren me Vlera të Vogla. Lexo më tepër...NJOFTIM

 • Për t’i ardhur në ndihmë të gjithë autoriteteve kontraktore, Agjencia e Prokurimit Publik në mbeshtetje të pikës 13/2/d të Ligjit Nr.9643 Date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, Kreut VI të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.1, Datë.10.01.2007 “Rregullat e Prokurimit Publik” (i ndryshuar), Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.47, datë 23.01.2013 “Për një shtesë në Vendimin Nr.45, datë 21.01.2009 të Këshillit të Ministrave, “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në mënyrë elektronike”, të ndryshuar ka hartuar dhe miratuar Udhëzimin e ri me Nr.2 datë 28.03.2013 “Për proceduren e prokurimit me vlera të vogla” Lexo më tepër...


 

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datën 29.03.2013, ora 15.00 deri në datën 30.03.2013 ora 24.00 sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.     Lexo më tepër...

   
NJOFTIM

 • Njoftojme të gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik, në funksion të detyrave të saj sipas pikes 13/2/ç te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar, ka hartuar dhe miratuar, setin e ri te Dokumentave Standarte te Tenderit. Lexo më tepër… Dokumentat Standarte të Tenderit

NJOFTIM

 

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar Udhëzim Nr. 01, Datë 01.02.2013 Për Proceduren me Vlera të Vogla. Lexo më tepër...


NJOFTIM

 • Agjencia e Prokurimit Publik, duke marre shkas nga kerkesat e shumta te autoriteteve kontraktore, te cilat, kane paqartesi mbi menyren e procedimit, per kryerjen e prokurimeve me vlere te vogel, njofton Lexo më Tepër...

NJOFTIM

 • Agjencia e Prokurimit Publik, në kuadër të ndryshimit të LIGJIT NR. 9643,DATË 20.11.2006 “PЁR PROKURIMIN PUBLIK”, ka përgatitur ndryshimet e VKM Nr. 1, Datë 10.01.2007 “PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”. Në këtë rubrikë do gjeni projekt vendimin për të cilin mirëpresim mendimet dhe sugjerimet tuaja deri ne datën 15.01.2012. Lutemi mendimet dhe sugjerimet tuaja ti dergoni në adresen e-mailit: projekt.vendim@app.gov.al Lexo më tepër...

NJOFTIM


 • Njoftojme te gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik, ne funksion te detyrave te saj sipas pikes 13/2/d te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, te ndryshuar, dhe VKM nr.659 date 03.10.2007 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik me mjetet elektronike”, ka hartuar dhe miratuar Udhezimin nr.7, date 20.12.2012 “Per zhvillimin e prokurimeve me vlere te vogel ne sistemin elektronik per autoritetet kontraktore dhe operatoret ekonomike”. Lexo më tepër      Manuali i Prokurimeve me Vlere te vogel.


NJOFTIM

 • Njoftohen të gjithë Operatorët Ekonomikë se në kuadër të përmirësimeve dhe rritjes së mëtejshme të sigurisë së sistemit të prokurimit elektronik, Agjencia e Prokurimit Publik bëri të mundur finalizimin e projektit për Enkriptimin e dokumenteve të skedarit “Dokumente Financiare”. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datën 02.11.2012, ora 14.00 deri në datën 03.11.2012, ora 16.00 sistemi do të bëhet offline. Lexo më tepërNJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, ditën e shtunë, në datën 27.10.2012 në harkun kohor 08.00 – 19.00 sistemi do të bëhet offline. Lexo më tepër


NJOFTIM

 • Njoftojme te gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik, ne funksion te detyrave te saj sipas pikes 13/2/ç te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, te ndryshuar, ka hartuar dhe miratuar, setin e ri te Dokumentave Standarte te Tenderit, per proceduren e e hapur, per kontratat e furnizimit te mallrave/sherbimeve dhe kryerjen e puneve. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Agjencia e Prokurimit Publik, në kuadër të përafrimit të plote të legjislacionit shqiptar me acquis të Bashkimit Evropian, ka punuar për rishikimin e ligjit nr.9643 date 20.11.2006 ”Për prokurimin publik”, të ndryshuar duke hartuar amendimet përkatëse. Në këtë rubrikë do gjeni projekt ligjin për të cilin mirëpresim mendimet dhe sugjerimet tuaja. Lutemi mendimet dhe sugjerimet tuaja ti dergoni në adresen e-mailit: projekt.ligji@app.gov.al Me shumë...

NJOFTIM

 • Agjencia e Prokurimit Publik në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.589 date 5.9.2012 “ Për disiplinimin e përdorimit të shpenzimeve buxhetore për vitin 2012”, sqaron të gjitha Autoritetet Kontraktuese që të shënojnë në Njoftimin e Kontratës dhe Njoftimin e Fituesit, burimin e financimit dhe zërin (për shpenzimet operative). Lexo më tepër


NJOFTIM

 • Njoftojme te gjitha Autoritetet Kontraktuese se, Agjencia e Prokurimit Publik ne zbatim te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.268 date 18.4.2012 “Per kryerjen ne menyre elektronike te procedurave konkurruese te dhenies se koncensionit”, ka hartuar Manualin mbi publikimin e dokumentave te procedurave konkurruese te koncensionit dhe dorezimin e ofertave ne keto procedura te cilat, do te zhvillohen me mjete elektronike. Lexo më tepër


NJOFTIM

 • Në datat 22-25 Maj, 2012, u zhvillua në Tiranë Forumi i Tetë Rajonal për Prokurimin Publik, i bashkëfinancuar nga Banka Botërore, Banka Aziatike për Zhvillim, Banka Islamike për Zhvillim dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Duke patur në konsideratë suksesin e deritanishëm të aplikimit të sistemit të prokurimit elektronik në Shqipëri, si dhe me qëllim shkëmbimin e kësaj eksperience ndërmjet vendeve pjesëmarrëse, fokusi i këtij forumi ishte Prokurimi Elektronik –Një hap i madh në drejtim të transparencës. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datat 26.05.2012 dhe 27.05.2012 sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Lexo më tepër


NJOFTIM

 • FORUMI I TETË RAJONAL PËR PROKURIMIN PUBLIK, 22 – 25 MAJ, 2012, TIRANË

  Në datat 22-25 Maj, 2012, do të zhvillohet në ambjentet e Hotel Sheraton Tiranë, Forumi i Tetë Rajonal për Prokurimin Publik, me temë “Prokurimi elektronik – Një hap i madh në drejtim të transparencës”. Pritësi i këtij forumi do të jetë Agjencia e Prokurimit Publik, ndërkohë donatorët e organizimit të tij janë Banka Botërore, Banka Aziatike për Zhvillim, Banka Islamike për Zhvillim dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Qëllimi i forumit në fjalë është krijimi i mundësisë për Agjencitë e Prokurimeve Publike të vendeve pjesëmarrëse të ndajnë eksperiencat dhe praktikat e tyre të reformave të prokurimit publik, me një fokus të veçantë prokurimin elektronik. Një forum i rëndësisë së tillë për prokurimet publike organizohet për herë të parë në Shqipëri, dhe gjatë zhvillimit të tij do të marrin pjesë rreth 75 persona, nga të cilët përfaqësues të lartë të donatorëve dhe vendeve pjesëmarrëse.


NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore që në zbatim të VKM Nr. 1, Datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, Kreu I, Pika 3, gërma ë, të kryejnë teknikisht në sistemin e prokurimit elektronik, arkivimin e procedurave të publikuara deri në muajin Janar 2011. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, nga data 31.12.2011 deri në datën 03.01.2012 ora 08:00 PD, sistemi do të jetë offline. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjithë përdoruesit e Sistemit të Prokurimit Elektronik se në vijim të komunikimit me Zyrën Shqiptare për të Drejtat e Autorit ju bëjmë me dije sa më poshtë vijon: Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të jetë offline nga data 14.10.2011 ora 15.00 deri në datë 16.10.2011. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për efekt të mirëmbajtjes së Sistemit të Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të qëndrojë offline nga data 19.08.2011 ora 15:00 deri në datë 20.08.2011. Për pasojë të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 20.08.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 22.08.11 në të njejtin orar. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të jetë offline nga data 28.07.2011 ora 14:30 deri në datë 29.07.2011 ne oren 07:00. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të jetë offline nga data 15.07.2011 ora 15:00 deri në datë 17.07.2011. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të qëndrojë offline nga data 17.06.2011 ora 14:00 deri në datë 19.06.2011. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Për efekt të mirëmbajtjes së Sistemit të Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të qëndrojë offline nga data 20.05.2011 ora 17:00 deri në datë 23.05.2011. Për pasojë të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 21.05.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 24.05.11 në të njejtin orar, si dhe të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 23.05.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 25.05.11 në të njejtin orar. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Për efekt të mirëmbajtjes së Sistemit të Prokurimit Elektronik në datë 01.05.2011 portali i APP në internet ka qenë offline. Për pasojë të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 02.05.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 04.05.11 në të njejtin orar, si dhe të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 03.05.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 05.05.11 në të njejtin orar. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datë 22.01.2011 sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e problemeve të shfaqura në datën 08.01.2011 në lidhje me Sistemin e Prokurimit Elektronik , të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 10.01.11 do të shtyhen në datën 11.01.11 dhe procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 11.01.11, do të shtyhen automatikisht për në datën 12.01.11. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për arsye sigurie Sistemi i Prokurimit Elektronik u nxorr offline nga ora 10.30–12.00. Procedurat që do të zhvilloheshin sot ...
  Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Agjencia e Prokurimit Publik ne mbeshtetje te nenit 13 pika 2/d te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", i ndryshuar , sqarojme te gjitha Autoritetet Kontraktore qe ndermarrin nje procedure prokurimi per realizimin e sherbimit te ruajtjes me roje private te objekteve , qe gjate hartimit te kerkesave per kualifikim te dokumentave te tenderit duhet te kene parasysh...Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e problemeve të shfaqura në datën 20.09.2010 në lidhje me Sistemin e Prokurimit Elektronik , të gjitha procedurat që kanë këtë datë si datë të zhvillimit të tenderit, do të shtyhen automatikisht për në datën 21.09.2010. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, duke filluar nga data 11.09.2010 ora 08.00 deri në datën 12.09.2010 ora 20.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datë 06.08.2010 nga ora 14.00 deri në orën 16.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftojme te gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik, ne funksion te detyrave te saj sipas pikes 13/2/ç te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, te ndryshuar, ka hartuar dhe miratuar, ne perputhje me te gjitha ndryshimet qe ka pesuar se fundi legjislacioni i prokurimit publik, setin e ri te Dokumentave Standarte te Tenderit, per te gjitha procedurat e prokurimit. Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datë 11.06.2010 nga ora 14.00 deri në orën 18.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online....Lexo më tepër

NJOFTIM


 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datë 22.05.2010 nga ora 10.00 deri në orën 14.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj.... Lexo më tepër

NJOFTIM


NJOFTIM

 • Si pasojë e mosfunksionimit të portalit të prokurimit elektronik, në datë 16.04.2010, ju njoftojmë se .... Lexo më tepër

NJOFTIM

 • Pas riparimit te defektit te shkaktuar ne sistemin e prokurimit elektronik,Agjencia e Prokurimit Publik, njofton Autoritetet Kontraktore dhe

  Operatoret Ekonomik se .... Lexo më tepër

SQARIM

 • Ditet e fundit jane paraqitur shqetesime nga operatore ekonomike per “problemet ne Web-in e Agjencise se Prokurimit Publik, ose sherbimin e internetit te saj. Duke ndjere per detyre te sqarojme operatoret ekonomike qe perdorin faqen tone, ne menyre qe ata te mos bien pre e keqinformimeve sqarojme se:
  Agjencia e Prokurimit ka siguruar nje sherbim shume te mire interneti. Disponueshmeria e sherbimit 99.9 %, sherbimi ofrohet 24/7 (24 ore ne 7 dite te javes) si dhe kapaciteti eshte 34 Mbps simetrik (34 Mbps download, 34 Mbps upload), i dedikuar.
  Ju duhet te siguroheni se sherbimi i internetit qe ju merrni nga ISP-te qe ju ofrojne sherbimin eshte me kapacitetin e duhur, eshte i dedikuar dhe ju lejon te beni veprimet e domosdoshme per nje akses 100% te faqes sone. Jo vetem kaq, por sherbimi qe ju ofrohet duhet te jete dhe simetrik ne menyre qe ju te operoni ne faqe. Agjencia e Prokurimit Publik sqaron gjithashtu se kapaciteti i dokumentave qe mund te ngarkoni eshte deri 40 MB , pra shume me i madh se nje set voluminoz dokumentash qe ngarkohen ne procedura prokurimi.
  Ne faqen tone te internetit ju mund te gjeni dhe pergjigjet e pyetjeve me te shpeshta qe vijne nga biznesi. Agjencia e Prokurimit Publik Ju falenderon per kontributin qe ju jepni ne zhvillimin e sistemit te prokurimit elektronik dhe te sistemit te prokurimit ne pergjithesi.

NJOFTIM Datë 09.03.2009

 • Njoftohen të gjithë autoritete kontraktore se, procedura e parashikuara në nenin 29/5, 33 dhe zhvillimi i fazës së II-të të procedurës së prokurimit të parashikuar në nenin 35 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 „Për Prokurimin Publik“ me ndryshime, do të zhvillohen në formë të shkruar, përputhje me VKM nr.1, datë 10.1.2007 „Për miratimin e rregullave të prokurimit publik“ me ndryshime, Udhëzimin nr.2, datë 18.2.2008 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla“ dhe udhëzimeve të tjera, të nxjerra nga APP-ja për këto procedura.

NJOFTIM

 • Agjencia e Prokurimit Publik, bazuar në pikën 2/ç të nenit 13 të Ligjit nr.9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, si dhe në pikën 3 të VKM nr.822, date 18.6.2008 “Për disa shtesa në Vendimin nr.1, date 10.01.2007 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik (të ndryshuar)”” ka hartuar dokumentet standade për procedurën e prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, të cilat do t’i gjeni të botuara në faqen zyrtare të internetit të APP-së, në rubrikën “Dokumentet Standarde të Tenderit”.

                                            Adresa:Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Keshilli i Ministrave, Tel.+ 355 4 22 77 510, email: info.app@app.gov.al