e-Procurement
Swith to English language
Mirësevini - Login

 

 Udhëzime të ndryshme

 Udhëzime për Sistemin e Prokurimit Elektronik

 • UDHËZIM Nr. 2, datë 28.03.2013 PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA, i ndryshuar me Udhëzimin Nr.5, Datë 16.07.2013 dhe Udhëzimin Nr. 1, Datë 28.02.2014 Më shumë...

 

 • Udhëzim Nr.4, datë 04 /07 /2013 Për Zhvillimin e Prokurimeve me Vlerë Të Vogël  në Sistemin e Prokurimit Elektronik për Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë,  Ndryshuar me Udhëzim Nr.03, datë 03.04.2014 Më shumë...
 • Udhëzim Nr.3, datë 01.06.2010 I ndryshuar me Udhëzim Nr.2 datë 03.04.14 Më shumë...
 • Udhëzim Nr. 04, Datë 04.07.2013 Për Proceduren me Vlera të Vogla. Më shumë...
 • UDHËZIM Nr. 6, Datë 03.09.2013 “PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR SHËRBIMET E PËRKUJDESJES SHOQËRORE Më shumë...

 • Udhëzim Nr. 03, Datë 28.06.2013 Për Proceduren me Vlera të Vogla. Më shumë...
 • UDHËZIM Nr. 2, Datë 28.03.2013 “PER PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA” I ndryshuar Më shumë...

 • Njoftojme te gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik, ne funksion te detyrave te saj sipas pikes 13/2/d te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, te ndryshuar, dhe VKM nr.659 date 03.10.2007 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik me mjetet elektronike”, ka hartuar dhe miratuar Udhezimin nr.7, date 20.12.2012 “Per zhvillimin e prokurimeve me vlere te vogel ne sistemin elektronik per autoritetet kontraktore dhe operatoret ekonomike”. Duke filluar nga data 03.01.2013 te gjitha procedurat e prokurimit me vlere te vogel do te zhvillohen ne sistemin elektronik te prokurimeve.

  Më shumë...
 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar Udhëzim Nr. 02, Datë 28.03.2013 Për Proceduren me Vlera të Vogla. Më shumë...

 • Agjencia e Prokurimit Publik, mbeshtetur ne nenin 13/2/d te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, udhezon te gjitha autoritetet kontraktore, qe zhvillojne procedura prokurimi konform dispozitave te ketij ligji, se njoftimi i kontrates dhe njoftimi i fituesit , te cilet do te hidhen ne sistem per publikim ne Buletinin e Njoftimeve Publike, duhet te jete sipas formateve te meposhtem:

  Formati i njoftimit te kontrates
  Formati i njoftimit te fituesit

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar Udhëzim Nr. 01, Datë 01.02.2013 Për Proceduren me Vlera të Vogla.
  Më shumë...

 • Udhëzim Nr. 3, Datë 10.05.2012 “Mbi sqarimet, modifikimet në dokumentet e tenderit dhe shtyrja e afatit në Sistemin e Prokurimit Elektronik” Më shumë...
 • Udhezimi nr. 7, date 20.12.2012 “Per zhvillimin e prokurimeve vlere te vogel ne sistemin e prokurimit elektronik per autoritetet kontraktore dhe operatoret ekonomike” i vjen ne ndihme autoriteteve kontraktore dhe operatoreve ekonomike, mbi menyren e zhvillimit te prokurimeve me vlere te vogel ne sistemin e prokurimit elektronik. Më shumë...

 • Udhëzim Nr. 1, Datë 31.01.2012 për një shtesë në Udhëzimin Nr.3, Datë 26.05.2011 “Pezullimin e procedurave të prokurimit në Sistemin Elektronik”

  Më shumë...

 • DHËZIM Nr 4 , Datë 08/06/2012 Agjencia e Prokurimit Publik, bazuar në nenin 13, të Ligjit nr.9643, datë 20 nëntor 2006 "Për prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe Kreun XI germa “a” te Vendimit te Këshillit të Ministrave, Nr.1 datë 20.01.2007 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, i ndryshuar Më shumë...

 • Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë se për të aksesuar procedurat të cilat janë të arkivuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, në mënyrë që të bëhet i mundur auditimi tyre, ndiqni hapat si me poshte:

  Më shumë...


 • Udhëzim Nr 2, Datë 02.02.2012 për kryerjen e procedurave të prokurimit të përbashkëta, nga autoritete kontraktore që kanë nevojë për të njëjtin mall, shërbim, apo punë Më shumë... Model

 • Udhëzim Nr.6 date 03.11.2011, mbi formatin e njoftimit te fituesit, i cili do te hidhet ne sistem per publikim ne Buletinin e Njoftimeve Publike, nga Autoriteti Kontraktor Më shumë...
 • Udhëzim Nr.2, datë 28.03.2011 për një ndryshim në Udhëzimin Nr.1, datë 15.04.2010 "Për Procedurën e Prokurimit Publik, për disa mallra dhe shërbime në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të varësisë nga Organi Qendror Blerës, Ministria e Brendshme" Më shumë...

 • Udhëzim Nr.5 date 14.10.2011, mbi njoftimin e fituesit, i cili do te hidhet ne sistem per publikim ne Buletinin e Njoftimeve Publike, nga Autoriteti Kontraktor.

  Më shumë...

 • Udhëzim Nr.3, date 26.05.2011, mbi Procesin e Pezullimit në Sistem Më shumë...

 • Udhëzim Nr.1, datë 09.03.2011 për një shtese në Udhëzimin Nr.2, datë 18.02.2008 "Për Procedurën e Prokurimit me Vlera të Vogla"  Më shumë...

 • Udhëzim Nr. 03, datë 01.06.10, "Për shpalljen e njoftimit të kontratës, njoftimit të fituesit dhe njoftimit të kontratës së lidhur në Sistemin e Prokurimit Elektronik" Më shumë...
 • Udhëzim Nr 1, datë 15.04.2010 "Për Procedurën e Prokurimit Publik, për disa mallra dhe shërbime në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të varësisë nga Organi Qendror Blerës, Ministria e BrendshmeMë shumë...

      

      

 • Udhëzim për krijimin e dosjes së tenderit me mjete elektronike Më shumë...
 • Udhëzim Nr. 04, datë 16.12.10, "Për të drejtat dhe përgjegjësitë e autoriteteve kontraktore dhe institucioneve të tjera rregulluese në fushën e Prokurimit Publik si APP, KPP dhe AVP " Më shumë...

 • Udhëzim Nr.2, datë 18.02.2008 “Për Procedurën e Prokurimit me Vlera të Vogla" Më shumë....

 • Udhëzim për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin me mjete elektronike Më shumë...                                            Adresa:Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Keshilli i Ministrave, Tel.+ 355 4 22 77 510, email: info.app@app.gov.al