Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

VENDIM NR. 28, DATË 14.01.2015 PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME (I ndryshuar me Vendimin Nr. 176, dt. 25.02.2015)


VENDIM NR. 28, DATË 14.01.2015 PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME

VENDIM NR. 914, DATË 29.12.2014 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK"
 

VENDIMI NR.918, DATË 29.12.2014 "PЁR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK NË MËNYRË ELEKTRONIKE".


VENDIM NR. 379, DATË 11.06.2014 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK", TË NDRYSHUAR


VENDIM NR.53, DATË 21.01.2009 "PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME, TË NDRYSHUAR ME VKM NR.139, DATË 03.03.2010, TË NDRYSHUAR ME VKM NR.384, DATË 25.05.2011, TË NDRYSHUAR ME VKM NR.137, DATË 13.03.2014


VKM NR. 1, DATË 10.01.2007 "PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK", I NDRYSHUAR ME VKM NR.153, DATË 22.03.2007, VKM NR.135, DATË 03.02.2008, VKM NR.392, DATË 08.04.2008, VKM NR.822, DATË 18.06.2008, VKM NR.46, DATË 21.01.2009, VKM NR.495, DATË 15.05.2009, VKM NR.917, DATË 29.7.2009, VKM NR.398, DATË 26.05.2010, VKM NR.32, DATE 23.01.2013 DHE VKM NR. 547, DATË 13.6.2013


VKM NR. 1, DATË 10.01.2007 "PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK",I NDRYSHUAR ME VKM NR.153, DATË 22.03.2007, VKM NR.135, DATË 03.02.2008, VKM NR.392, DATË 08.04.2008, VKM NR.822, DATE 18.06.2008, VKM NR.46, DATË 21.01.2009, VKM NR.495, DATË 15.05.2009, VKM NR.917, DATË 29.7.2009, VKM NR.398, DATË 26.05.2010 DHE VKM NR.32, DATE 23.01.2013-I KONSOLIDUAR


VENDIM NR.32, DATË 23.01.2013 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1, DATE 10.1.2007, TË KESHILLIT TË MINISTRAVE, "PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK", TË NDRYSHUAR


VENDIM NR.47, DATË 23.01.2013 PËR "NJË SHTESË NË V.K.M NR.45, DATË 21.1.2009, "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK NË MËNYRË ELEKTRONIKE"


VKM NR. 1, DATË 10.01.2007 "PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK", I NDRYSHUAR ME VKM NR.153, DATË 22.03.2007, VKM NR.135, DATË 03.02.2008, VKM NR.392, DATË 08.04.2008, VKM NR.822, DATE 18.06.2008, VKM NR.46, DATË 21.01.2009 VKM NR.495, DATË 15.05.2009 DHE VKM NR.398, DATË 26.05.2010. 


VENDIM NR.398, DATË 26.05.2010 PЁR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NЁ VENDIMIN NR.1, DATЁ 10.1.2007, TЁ  KЁSHILLIT TЁ MINISTRAVE, "PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK", TË NDRYSHUAR


VENDIM NR.53, DATË 21.1.2009 PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME, I NDRYSHUAR ME VKM NR. 139, DATË 3.3.2010


VENDIM NR. 1, DATË 10.01.2007 PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK", I NDRYSHUAR ME VKM NR.153, DATË 22.03.2007, VKM NR.135, DATË 03.02.2008, VKM NR.392, DATË 08.04.2008, VKM NR.822, DATE 18.06.2008 DHE VKM NR.46, DATË 21.01.2009


VENDIM NR. 46, DATE 21.01.2009 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NЁ VENDIMIN NR.1, DATЁ 10.1.2007, TЁ KЁSHILLIT TЁ MINISTRAVE, "PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK", TЁ NDRYSHUAR


VENDIM NR.45, DATË 21.01.2009 PЁR KRYERJEN E PROCEDURAVE NË MËNYRË ELEKTRONIKE


VENDIM NR.822, DATË18.6.2008 PЁR DISA SHTESA NЁ VENDIMIN NR.1, DATЁ 10.01.2007, TЁ KЁSHILLIT TЁ MINISTRAVE, "PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK", TЁ NDRYSHUAR


VENDIM NR.135, DATE 03.02.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE ,"PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PROKURIMIN PUBLIK", TË NDRYSHUAR 


VENDIM NR. 659 DATË 3.10.2007, PËR RREGULLAT E KRYERJES SE PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK ME MJETE ELEKTRONIKE


VENDIM NR.153, DATË 22.03.2007, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK"