Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

Njoftim Nr. 5100 Prot., datë 29.03.2017

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) është në përfundim të procesit të implementimit të projektit për ri-inxhinierimin dhe shtimin e disa funksionaliteteve/shërbimeve në SPE, mbështetur nga një teknologji dhe infrastrukturë e re.

APP po ju vë në dijeni se për shkak të punimeve për vendosjen në funksion të SPE me ndryshimet e reja, sistemi do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 31.03.2017, ora 15.00 deri në datën 02.04.2017, ora 24.00.

Të gjitha procedurat e prokurimit që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datat 01.04.2017, 02.04.2017 dhe 03.04.2017 do të shtyhen automatikisht për në datën 04.04.2017, në të njëjtën orë.

Sa më sipër, APP ju sugjeron të merrni masat paraprake të nevojshme për ecurinë e punës tuaj në sistem para datës 31.03.2017, ora 15.00.

Për çdo paqartësi dhe informacion shtesë ju lutemi të kontaktoni në adresën elektronike: info.app@app.gov.al.

 Më shumë...


Njoftim Nr. 4234 Prot., datë 09.03.2017

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo subjekt tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), se:

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) është në përfundim të implementimit të projektit  për ri-inxhinierimin dhe shtimin e disa funksionaliteteve/shërbimeve në SPE, mbështetur nga një teknologji dhe infrastrukturë e re. Për rrjedhoje, SPE ka pësuar disa ndryshime.

Në këtë kuadër, para vendosjes në funksion të SPE me ndryshimet e reja, APP vë në dispozicion të të gjithë subjekteve të interesuara videot shpjeguese për t’u njohur paraprakisht me këto ndryshime, të cilar prekin vecanërisht procesin e punës për rolin e anëtarit të njësisë së prokurimit, anëtarit të komisionit të vlerësimit të ofertave,  si dhe rolin e operatorit ekonomik. Më shumë...

Më poshtë gjeni linkun e video:

Nëpunësin e Njësisë së Prokurimit
https://www.youtube.com/watch?v=a5QH8zMPMM8
Anëtari i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
https://www.youtube.com/watch?v=9vj1vj8ISYw
Operatori ekonomikë
https://www.youtube.com/watch?v=aM3bPRzHiZw
 

Njoftim Nr. 2511/1 Prot., datë 07.02.2017

Duke marrë shkas problematikat që autoritet kontrakote dhe operatorët ekonomikë kanë ngritur mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbim provat të ruajtjes fizike, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") dhe Komisioni i Prokurimit Publik (në vijim "KPP"), ka rishikuar rekomandimin e përbashkët të datës 01.04.2015, me objekt "Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të ruajtjes fizike".
Më shumë...

 
Nr. 2511 Prot., datë 07.02.2017
Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të ruajtjes fizike

Njoftim

Të gjthë operatorët ekonomikë që duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, duhet t'i drejtohen Agjencisë së Prokurimit Publik me anë të një shkrese zyrtare, deri në një njoftim të dytë. Në shkresë duhet të jetë përfshirë NUIS dhe adresa e saktë e postare e kompanisë.