Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

VKM Nr. 807, datë 16.11.2016 "Për Disiplinimin e Angazhimeve Buxhetore" Më shumë..   Njoftim Nr. 12670 Prot., datë 07.11.2016

Në vijim të Njoftimit Nr. 8088 Prot., datë 22.06.2016, Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”) ju tërheq vemendjen Autoriteteve Kontraktore (këtu e në vijim “AK”) që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi e krijuar në sistemin e prokurimit elektronik duhet të përfundohet nëpërmjet një vendimi, që mund të jetë Arkivimi i saj ose Anullimi i kësaj procedure.

Bashkëlidhur këtij njoftimi është lista e AK me procedurat përkatëse të papërfunduara për vitin 2015 si dhe për periudhën Janar - Qershor të 2016.

Sqarojmë se, ky njoftim nuk është i vlefshëm për procedurat e prokurimit që janë të  pezulluara nga Komisioni i Prokurimit Publik apo në proces gjyqësor.
Më shumë...

 

Njoftim Nr. 12129/1 Prot. datë 24.10.2016

Agjencia e Prokurimit Publik, njofton të gjithë autoritetet kontraktore që në mbështetje të nenit 13 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, neneve 56 dhe 64 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ka miratuar Udhëzimin Nr. 3, datë 24.10.2016 “Mbi deklarimin e konfliktit të Interesit nga Zyrtarët e prokurimit”.
Më shumë...

Udhëzim Nr. 03, datë 24.10.2016 "Mbi Deklarimin e Konfliktit të Interesit nga Zyrtarët e Prokurimit"


Njoftim Nr. 8088 Prot., datë 22.06.2016

Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”) ju rikujton Autoriteteve Kontraktore (këtu e në vijim “AK”) që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi e krijuar në sistemin e prokurimit elektronik duhet të përfundohet nëpërmjet një vendimi, që mund të jetë Arkivimi i saj ose Anullimi i kësaj procedure. APP i kërkon AK respektivë, të marrin masat e nevojshme që në përfundim të procedurave elektronike të bëjnë arkivimin e tyre sipas Udhëzimit Nr. 07, datë 22.05.2015 “Për veprimet e Njësisë së Prokurimit në sistemin e prokurimit elektronik”, i ndryshuar. Më shumë...Udhëzim Nr. 02, datë 14.06.2016 “Për një shtesë në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 07, Datë 22/05/2015 “Për veprimet e Njësisë së Prokurimit në sistemin e prokurimit elektronik” Më shumë...


Njoftim Nr. 5994 Prot., datë 29.04.2016
Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”), sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore që në funksion të detyrave të saj, sipas shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, ka rishikuar setin e Dokumentave Standarde të Tenderit për Procedurën e Hapur, Procedurën e Kufizuar, Kërkesë për Propozim, Negociim me Shpallje Paraprake të Njoftimit të Kontratës, Shërbim Konsulence dhe Konkurs Projektimi, për kontratat e furnizimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve publike, të miratuara me Vendimin Nr. 1, datë 22.01.2015 të Drejtorit të APP. Më shumë...
Vendim Nr.1 datë 29.04.2016
Dokumentat Standarte te Tenderit


Njoftim Nr. 5731 Prot., datë 25.04.2016
Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomikë që, në funksion të detyrave të saj, në mbështetje të nenit 13 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe nenit 83 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ka miratuar Udhëzimin Nr. 1, datë 21.04.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 3, datë 27.01.2015 “Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël”. Më shumë...

Njoftim Nr. 1480 Prot., datë 26.01.2016
Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar sjell edhe njëherë në vëmendje të Institucioneve qendrore detyrimin e tyre ligjor për të respektuar afatet kohore të parashikuara në nenin 4, Kreu I, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në dërgimin për publikim pranë APP të regjistrave të parashikimeve të prokurimit publik për vitin kalendarik 2016. Më shumë...

Njoftim
Të gjthë operatorët ekonomikë që duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, duhet t'i drejtohen Agjencisë së Prokurimit Publik me anë të një shkrese zyrtare, deri në një njoftim të dytë. Në shkresë duhet të jetë përfshirë NIPT-i dhe adresa e saktë e postare e kompanisë.

REKOMANDIME MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROÇEDURËS SË PROKURIMIT PËR MARRJEN E SHËRBIMIT PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE. Më shumë...

MANUAL "Dhënia dhe Përdorimi i Marrëveshjeve Kuadër" Më shumë...


Njoftim Nr. 5016 Prot., datë 14.04.2015
Agjencia e Prokurimit Publik, sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore hapat që duhet të ndjekin në sistemin e prokurimit elektronik për hedhjen e njoftimit të fituesit në rastin e përdorimit të marrëveshjes kuadër.
Më shumë...