Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

Njoftim Nr. 2511/1 Prot., datë 07.02.2017

Duke marrë shkas problematikat që autoritet kontrakote dhe operatorët ekonomikë kanë ngritur mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbim provat të ruajtjes fizike, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") dhe Komisioni i Prokurimit Publik (në vijim "KPP"), ka rishikuar rekomandimin e përbashkët të datës 01.04.2015, me objekt "Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të ruajtjes fizike".
Më shumë...


Nr. 2511 Prot., datë 07.02.2017
Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të ruajtjes fizike





Njoftim Nr. 2124 Prot., datë 31.01.2017 

Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”) sjell në vëmendje të Autoriteteve Kontraktore që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi e krijuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (këtu e në vijim “SPE”) gjatë vitit 2016, të cilat nuk janë në proces, duhet të përfundohet në SPE me Arkivimin ose Anullimine saj. Më shumë...

 




 

Njoftim Nr. 2123 Prot., datë 31.01.2017

Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim "APP"), në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma "d", të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", të ndryshuar (këtu e në vijim "LPP") sjell në vëmendje të të gjithë autoriteteve kontraktore (këtu e në vijim "AK") që në rastin e prokurimit  Më shumë...

 

Njoftim Nr. 347 Prot., datë 10.01.2017

Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomik se, Vendim Nr. 914, datë 29.12.2014 i Këshillit të Ministrave "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", ka ndryshuar me Vendim Nr. 893 datë 21.12.2016  Më shumë...


Njoftim
Të gjthë operatorët ekonomikë që duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, duhet t'i drejtohen Agjencisë së Prokurimit Publik me anë të një shkrese zyrtare, deri në një njoftim të dytë. Në shkresë duhet të jetë përfshirë NIPT-i dhe adresa e saktë e postare e kompanisë.

REKOMANDIME MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROÇEDURËS SË PROKURIMIT PËR MARRJEN E SHËRBIMIT PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE. Më shumë...

MANUAL "Dhënia dhe Përdorimi i Marrëveshjeve Kuadër" Më shumë...