Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

Agjencia e Prokurimit Publik në mbështetje të nenit 13, pika 2/g dhe 65 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ka përfunduar procesin e verifikimit të zbatimit të procedurave të prokurimit, pas fazës së nënshkrimit të kontratës, për vitin 2014, sipas planit institucional të monitorimit. Më shumë...

Monitorimi i procedurave gjatë vitit 2014

Agjencia e Prokurimit Publik, tërheq vëmendjen e të gjithë Autoriteteve kontraktore se, afati për dërgimin e regjistrave të parashikimeve publike ka përfunduar në datën 30.01.2015.
Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik konstaton, se me hyrjen në fuqi të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", autoritetet kontraktore, duke u bazuar në nenin 5 të këtij vendimi, dërgojnë pranë APP në formë shkresorë një kopje të dokumentave standarte të tenderit (CD).
Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik ju rikujton Autoriteteve Kontraktore që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi e krijuar në sistemin e prokurimit elektronik duhet të përfundohet nëpërmjet një vendimi, që mund të jetë Arkivimi i kësaj procedure ose Anullimi i saj.  Më shumë...
Lista e Autoriteteve Kontraktore me procedurat përkatëse