e-Procurement
  Swith to English language
Mirësevini - Login
 Telefon: 
04 22 77 508 
04 22 77 522
 Njoftime 
 Kontratat 
 Legjislacioni 
 Trajnime 
 Të tjera 
 Lidhje 
SSL
 
Edit

Mirësevini në Sistemin e Prokurimit Elektronik
të Agjencisë së Prokurimit Publik

Platforma e prokurimit elektronik është një aplikim i bazuar në rrjet, që mbështet automatizimin e aktiviteteve të tenderimit të Autoriteteve Kontraktore. Ky sistem mundëson transaksione të sigurta ndërmjet institucioneve publike shqiptare dhe komunitetit kombëtar e ndërkombëtar të biznesit. 

Sistemi ofron përgatitje dhe administrim të sigurt, efikas e transparent të të gjithë dokumentave që lidhen me procesin e tenderimit, duke mënjanuar formën e dorëzimit të dokumentacionit në letër dhe duke siguruar një rrjedhë të sigurt të të dhënave përgjatë gjithë procesit.


 
 
Edit
 
   Lajme [1] 
 

Udhëzim Nr. 3, Datë 03.04.2014 "Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.4, Datë 04.07.2013 të Agjencisë së Prokurimit Publik " Më shumë...
 
Udhëzim Nr. 2, Datë 03.04.2014 "Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.3, Datë 01.06.2010 të Agjencisë së Prokurimit Publik "
Më shumë...


Udhëzim Nr. 1, Datë 28.02.2014 Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.2, Datë 28.03.2013 “Per Proçedurën E Prokurimit Me Vlera Të Vogla”, Ndryshuar Me Udhëzimin Nr.5, Datë 16.07.2013 Më shumë...

 
   Lajme [2] 
 


Vendim Nr. 379, datë 11.06.2014 Për disa shtesa në Vendimin NR.1, datë 10.1.2007, të KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR Më shumë...

 
   Lajme [3] 
 

Agjencia e Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e Autoriteteve Kontraktore për respektimin e afatit 5 (pesë) ditor për dërgimin për publikim në Agjencinë e Prokurimit Publik ..Më shumë... 


Në vazhdimësi të Njoftimin Nr 11084 Prot, datë 16.12.2013, Agjencia e Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e Autoriteteve Kontraktore, bashkelidhur këtij njoftimit që, në respektim të dispozitave ligjore të prokurimit publik çdo procedurë prokurimi e shpallur në sistemin e prokurimit elektronik, duhet të finalizohet nëpërmjet një vendimi përfundimtar... Më shumë...
Lista

 
   Autoritetet Kontraktore 
 

Platforma e Prokurimit Elektronik ofron një mjedis bashkëpunues për organizimin e aktiviteteve që lidhen me tenderimin. Ajo mbështet manaxhimin e hapësirës që i dedikohet tenderit, ruajtjen e sigurt, hapjen dhe vlerësimin e automatizuar të ofertave, si dhe krijimin e raporteve rregullatorë.

 

Manual Perdorimi për SPE – “Administrator i AK”
Manual Perdorimi për SPE – “Njësia e Prokurimit”
Manual Perdorimi për SPE – “Komisioni i Vlerësimit të Ofertave”
Manual Perdorimi për SPE – “Audituesi”
Manual Perdorimi për SPE – “Koncesionet”
Manual Perdorimi për SPE – “Prokurimet me vlerë të vogël"
 
   Operatorët Ekonomikë 
 

Platforma e Prokurimit Elektronik është një pikë aksesi për mundësi biznesi për të gjitha Autoritetet Kontraktore. Operatorët Ekonomikë mund të përdorin shërbimet e ofruara për të lokalizuar garat e prokurimit dhe për të marrë pjesë në to në një formë tërësisht elektronike.

 

 Manual Perdorimi për SPE - Koncesionet 
Udhëzues Përdorimi Video për Operatorët Ekonomikë 

Sugjerime mbi ngarkimin e dokumentave ne sistem. Lexo më tepër...

 
 
                                            Adresa:Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Keshilli i Ministrave, Tel.+ 355 4 22 77 510, email: info.app@app.gov.al