Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

Njoftim Nr. 5994 Prot., datë 29.04.2016
Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”), sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore që në funksion të detyrave të saj, sipas shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, ka rishikuar setin e Dokumentave Standarde të Tenderit për Procedurën e Hapur, Procedurën e Kufizuar, Kërkesë për Propozim, Negociim me Shpallje Paraprake të Njoftimit të Kontratës, Shërbim Konsulence dhe Konkurs Projektimi, për kontratat e furnizimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve publike, të miratuara me Vendimin Nr. 1, datë 22.01.2015 të Drejtorit të APP. Më shumë...
Vendim Nr.1 datë 29.04.2016
Dokumentat Standarte te Tenderit


Njoftim Nr. 5731 Prot., datë 25.04.2016
Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomikë që, në funksion të detyrave të saj, në mbështetje të nenit 13 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe nenit 83 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ka miratuar Udhëzimin Nr. 1, datë 21.04.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 3, datë 27.01.2015 “Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël”. Më shumë...

Njoftim Nr. 4305 Prot., datë 18.03.2016
Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”) sjell në vëmendje të Autoriteteve Kontraktore që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi me vlerë të vogël e krijuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (këtu e në vijim “SPE”) gjatë vitit 2015 dhe për periudhen Janar - Shkurt të 2016, të cilat nuk janë në proces, duhet të përfundohet në SPE me Arkivimin ose Anullimin e saj. Më shumë...

ANALIZA VJETORE 2015
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2015 deri në 31 Dhjetor 2015.
Më shumë...

Njoftim Nr. 1480 Prot., datë 26.01.2016
Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar sjell edhe njëherë në vëmendje të Institucioneve qendrore detyrimin e tyre ligjor për të respektuar afatet kohore të parashikuara në nenin 4, Kreu I, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në dërgimin për publikim pranë APP të regjistrave të parashikimeve të prokurimit publik për vitin kalendarik 2016. Më shumë...

Njoftim
Të gjthë operatorët ekonomikë që duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, duhet t'i drejtohen Agjencisë së Prokurimit Publik me anë të një shkrese zyrtare, deri në një njoftim të dytë. Në shkresë duhet të jetë përfshirë NIPT-i dhe adresa e saktë e postare e kompanisë.

REKOMANDIME MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROÇEDURËS SË PROKURIMIT PËR MARRJEN E SHËRBIMIT PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE. Më shumë...

MANUAL "Dhënia dhe Përdorimi i Marrëveshjeve Kuadër" Më shumë...


Njoftim Nr. 5016 Prot., datë 14.04.2015
Agjencia e Prokurimit Publik, sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore hapat që duhet të ndjekin në sistemin e prokurimit elektronik për hedhjen e njoftimit të fituesit në rastin e përdorimit të marrëveshjes kuadër.
Më shumë...