Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj


 

Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”) ju sjell në vëmendje Autoriteteve Kontraktore që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedure prokurimi e zhvilluar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (këtu e në vijim “SPE”) gjatë vitit 2015 dhe që nuk është në proces, duhet të përfundohet në SPE me Arkivimin ose Anullimin e saj. Më shumë...

 

Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar sjell edhe njëherë në vëmendje të Institucioneve qendrore detyrimin e tyre ligjor për të respektuar afatet kohore të parashikuara në nenin 4, Kreu I, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në dërgimin për publikim pranë APP të regjistrave të parashikimeve të prokurimit publik për vitin kalendarik 2016. Më shumë...


 

Notification for extension of deadline.

In regard to the Request for expression of Interest for Consulting Services to Establish public procurement indicators under “Improving Compliance Monitoring and Enhancing Transparency in Public Procurement Project” in Albania Ref AL-​​​​TF019164/CS/IC/1.1, published on https://www.app.gov.al2015_Njoftime.aspx ​, the deadline to submit Expression of Interest is extended to January 25th 2016 local time 14:00.​

Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (këtu e në vijim “LPP”) sjell në vëmendje të të gjithë autoriteteve kontraktore (këtu e në vijim “AK”) detyrimin ligjor për të respektuar afatet kohore të parashikuara në nenin 4, Kreu I, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në dërgimin e regjistrave të parashikimeve të prokurimit publik për publikim pranë APP. Më shumë... 

Agjencia e Prokurimit Publik i kërkon të gjitha Autoriteteve Kontraktore që, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, brenda datës 31.12.2015, të marrin masa për arkivimin e të gjitha procedurave të prokurimit të përfunduara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, përfshirë këtu edhe procedurat e prokurimit me vlerë të vogël. Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim "APP"), në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma "d" të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", të ndryshuar (këtu e në vijim "LPP"), sjell në vëmendje të autoriteteve kontraktore (këtu e në vijim "AK") si më poshtë vijon: 
Më shumë...
Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik, se për shkak të punimeve për arkivimin e procedurave elektronike të prokurimit publik si dhe me qëllim mirëmbajtjen e tij, Sistemi i Prokurimit Elektronik do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 06.11.2015, ora 15.00 deri në datën 08.11.2015, ora 09.00. Më shumë...

 


Agjencia e Prokurimit Publik njofton të gjithë Operatorët Ekonomikë të huaj të cilët duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, se ka krijuar panelin e ri, i cili është vënë në përdorim në datën 16.10.2015. Më shumë...Duke u nisur nga problematika e ndeshur së fundmi nga Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim ''APP'') në kriteret për kualifikim që autoritetet kontraktore vendosin në procedurat e prokurimit me vlerë të vogël, në mbështetje të nenit13, pika2, gërma ''d'' të Ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 ''Për prokurimin publik'', të ndryshuar, APP udhëzon si më poshtë vijon:
Më shumë...


Agjencia e Prokurimit Publik i kërkon të gjitha Autoriteteve Kontraktore – Njësi të Pushtetit Vendor, që do të pushojnë së ekzistuari, të përfundojnë  nëpërmjet një vendimi që mund të jetë Arkivim ose Anullim, të gjitha procedurat e prokurimit të krijuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik. Më shumë...VENDIM Nr. 03, Datë 26.05.2015 "Për një shtesë në Njoftimin e Kontratës pjesë e Dokumentave Standarde të  Koncensionit/Partneritetit Publik Privat për kontratat e punëve civile dhe shërbimeve" Më shumë...REKOMANDIME MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROÇEDURËS SË PROKURIMIT PËR MARRJEN E SHËRBIMIT PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE. Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik, sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore hapat që duhet të ndjekin në sistemin e prokurimit elektronik për hedhjen e njoftimit të fituesit në rastin e përdorimit të marrëveshjes kuadër. Më shumë...

MANUAL "Dhënia dhe Përdorimi i Marrëveshjeve Kuadër"  Më shumë... Të gjthë operatorët ekonomikë që duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, duhet t'i drejtohen Agjencisë së Prokurimit Publik me anë të një shkrese zyrtare, deri në një noftim të dytë. Në shkresë duhet të jetë përfshirë nipti dhe adresa e saktë e kompanisë.