Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huajNjoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik, se për shkak të punimeve për arkivimin e procedurave elektronike të prokurimit publik si dhe me qëllim mirëmbajtjen e tij, Sistemi i Prokurimit Elektronik do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 06.11.2015, ora 15.00 deri në datën 08.11.2015, ora 09.00. Më shumë...

 


Agjencia e Prokurimit Publik njofton të gjithë Operatorët Ekonomikë të huaj të cilët duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, se ka krijuar panelin e ri, i cili është vënë në përdorim në datën 16.10.2015. Më shumë...Duke u nisur nga problematika e ndeshur së fundmi nga Agjencia e Prokurimit Publik (këtu e në vijim ''APP'') në kriteret për kualifikim që autoritetet kontraktore vendosin në procedurat e prokurimit me vlerë të vogël, në mbështetje të nenit13, pika2, gërma ''d'' të Ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 ''Për prokurimin publik'', të ndryshuar, APP udhëzon si më poshtë vijon:
Më shumë...


Agjencia e Prokurimit Publik i kërkon të gjitha Autoriteteve Kontraktore – Njësi të Pushtetit Vendor, që do të pushojnë së ekzistuari, të përfundojnë  nëpërmjet një vendimi që mund të jetë Arkivim ose Anullim, të gjitha procedurat e prokurimit të krijuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik. Më shumë...VENDIM Nr. 03, Datë 26.05.2015 "Për një shtesë në Njoftimin e Kontratës pjesë e Dokumentave Standarde të  Koncensionit/Partneritetit Publik Privat për kontratat e punëve civile dhe shërbimeve" Më shumë...REKOMANDIME MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROÇEDURËS SË PROKURIMIT PËR MARRJEN E SHËRBIMIT PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE. Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik, sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore hapat që duhet të ndjekin në sistemin e prokurimit elektronik për hedhjen e njoftimit të fituesit në rastin e përdorimit të marrëveshjes kuadër. Më shumë...

MANUAL "Dhënia dhe Përdorimi i Marrëveshjeve Kuadër"  Më shumë... Të gjthë operatorët ekonomikë që duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, duhet t'i drejtohen Agjencisë së Prokurimit Publik me anë të një shkrese zyrtare, deri në një noftim të dytë. Në shkresë duhet të jetë përfshirë nipti dhe adresa e saktë e kompanisë.