Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

Agjencia e Prokurimit Publik në mbështetje të nenit 13, pika 2/g dhe 65 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ka përfunduar procesin e verifikimit të zbatimit të procedurave të prokurimit, pas fazës së nënshkrimit të kontratës, për vitin 2014, sipas planit institucional të monitorimit. Më shumë...

Monitorimi i procedurave gjatë vitit 2014


REKOMANDIME MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROÇEDURËS SË PROKURIMIT PËR MARRJEN E SHËRBIMIT PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE. Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik, sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore hapat që duhet të ndjekin në sistemin e prokurimit elektronik për hedhjen e njoftimit të fituesit në rastin e përdorimit të marrëveshjes kuadër. Më shumë...

Si pasojë e punimeve për arkivimin e procedurave të përfunduara, si dhe mirembatjes së infrastrukturës në SPE, në datën 17.04.2015, ora 14:00 deri në datën 19.04.2015 ora 10:00, sistemi do të jetë jashtë funksionimit (offline). Më shumë...