Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

Njoftim Nr.  2997 Prot., datë 25.02. 2015 Agjencia e Prokurimit Publik njofton të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër, që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik, se ka krijuar portalin e ri, i cili do të vihet në përdorim në datën 26.02.2015 ora 20.00. Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik, tërheq vëmendjen e të gjithë Autoriteteve kontraktore se, afati për dërgimin e regjistrave të parashikimeve publike ka përfunduar në datën 30.01.2015.
Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik konstaton, se me hyrjen në fuqi të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", autoritetet kontraktore, duke u bazuar në nenin 5 të këtij vendimi, dërgojnë pranë APP në formë shkresorë një kopje të dokumentave standarte të tenderit (CD).
Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik ju rikujton Autoriteteve Kontraktore që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi e krijuar në sistemin e prokurimit elektronik duhet të përfundohet nëpërmjet një vendimi, që mund të jetë Arkivimi i kësaj procedure ose Anullimi i saj.  Më shumë...
Lista e Autoriteteve Kontraktore me procedurat përkatëse