Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

Agjencia e Prokurimit Publik i kërkon të gjitha Autoriteteve Kontraktore – Njësi të Pushtetit Vendor, që do të pushojnë së ekzistuari, të përfundojnë  nëpërmjet një vendimi që mund të jetë Arkivim ose Anullim, të gjitha procedurat e prokurimit të krijuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik. Më shumë...VENDIM Nr. 03, Datë 26.05.2015 "Për një shtesë në Njoftimin e Kontratës pjesë e Dokumentave Standarde të  Koncensionit/Partneritetit Publik Privat për kontratat e punëve civile dhe shërbimeve" Më shumë...REKOMANDIME MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROÇEDURËS SË PROKURIMIT PËR MARRJEN E SHËRBIMIT PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE. Më shumë...

Agjencia e Prokurimit Publik, sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore hapat që duhet të ndjekin në sistemin e prokurimit elektronik për hedhjen e njoftimit të fituesit në rastin e përdorimit të marrëveshjes kuadër. Më shumë...

MANUAL "Dhënia dhe Përdorimi i Marrëveshjeve Kuadër"  Më shumë... Të gjthë operatorët ekonomikë që duan të regjistrohen në Sistemin e Prokurimit Elektronik, duhet t'i drejtohen Agjencisë së Prokurimit Publik me anë të një shkrese zyrtare, deri në një noftim të dytë. Në shkresë duhet të jetë përfshirë nipti dhe adresa e saktë e kompanisë.