Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje pjesë këmbimi për mjetet tip Nissan NV300”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Fituesi: SPARKLE 32
 • |
 • Data e hapjes: 03-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44114-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 10,960,546.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Zgjerimi i SIFQ te njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme- për MFE
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: DATA LOG
 • |
 • Data e hapjes: 06-09-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-10-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40573-09-02-2022
 • |
 • Fondi limit: 33,257,880.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Mat
 • |
 • Fituesi: INVICTUS
 • |
 • Data e hapjes: 19-10-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46490-10-18-2022
 • |
 • Fondi limit: 4,766,015.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtja e sistemit të informacionit për shëndetin publik të QSUNT (SISP)- për Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: "ONI"
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-10-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47491-10-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 114,999,984.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II: Mbikqyrje “Rehabilitim dhe ambiente shtesë këndi i lojrave me dorë Arefi Berberi”, Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Fituesi: G B Civil Engineering
 • |
 • Data e hapjes: 13-10-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45455-10-12-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,039,642.60 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje per Projektin:”Rikualifikim i shkolles mesme te bashkuar Havzi Nela, Kukes
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: MCE
 • |
 • Data e hapjes: 01-11-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47960-10-31-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,230,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II “Materiale elektrike dhe hidraulike”
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Fan Noli Korce
 • |
 • Fituesi: MURATI D
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-11-2022 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46908-10-21-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,169,587.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III: Mbikqyrje “Rehabilitim/Përforcim i banesave kolektive ekzistuese 2022”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Fituesi: NOVATECH STUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 13-10-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45458-10-12-2022
 • |
 • Fondi limit: 342,328.60 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje kaldaje për ngrohje me pellet" F.V
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Kucove
 • |
 • Fituesi: SULOLLARI-KLIMA
 • |
 • Data e hapjes: 05-10-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44271-10-03-2022
 • |
 • Fondi limit: 2,079,647.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pompa uji
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
 • |
 • Fituesi: POWER INDUSTRIES
 • |
 • Data e hapjes: 19-10-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-10-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46453-10-18-2022
 • |
 • Fondi limit: 4,992,535.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 127


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara