Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Dhenie me koncesion te Hidrocentralit Shalë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjise dhe Industrise (ish METE)
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-07-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18430-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje punimesh per objektin: Rikonstruksion i sheshit publik para hyrjes se portit, faza- II
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18409-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,232,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pastrimi i parcelave pyjore ne Rrethina, Postribe, Pult
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18416-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 832,887.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje shkollash +mirembajtje ambjentesh ndertimi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18397-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2 Blerje leter
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18428-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,733,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelarie, për Prokurorinë e Përgjithshme dhe institucionet e varësisë, për vitin 2017
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18423-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 7,754,365.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1 Blerje kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18426-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,021,365.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Blerje konteniere mbetjesh urbane per nevojat e Bashkise Diber ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Peshkopi
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18417-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 5,428,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Paisje Elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18384-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,125,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Porti Detar Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-07-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18383-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,959,955.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 410


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara