Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerja e nje bilete fluturimi ajror vajtje ardhje Tirane-Gjeneve-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioneri per mbrojtjen nga diskriminimi
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19506-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e dy Biletave të Transportit Ajror Ndërkombëtar, me destinacion Tirane-Marsejë-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Auditmit te Programeve te Asistences Akredituar nga BE
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19458-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja e Godines se Drejtorise se Arkivit Qendror te ISSH-se me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Arkivit Qendror te Sigurimeve Shoqerore
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19191-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,382,181.22 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 5 Mbikqyrja e punimeve për objektin:“ “Sistemim-asfaltim i degëzimit nr.1 të rrugës së ”Bashkisë”, Nj.A.Fushë Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19178-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 34,940.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 4 Mbikqyrja e punimeve për objektin: ‘’Sistemim-asfaltim i rrugës së ”Lukëve”, fshati Larushk, Nj.A.Fushë Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19174-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 41,841.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 3 Mbikqyrja e punimeve për objektin:“ Sistemim-asfaltim i rrugës së ”Aldarëve”, Arrameras, Fushë Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19170-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 133,324.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 2 Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës së Nj.A. dhe Gjimnazit ”Shote Galica” si dhe shkollës 9-vjeçare ”Adem Gjeli”, Fushë Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19167-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 77,860.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve për objektet e Infrastruktures Publike të Bashkisë Krujë (Faza e III-te)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19151-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 397,363.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1, Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Riparim me asfaltobeton i rrugëve të dëmtuara në territorin e bashkisë Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19159-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 109,398.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje klori per vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19237-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,997,166.67 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 743


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara