Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Bari-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-01-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-41623-01-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 39,383.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi transport ajror, ekonomik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 11:15
 • |
 • Data e mbylljes: 23-01-2018 Ora : 14:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-41613-01-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 186,200.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja e Kalasë Gjirokastër dhe ambjenteve te Magazinës dhe Marangozisë së DRKK Gjirokastër, me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41401-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 4,146,452.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
 • Autoriteti Kontraktues: Sherbimi Kombetar i Punesimit
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41164-01-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,068,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ofrimi i sherbimit me roje private per Degen e Doganes Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Durres
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41299-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,764,777.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbimi Mirëmbajtjes së Objekteve Ndërtimore” në SUT, Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i kontratës
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Universitar i Traumes
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41292-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,829,264.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike ne ambjentet e QKUM-se
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41287-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,100,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim Printimi
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41268-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,204,100.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: LOTI V – Blerje Bukë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41427-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 343,360.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: LOTI IV – Blerje Mish
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41425-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 924,167.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 345


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara