Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Athinë–Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75242-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Strasburgu–Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75241-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i V-të: Studim projektim, për objektin: ”Ndërtim i shkollës 9 – vjecare Arbanë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74853-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,412,527.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i IV-të: Studim projektim, për objektin: “Rikonstruksion i zyrave të pritjes së Qytetarëve për 11 Njësitë Administrative”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74851-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,501,440.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i III-të: Studim projektim, për objektin: “Rehabilitimi i Qendrës Kinostudio”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74848-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,110,054.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i II-të: Studim projektim, për objektin: “Rehabilitimi i Qendrës së Kombinatit (sheshi Garibaldi)”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74844-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,450,250.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i I-rë: Studim projektim, për objektin: “Rikualifikim urban i zonës “Kodra e Diellit”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74842-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 11,096,875.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Studim projektimi i pesë objekteve të Infrastrukturës Arsimore, shërbimeve Publike, Infrastukturës Rrugore, në Tiranë për vitin 2018 ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74838-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 26,571,146.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Supervizion Punimesh Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74989-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 8,218,505.97 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti VIII: Shtesë kontrate objekti ;”Sistemim varrezave publike Guras
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74908-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 34,974.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 623


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara