Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Mbikqyrja e punimeve per “Restaurimin, Rikonstruksionin, dhe Rinovimin e Sallës së Koncerteve, në Universitetin e Arteve në Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Kultures
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89108-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,416,472.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i evadimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore “
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89111-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim pastrimi i zyrave dhe ambjenteve të ILD-së
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89079-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,317,122.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti IV: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Gril“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89076-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 116,177.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Lagjja Çutaj Bajzë“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89074-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 130,738.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga e lagjes Deçkaj në Hot“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89072-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 171,360.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Supervizim i rrugeve: "Kamice-Flake", "Gril", "Lagjes Deçkaj ne Hot", "Lagjes Çutaj ne Bajze"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89064-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 676,047.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga Kamicë-Flakë“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89070-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 257,772.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e Mjeteve te Transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88444-02-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,489,800.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Auditimi i pasqyrave financiare te Agjencise se Sigurimit te Depozitave dhe fondit te nderhyrjes se jashtezakonshme per vitet financiare te mbyllura me 31 Dhjetor 2021, 2022, 2023, 2024
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Depozitave
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89037-03-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,666,667.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 523


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara