Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje e 1 bilete transporti ajror nderkombetar me itinerar Tiranë - Rome- Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Brendshme
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72382-09-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hartim projekti për ndërtimin e Institucionit për Edukim dhe Rehabilitim të të Miturve në Mëzes, Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72259-09-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 9,583,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e paisjeve mjekesore dhe impjantit te ujit te dializes, viti 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72261-09-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,374,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Qendrën Spitalore "Dr.Xhaferr Kongoli" Elbasan”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-10-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72253-09-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,529,700.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Dru Zjarri për shkollat dhe Institucionet e Bashkisë Has”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-10-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72327-09-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,145,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Prokat për Targa Retro për Mjet , për Koleksion si dhe shiritat ngjyrosës përkatës”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 05-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72281-09-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,231,833.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Blerje Autolaborator për transport etalonesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë ”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72285-09-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,283,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni me itinerar ardhje Bologna (Itali)-Tiranë dhe biletë kthimi Tiranë-Bologna
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72370-09-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72311-09-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,113,667.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ndërtim mure mbajtës”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72300-09-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,022,911.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 459


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara