Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: REHABILITIMI I KANALIT UJITES KOTERR-RRABOSHTE, SEGMENTI KOTERR-NENSHAT (L=1000M) DHE SEGMENTI PIRAJ-RRABOSHTE (L=2150M)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Fituesi: "METEO".SH.p.k
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67217-07-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 38,499,993.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale të nevojëshme për mbrojtjen personale për përballimin situatës së Covid-19
 • Autoriteti Kontraktues: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Fituesi: EUROMED
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68680-08-13-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,073,212.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marrje automjetesh me qira
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural
 • |
 • Fituesi: ASG
 • |
 • Data e hapjes: 15-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-65327-07-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 18,103,968.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje gjenerator për pajisjen e dezinfektimit të ambienteve publike në Bashkinë Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Fituesi: S I L A
 • |
 • Data e hapjes: 08-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64417-07-07-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,700,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje per furnizimin me materiale pastrimi per nevoja te Bashkise Lezhe dhe Institucioneve Vartese”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Fituesi: LEON Group
 • |
 • Data e hapjes: 24-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-09-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69418-08-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,586,750.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marrje me qera mjete transporti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane
 • |
 • Fituesi: C L A S S I C
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69085-08-19-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,736,932.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i godines kryesore te ISUV
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise
 • |
 • Fituesi: AGI KONS
 • |
 • Data e hapjes: 23-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66270-07-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 111,950,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Çakëll mbeturine kave, (Sp. 1-100 mm), për rrugë Urbane dhe Rurale në Bashkinë Divjakë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: VELLEZRIT LLUPO
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68676-08-13-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,248,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim Printim Fatura Uji”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: Inform Albania
 • |
 • Data e hapjes: 09-09-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-09-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71086-09-09-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,773,809.30 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemim asfaltim rrugesh blloku i banimit te "Rruga e Mokres"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Fituesi: RSM COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 03-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63866-07-02-2020
 • |
 • Fondi limit: 15,259,601.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 92


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara