Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Rinovimin teknologjik të Laboratorit të Gjeoinformatikës në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: DIVITECH
 • |
 • Data e hapjes: 16-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34317-11-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,966,146.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F.V PAISJE AUDIO-VIZUALE PER NEVOJA TE UPT
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: DIVITECH
 • |
 • Data e hapjes: 10-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33454-11-09-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,365,222.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i Ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave monetare loti II
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Fier
 • |
 • Fituesi: NAZERI - 2000
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30564-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,040,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelerish per Universitetin e Mjekesise, Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 02-11-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-11-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32216-11-01-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,134,471.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje barna dhe materiale konsumi për qendrat shëndetësore që bllokohen gjatë dimrit
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Fituesi: Farma Net Albania
 • |
 • Data e hapjes: 09-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33294-11-08-2017
 • |
 • Fondi limit: 13,859,360.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti V "Blerje Printer"
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Data e hapjes: 29-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18757-06-28-2017
 • |
 • Fondi limit: 12,063,415.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I "Blerje UPS"
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: SINTEZA CO
 • |
 • Data e hapjes: 29-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18745-06-28-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,356,710.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i XII-të: Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Korçë
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Fituesi: ERNISA - S
 • |
 • Data e hapjes: 22-09-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27317-09-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,759,591.78 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambienteve te ALUIZNI-t Vlore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Vlore
 • |
 • Fituesi: STAR SECURITY Service
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37756-12-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,052,560.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje aparat ujemates+ rakorderi
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez
 • |
 • Fituesi: VIBTIS
 • |
 • Data e hapjes: 05-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36334-12-04-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 51


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara