Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Traversa Druri
 • Autoriteti Kontraktues: Hekurudha Shqiptare sh.a
 • |
 • Fituesi: ZEQIRI
 • |
 • Data e hapjes: 02-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16147-04-01-2019
 • |
 • Fondi limit: 25,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rinovim agergatesh per lokomotiva
 • Autoriteti Kontraktues: Hekurudha Shqiptare sh.a
 • |
 • Fituesi: ZEQIRI
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19223-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 10,820,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sigurim (Kasko/Vandalizëm, TPL, Pasagjerë) i mjeteve ajrore”, për nevoja të Komandës së Forcës Ajrore.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Fituesi: ANSIG
 • |
 • Data e hapjes: 25-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-31402-07-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 123,631,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Makina
 • Autoriteti Kontraktues: ILLYRIAN GUARD SH.A
 • |
 • Fituesi: ARTINEL 95
 • |
 • Data e hapjes: 22-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-09-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33999-08-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 7,720,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti per Drejtorine e Rrugeve Rurale dhe Drejtorine e MZSH-se.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 05-09-2019 Ora : 16:05
 • |
 • Data e mbylljes: 19-09-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35071-09-04-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,985,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikostruksioni dhe Hidroizolimi i Taraces se Godines se Drejtorise se Arkivit Qendror te ISSH-se
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Arkivit Qendror te Sigurimeve Shoqerore
 • |
 • Fituesi: SARK
 • |
 • Data e hapjes: 17-07-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-07-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30471-07-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje orendi zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • |
 • Fituesi: ERZENI/SH
 • |
 • Data e hapjes: 03-09-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34727-09-02-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,583,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje shkollash
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Fituesi: J O G I
 • |
 • Data e hapjes: 02-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34654-08-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,133,768.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim vendosje matesash uji, per vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Fituesi: ALPHA SOLUTIONS GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 08-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32919-08-07-2019
 • |
 • Fondi limit: 12,491,050.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Pajisje e orendi për auditore,laboratore e zyra"
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan
 • |
 • Fituesi: BOLT
 • |
 • Data e hapjes: 01-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32167-07-31-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,190,630.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 101


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara