Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje kontenierë 1.1 m3
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier
 • |
 • Fituesi: "LEKA - 2007"
 • |
 • Data e hapjes: 24-11-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12599-11-23-2021
 • |
 • Fondi limit: 10,800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbim dhe mirëmbjatje e sistemit te biletarisë”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: EA Solutions
 • |
 • Data e hapjes: 09-12-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14308-12-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,982,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Deratizim, Dizinfektim, Dizinsektim”
 • Autoriteti Kontraktues: HEC LANABREGAS sh.a
 • |
 • Fituesi: AIR
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-12-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14728-12-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,600,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje karburanti diesel (10 ppm ulsd) për nevojat e Bashkisë Delvinë dhe institucioneve në varësi.”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Delvine
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 21-12-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-01-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15880-12-20-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,929,596.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje laptop
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Fituesi: Blueprint Technologies
 • |
 • Data e hapjes: 05-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-12-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07071-10-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 475,826.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bojra për printera dhe makina fotokopjuese
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: IT Gjergji Kompjuter
 • |
 • Data e hapjes: 13-10-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07806-10-12-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,373,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE KARBURANTI PER AUTOMJETET E BASHKISE KONISPOL PER VITIN 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Konispol
 • |
 • Fituesi: LALI
 • |
 • Data e hapjes: 13-09-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05047-09-12-2021
 • |
 • Fondi limit: 13,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Faza e Katërt e Sheshit Publik para hyrjes së Porti Durrës. “VELIERA
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: INERTI
 • |
 • Data e hapjes: 19-11-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12110-11-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 248,179,962.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimet e permiresimit dhe mirembajtjes se software-ve
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
 • |
 • Fituesi: KREATX
 • |
 • Data e hapjes: 08-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14317-12-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 6,988,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Dokumentacioni
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: KRISTALINA.KH
 • |
 • Data e hapjes: 24-09-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-10-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06228-09-23-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,099,200.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 106


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara