Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: “Punime rikonstruksioni zyrat dhe zona bar”, për Shkollën e Magjistraturës
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Magjistratures
 • |
 • Fituesi: ALTEC SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 22-07-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-08-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01365-07-21-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,414,528.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant për nevojat e Bashkisë dhe të Institucioneve të Varësise së Bashkise(Blerje e Përqendruar)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01879-07-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 16,969,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale ndertimi per vitin 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Fituesi: SARK
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02606-08-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,092,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i rrugëve të brendshme në Njësinë Administrative Mbrostar
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Fituesi: GRAND KONSTRUKSION M
 • |
 • Data e hapjes: 04-08-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02181-08-03-2021
 • |
 • Fondi limit: 11,085,155.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje automjete 4x4
 • Autoriteti Kontraktues: Agrokredit.sha
 • |
 • Fituesi: Ride Enduro Al
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-06-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97546-06-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 25,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i pastrimit, grumbullimit dhe largimit të mbetjeve të qytetit Cërrik dhe Njësive Administrative
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2021 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-04-2021 Ora : 08:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-85499-02-01-2021
 • |
 • Fondi limit: 24,951,604.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje dhe software (program) per posten elektronike ne RTSH
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Fituesi: PC STORE
 • |
 • Data e hapjes: 17-06-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98339-06-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-96468-05-25-2021
 • |
 • Fondi limit: 32,804,959.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi mirëmbajtjes të varrezave publike dhe të dëshmorëve të Bashkisë Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: K & N
 • |
 • Data e hapjes: 19-07-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01135-07-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 8,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Rikonstruksion i fasadave në lagjen “Demokracia” dhe në perimetër të rrugës , dhe ndriçimi i rrugës “E.Bilbili” unaza veriore e qytetit Tepelenë ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Fituesi: VISCONS GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 14-07-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-07-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-00749-07-12-2021
 • |
 • Fondi limit: 11,916,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 117


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara