Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Supervizion, aplikimi i teknikës më të fundit të eficencës në godinën e MIE (ish Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Fituesi: ARCHISPACE
 • |
 • Data e hapjes: 30-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-11-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-91920-10-29-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,456,607.60 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Aplikimi i teknikës me të fundit të eficencës në godinën e MIE (ish Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Fituesi: R & T
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86723-09-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 113,315,914.97 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Përmirësimi i Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: JEHONA SOFTWARE
 • |
 • Data e hapjes: 06-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81884-08-03-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,869,825,960.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2-Blerje Pajisje Infrastrukture IT- per APP
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: INFOSOFT SYSTEMS
 • |
 • Data e hapjes: 04-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88446-10-03-2018
 • |
 • Fondi limit: 4,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Implementimi i Sistemit të Menaxhimit të Trafikut (Vazhdimi) dhe Instalimi i Sensorëve Peshë për Aks.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: 4 A-M
 • |
 • Data e hapjes: 04-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-87785-09-28-2018
 • |
 • Fondi limit: 48,409,960.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Vërtetim elektronik i gjëndjes gjyqësore.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: INFOSOFT SYSTEMS
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86528-09-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 117,666,657.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Vendosja e Sistemit të Identifikimit dhe gjurmimit të anijeve me rreze të gjatë veprimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: REAL COM
 • |
 • Data e hapjes: 03-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88263-10-02-2018
 • |
 • Fondi limit: 66,000,222.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Modernizimi i Sallës së Studimit.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: ALFA SERVICES
 • |
 • Data e hapjes: 28-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83892-08-27-2018
 • |
 • Fondi limit: 13,263,126.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemi i Menaxhimit të Kontratave, Inspektimi dhe Raportimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: KREATX
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86439-09-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 17,990,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Furnizim-vendosje sistem AVR në HEC Fierzë dhe upgrade i firmware-it të 4 seteve të monitorimit on-line BMT të transformatorëve të fuqisë në HEC Koman".
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Fituesi: SHANSI INVEST
 • |
 • Data e hapjes: 19-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86189-09-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 135,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 72


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara