Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje ushqim i koncentruar (koncentrat) për kafshë”, për nevoja të DPRMSH.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Fituesi: LALA COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26239-04-22-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,663,773.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mjete mesimore didaktike per femijet e grupmoshes 3-6 vjec.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Fituesi: LEFTER BEZATLLIU
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28105-05-10-2022
 • |
 • Fondi limit: 27,336,290.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHËRBIM MIRËMBAJTJE E INFRASTRUKTURËS VIRTUALE VDI PËR 24 MUAJ
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: ALBITAL - CANON
 • |
 • Data e hapjes: 04-05-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27173-04-29-2022
 • |
 • Fondi limit: 13,330,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1: Kontrata A “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” me vlerë totale 44,217,011.11 (dyzet e katër million e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e njëmbëdhjetë pike njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH/ në Euro 359,897.53 EUR pa
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 17-03-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-06-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-22218-03-16-2022
 • |
 • Fondi limit: 44,217,011.11 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie për Drejtorinë dhe Qendrat e Kontrollit Teknik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30649-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 2,798,308.79 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “SHËRBIM I AKOMODIMIT TË PERSONELIT TURK”
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Rajonal “Memorial” Fier
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 21-04-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-05-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25878-04-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 32,247,180.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje kanale vaditese Bashkia Fushe-Arrez
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fushe Arrez
 • |
 • Fituesi: ADOAL
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-06-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-31105-05-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,606,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pjesë këmbimi për automjetet e administratës,drejtorive dhe sektorëve në varësi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 10-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28022-05-09-2022
 • |
 • Fondi limit: 9,300,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mobilimi i Qendrës së Kontrollit Teknik Gjirokastër
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: "RO -AL"
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-06-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30684-05-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 2,158,566.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 3. “Blerje trajlera dhe pajisje teknologjike orientuese për mjetet lundruese”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane
 • |
 • Fituesi: ZEQIRI
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30207-05-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 2,880,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 109


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara