Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve te objektit “Rikonstruksion i Ujesjellesit te fshatit Krume dhe Zahrisht, punime shtese”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: INVICTUS
 • |
 • Data e hapjes: 16-07-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-07-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79290-07-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 280,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kamion autoagregat, kamion veteshkarkues, kamionçinë për NK Plazh
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: ZEQIRI
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72836-05-31-2018
 • |
 • Fondi limit: 8,750,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FV Gjelberim ne qytet
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: KAJMAKU
 • |
 • Data e hapjes: 15-05-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68750-05-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 16,655,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FV: Pulti i komandimit i sistemit të ndriçimit për P.Kulturës A.Moisiu
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: Lumturi Haxhijosifi
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74918-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,750,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Investimi për sistemin SCADA
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • |
 • Fituesi: Advanced Business Solutions - ABS
 • |
 • Data e hapjes: 05-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-05-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60767-04-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 199,405,302.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje didaktike per arsimin parashkollor
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • |
 • Fituesi: LEFTER BEZATLLIU
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71768-05-28-2018
 • |
 • Fondi limit: 25,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje e punonjësve të OST sh.a. me veshje pune dhe mjete mbrojtese
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Fituesi: MARSI & AL
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-07-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74960-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 46,880,135.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Berat
 • |
 • Fituesi: ALFAT
 • |
 • Data e hapjes: 28-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76742-06-27-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,499,700.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikostruksion i Urës në Qendër të Qytetit Këlcyrë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kelcyre
 • |
 • Fituesi: EUROSTIL
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-70477-05-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 4,166,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim–Vendosje transformatori për Stacionin “Asim Zeneli” Gjirokastër
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Fituesi: A. 91
 • |
 • Data e hapjes: 20-07-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79857-07-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 753,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 65


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara