Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbim mirembatje e vendgrumbullimit te depozitimit te mbetjeve urbane’
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: KEGLI-DURI
 • |
 • Data e hapjes: 20-03-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14197-03-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,663,244.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti VIII “Kolaudim i punimeve për objektin “Ndertim I Stacionit te autobuzave Vore, rikinstruksion I rjetit K.U.Z Rrruga Bashkia, riparim I barrierave suonoreVore, Bashkia Vore”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Fituesi: HMK - Consulting
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04224-01-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 72,713.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti VI “Kolaudim i punimeve për objektin “Sistemim Asfaltim i Rrugve te brendshme Lagje e Re, Loti 4, Aksi-07, prog.0+000/0+201, Aksi -08 prog.0+000/0+068”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Fituesi: REAN 95
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04220-01-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 33,326.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti V “Kolaudim i punimeve për objektin“Rikualifikim Urban i hapsirave publike dhe restaurim fasadash të pallateve në Marikaj, Bashkia Vorë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Fituesi: REAN 95
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04218-01-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 61,290.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III “Kolaudim i punimeve për objektin “Riveshje Asfaltim dhe Ndriçim I rruges Bashkia,segmenti Xhami-Bashki, BashkiaVore”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Fituesi: M.A.K Studio
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04213-01-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 13,038.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2: “Kolaudim i punimeve për objektin “Sistemim, Asfaltim I Rrugës 1 Qershori, Njësia Administrative Bërxull, Domje, BashkiaVorë".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Fituesi: NOVATECH STUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04211-01-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 77,826.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1: “Kolaudim i punimeve për objektin “Rikualifikim Urban I hapsirave publike dhe restaurim fasadash të pallateve të qytetit Vorë, BashkiaVorë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Fituesi: "TAULANT" SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04209-01-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 136,510.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës nga Superstrada-Varrezat Katolike Derven, Nj.A.Thumanë, Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: NORD - COMAT
 • |
 • Data e hapjes: 04-03-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-03-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11473-03-01-2019
 • |
 • Fondi limit: 292,394.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndertim KUZ , Sistemim Asfaltim i rrugeve ''Xhafa'' e ''Doku'' Njesia Fushe Kruje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: NOVATECH STUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 15-03-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13579-03-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 134,060.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrja e punimeve për objektin: ‘’Rikonstruksion i Ambulancës Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: H.C.E-17
 • |
 • Data e hapjes: 04-03-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-03-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11492-03-01-2019
 • |
 • Fondi limit: 28,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 82


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara