Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Rikostruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabull ABC Librazhd-Prrenjas 1
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan
 • |
 • Fituesi: BLERIMI
 • |
 • Data e hapjes: 30-12-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83407-12-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 146,385,031.70 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Elementë për mirëmbajtje të qarqeve sekondare për NënStacionet
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a
 • |
 • Fituesi: LA - OR
 • |
 • Data e hapjes: 24-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83075-12-23-2020
 • |
 • Fondi limit: 194,946,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant Nafte( D1)10 PPM dhe Benzine pa plumb 10 PPM
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore
 • |
 • Fituesi: FJORTES
 • |
 • Data e hapjes: 04-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-85778-02-03-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje bukë gruri për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73393-09-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 166,020,047.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i II Blerje ushqime me origjinë shtazore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Permet
 • |
 • Fituesi: NIKA
 • |
 • Data e hapjes: 25-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84593-01-22-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,089,797.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot i I Blerje ushqime me origjinë jo shtazore dhe fruta perime
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Permet
 • |
 • Fituesi: NIKA
 • |
 • Data e hapjes: 25-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84590-01-22-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,042,703.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Naftë Diesel (D1)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mat
 • |
 • Fituesi: "RUÇI"
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 08-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84076-01-14-2021
 • |
 • Fondi limit: 8,333,956.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndertimi i linjave shperndares dhe kolektoreve te ujit te pijshem
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Cerrik
 • |
 • Fituesi: Grein-T
 • |
 • Data e hapjes: 26-01-2021 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-02-2021 Ora : 08:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-84722-01-25-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,501,166.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje ngrohese, elektroshtepiake dhe elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Fituesi: D-2020 & CO
 • |
 • Data e hapjes: 09-02-2021 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2021 Ora : 08:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-86342-02-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i mirëmbajtjes për Rrjetin e Shpërndarjes DVB-T2
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 03-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76620-10-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 908,187,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 90


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara