Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Mbikqyrje objekti; Ndertim lera
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27028-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje objekti ; Rikonstruksion shshi Sinanaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27026-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbykqyrje objekti; Rikonstruksion fasda dhe ndricim unaza veriore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27025-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes në det
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27023-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Sherbim Servisi per Gjeneratorin Stacionar ne I.E.V.P.Lezhe”, Sherbimi do te behet ne Institucionin e Ekzekutimit te Vendimeve Penale Lezhe per vitin 2019,
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27018-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale elektrike dhe hidraulike për nevoja të INSTAT”
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Statistikave
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27017-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje (Sherbim): Dezinfektim, Dezisektim dhe Deratizim
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Fushe Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27015-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE ME VLERE TE VOGEL
 • Autoriteti Kontraktues: Agjensia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27005-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Furnizim vendosje , pjese kembimi, vaj+filtra për nevojat e riparimeve të automjeteve të Bashkisë Lushnje”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27011-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Punime mirembajtese e restauruese banesa e Xhevahire Celes
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27014-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 369


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara