Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Shërbime për mirëmbajtjen e automjetit Mitsubishi Outlander me targa AA120 YC dhe automjetit Peugeot 407 me targa AA034VN për shërbimin lavazh dhe parkim
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Magjistratures
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47668-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Siguracioni i detyrueshem automjeti TPL dhe Kasko, me afat 1 vjecar per tre automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47665-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Gazoil (10 ppm ULSD) viti 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47660-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale elektrike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47656-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje gaz te lengshem per gatim per nevoja te Spitalit Has per vitin 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47655-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shtypshkrime
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47654-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim punimesh per tenderin me objekt: Rehabilitimi I kananlit ujites U.3-15,U.3-15/4,U.3-15/5 ne Fshatin Fieri I Ri ,Njesia Administrative Krutje.
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47649-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FV Kondicioner
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47650-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim trajtim i mbetjeve spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.2 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47648-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje dhe sitem digital alarmi dhe kamera i nderteses se DRF Vlore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47646-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 521


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara