Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje sherbim interneti
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84140-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera per printera e fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Hekurudha Shqiptare sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84136-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim larje per automjetet e Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-84132-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Shërbim Supervizori për Rikualifikimim urban të lagjes Llukan Prifti ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kucove
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-01-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-84135-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje regjistra per IAL-te
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84127-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-01-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84124-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Plasmas dhe kapse shartimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84118-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Zorre per ujitje me pika dhe rakorderi.
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2021 Ora : 07:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84117-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje medigamente per vitin 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Shtepia e te Moshuarve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84116-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Driver Enclosure
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84115-01-15-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 390


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara