Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: FV.TUBA BETONI PER NENKALIME NE PARCELA Ø1000mm (Rruget e parcelave,Hapje nenkalimi dhe vendosje tuba Ø1000mm)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-15093-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 775,040.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hartim dokumentacioni teknik(specifikime teknike, kerkesa specifike per prokurimin "Blerje gjeneratori 200 KVA"
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Kapshtice
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15089-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 13,833.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Trasport i grupeve polifonike e veglave muzikore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15087-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 50,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim objekti Ndertim struktura mbajtese Ure fshati Viçidol Njesia Administrative Tropoje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15084-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,600.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim objekti Rikonstruksion Fusha e Futbollit (faza II)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15083-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 9,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim objekti Rikonstruksion i kanalit vadites Ura e Vakes – Cerrnice (i pjesshem)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15082-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 81,250.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kambio per automjetin e Bashkise Patos ( Ford Galaxy200)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15081-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 34,666.60 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim objekti Ujesjellesi i jashtem i fshatit Tropoje e Vjeter dhe rrethinat, bashkia Tropoje (faza II)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15080-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 47,638.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim objekti Sistemim i Qendres se NJA Lekbibaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15079-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,582.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim objekti Rikonstruksion segmenti i Kanalit te Krasniqes
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15078-05-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 484


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara