Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje mjetesh didaktike per institucionet arsimore”
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Arsimore Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37153-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje shkumesa importi per vitin shkollor 2017 - 2018"
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Arsimore Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37152-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 375,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kërkesë për shtrim rruge (në rrethimin e jashtëm)
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Ali Demi Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 06:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 06:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-37151-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 190,932.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje goma autoveture te reja"
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Arsimore Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37150-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 28,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: OBJEKTI:''NDERTIMI I LINJES SE NDIÇIMIT ME GJATESI 960ML (33 SHTYLLA)FSHATI SHTEPAJ-B.CERRIK (preventivi bashkengjitur)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37149-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mobilje, pajisje zyre për sportelin Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37148-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 293,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sigurim objekte ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37147-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 353,372.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ilace e materiale mjeksore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Tunje
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37146-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 125,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim i punimeve për objektin: “Ndërtim i 8 banesave për komunitetin rom’’
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37144-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 17,034.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim i punimeve per objektin: “Rikonstruksion i Konviktit të Shkollës së Mesme Rrëshen"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37141-12-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 90,516.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 484


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara