Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Shpenzime per transportin e bazes materiale nga KZAZ Nr.72 ne KQZ
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18481-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 83,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bilete avioni vajtje - ardhje, Tirane – Lubjane – Zagreb
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18480-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 50,320.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikeqyrje per objektin” Ndert.Ure se Lagj.Liqejthi Babje,Ndert.Ure ne rrugen Prevall-Dranovice,Ndert Ure dhe Rikostr rruge te lagjes Lange ,Ndert Solete Drabata Qete,Ndert Ure Galonit Zdrajsh Verri-Floq
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18478-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 142,644.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per transportin e bazez materiale nga KZAZ Nr.71 ne KQZ
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18477-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 47,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i shoqerimit te vlerave monetare ne banke.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18475-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 420,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje kompjutera për Sektorin e SHMZSH”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18471-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 103,442.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve ne objektin "Rikualifikim i kuartalles, Lagjja "Kodra" Shijak
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shijak
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18469-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 740,965.94 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje, sistemim dhe gjelbërim të oborrit, të Prokurorisë së Përgjithshme
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18466-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 601,952.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje sistemi sigurie(Kamera Vezhgimi)
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18465-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 40,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Vendosja e tubave Katun - Pepel
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Dropull
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18462-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 583,050.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 475


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara