Njoftim Nr. 10563 Prot., datë 04.12.2018

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Lënda: Sjellje në vëmendje

Nisur nga fakti se, festat e fundvitit po afrojnë, si dhe duke marrë shkas nga eksperiencat e viteve të mëparshme, ku nga ana e Agjencisë së Prokurimit Publik (në vijim "APP") është konstatuar se, autoritetet kontraktore kanë ndërmarrë dhe shpallur në Sistemin e Prokurimit Elektronik procedura prokurimi që kanë si objekt prokurimi organizimin e drekave dhe darkave festive, APP sjell në vëmendje si vijon:

Njoftim_Nr._10563_Prot._date_04.12.2018