Njoftim Nr. 10140 Prot., datë 15.11.2018

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) me Rekomandimin Nr. 9941, datë 08.11.2018 ka rekomanduar autoritetet kontraktore të fillojnë procedurat e prokurimit për objektet (mall/punë/shërbim) të parashikuara për vitin 2019, përsa kohë që fondet i kanë të parashikuara dhe në çdo rast, brenda kufirit buxhetor për vitin 2019.

Njoftim Nr. 10140 Prot.,date 15.11.2018


Njoftim Nr. 9825 Prot., datë 05.11.2018

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) me Udhëzimin Nr. 11, datë 30.05.2018 ka miratuar disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin  Nr. 3, datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar.

Njoftim Nr. 9825 Prot., datë 05.11.2018


Njoftim Nr. 10014 Prot., datë 13.11.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

Për shkak të procesit të arkivimit të procedurave të prokurimit publik të finalizuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, si dhe me qëllim mirëmbajtjen e tij, sistemi do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 16.11.2018, ora 15.00 deri në datën 18.11.2018, ora 10.00.

Sa më sipër, APP ju sugjeron të merrni masat paraprake të nevojshme për ecurinë e punës tuaj në sistem para datës 16.11.2018, ora 15.00.

NJoftim Nr.10014 Prot., date 13.11.2018_Sistemi Offline


Rekomandim Nr. 9941 Prot., datë 08.11.2018

REKOMANDIM MBI SHPALLJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR VITIN 2019

Drejtuar: Të gjithë autoriteteve kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar

Rekomandim Nr. 9941 Prot., date 08.11.2018


Njoftim Nr. 9825 Prot., datë 5.11.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 3, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar (në vijim "LPP"), përjashton një operator ekonomik...

Njoftim Nr. 9825 Prot., datë 5.11.2018


Njoftim Nr. 9305/2 Prot., datë 5.11.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik, në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar, (në vijim "LPP") kohët e fundit, ka konstatuar paqartësi nga autoritetet kontraktore, lidhur me afatin 60 ditor për nënshkrimin e kontratës, pas shpalljes së fituesit në një procedurë prokurimi.

Njoftim Nr. 9305/2 Prot., date 5.11.2018


Njoftim Nr. 6504/3 Prot., datë 26.09.2018

Në mbështetje të neneve 13, pika 2/g, dhe 65 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të ndryshuar (në vijim "LPP"), si dhe në ushtrim të detyrave që ky ligj i ngarkon, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") ka përfunduar verifikimin e zbatimit të ligjshmërisë për 16 procedura prokurimi me vlerë të vogël...

Njoftim Nr. 6504/3 Prot., datë 26.09.2018


Njoftim Nr. 8422/1 Prot.,datë 13.09.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mbështetje të shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe të  nenit 11, pika 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, ka rishikuar Formularin e Njoftimit të Fituesit në setin e Dokumentave Standarde të Tenderit për Procedurën e Prokurimit “Shërbim Konsulence”, të miratuara me Vendimin e APP Nr. 7, datë 12.01.2018.

Njoftim Nr. 8422/1 date 13.09.2018_per AK

VENDIM NR.13, DATË 13.09.2018 PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË SHTOJCEN 17 TË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN “SHËRBIM KONSULENCE”

 mbështetje të shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe të nenit 11, pika 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, Agjencia e Prokurimit Publik 

VENDIM NR.13, DATË 13.09.2018 PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË SHTOJCEN 17 TË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN “SHËRBIM KONSULENCE”

Shtojca 17 (1)


Njoftim Nr. 7801/5, datë 11.09.2018

Drejtuar: Operatorit Ekonomik "ASLV" Sh.p.k

 

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në mbështetje të kërkesës së Bashkisë Korçë, me shkresën Nr. 7801/1 Prot.,datë 23.08.2018 ka nisur procedimin administrativ ndaj operatorit tuaj ekonomik, për përjashtimin tuaj nga pjesëmarrja në prokurimit publike, në mbështetje të nenit 13/3/ç të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2016 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Njoftim Nr. 7801.5 date 11.09.2018 Per Operatorin ekonomik ASLV shpk


Njoftim Nr. 8361 Prot., datë 10.09.2018

Drejtuar:   Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") sjell në vëmendje të Autoriteteve Kontraktore se, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi e krijuar

Njoftim Nr. 8361 Prot., datë 10.09.2018


Rekomandim Nr. 8197 Prot., datë 03.09.2018

REKOMANDIM MBI HARTIMIN E KRITEREVE PËR KUALIFIKIM PËR PROCEDURAT E PROKURIMITPËR MALLRA,PUNË, SHËRBIME     

Mbështetur në nenin 13, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”)dhe në nenin 61 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) ka monitoruar rreth 1600 sete të dokumentave të tenderit të hartuara për punë, mallra dhe shërbime, të publikuara gjatë periudhës Janar-Gusht 2018 në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoritete të ndryshme kontraktore.

 

Rekomandim Nr. 8197 date 03.09.2018


Të dhëna statistikore mbi përdorimin e procedurës së prokurimit “negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”

Në përfundim të analizës 6 (gjashtë) mujore për periudhën Janar - Qershor 2018 dhe në vijim të masave të marra nga Agjencia e Prokurimit Publik, për parandalimin e zhvillimit në mënyrë të paligjshme të procedurës së prokurimit “negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” nga autoritetet kontraktore, nëpërmjet këtij njoftimi ju informojmë të dhënat statistikore mbi përdorimin e kësaj lloj procedure prokurimi për këtë periudhe kohore:

 

 


Nënshkruhet Memorandumi për garantimin e sigurisë ushqimore në çerdhe, kopshte, shkolla, spitale 

 

Në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në prani të ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Z. Niko Peleshi është nënshkruar sot  “Marrëveshja e Bashkëpunimit” ndërmjet Agjencisë së Prokurimeve Publike dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, me qëllim mbrojtjen  dhe garantimin e sigurisë ushqimore në ndihmë të kategorive të konsumatorëve me ndjeshmëri të veçanta shëndetësore dhe nutritive si çerdhe, kopshte, konvikte shkollore, spitale, azile, etj.

 

Kjo marrëveshje ka si qëllim bashkëpunimin ndërmjet palëve, në funksion të rritjes së impaktit në garantimin e sigurisë ushqimore, duke vendosur disa standarde, me qëllim rritjen e cilësisë së ushqimit për grupe të veçanta të konsumatorëve që janë nën kujdesin dhe përgjegjësinë e këtyre autoriteteve kontraktore, por shërbejnë dhe si model referues edhe për subjekte të tjera që ushtrojnë këtë lloj aktiviteti. Sipas kësaj marrëveshje palët angazhohen të bashkëpunojnë për standardizimin e specifikimeve teknike për produktet ushqimore, të cilat prokurohen nëpërmjet procedurave të prokurimit nga autoritetet kontraktore, si dhe liçencave e çertifikimeve që duhet të disponojnë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura prokurimi.

 

Gjithashtu, palët angazhohen edhe per monitorimin e subjekteve gjatë zbatimit të kontratave publike të furnizimit me artikuj ushqimorë, të lidhura nga një proces prokurimi, me qëllim sigurimin e cilësisë konform standardeve të kërkuara.


Njoftim Nr. 7144/1 date 18.07.2018

Drejtuar:                    Autoriteteve  Kontraktore                                                              

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mbështetje të shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe të  nenit 11, pika 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,

Njoftim 7141/1 date 18.07.2018

Vendim Nr. 12 date 18.07.2018

Shtojca 17


Njoftim Nr. 4478/2 Prot., date 13.07.2018

OPERATORIT EKONOMIK “UNION GROUP 2000” SHPK

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) me shkresën Nr. 4478/6 Prot., datë 05.06.2018 ka filluar procedimin administrativ ndaj operatorit tuaj ekonomik, në mbështetje të nenit 13/3/a të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006

Njoftim Nr. 4478/2 Prot., date 13.07.2018


Njoftim Nr. 3021/3 Prot., date 27.06.2018

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në ushtrim të detyrave që i ngarkon legjislacioni i prokurimit publik, në respektim përkatësisht të neneve 13/2/g dhe 65 të Ligjit Nr. 9643,

Njoftim Nr. 3021/3 date 27.06.2018


Rekomandim Nr. 6559 Prot, datë 27.06.2018

 

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") me Udhëzimin Nr. 11, datë 30.05.2018 ka miratuar disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr.3, datë 08.01.2018 "Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike", të ndryshuar.

Rekomandim_6559 date 27.06.2018


 

 

NJOFTIM

Sot, më datë 20 Qershor 2018, në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë UT, u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis FEUT dhe Agjencisë së Prokurimit Publik.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin Znj. Reida Kashta, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Prokurimit Publik, Prof. Dr.Dhori Kule, Dekan i Fakultetit të Ekonomisë si edhe përfaqësues të stafit akademik të Fakultetit të Ekonomisë dhe përfaqësues të APP.

Ky memorandum bashkëpunimi nënshkruhet në kuadër të punës së ndërmarrë nga APP për profesionalizimin e prokurimit publik, si një nga objektivat kryesore në drejtim të përmirësimit të sistemit të prokurimit publik në Shqipëri. Memorandumi ka në fokus bashkëpunimin dhe mbështetjen për fushat me interes të përbashkët ndërmjet dy institucioneve, trajnimin e studentëve të FEUT në module mbi praktikat dhe procedurat e prokurimit publik, ofrimin e internshipeve dhe rekrutimeve të studentëve të FEUT, të trajnuar në fushën e prokurimeve publike, organizimin e aktiviteteve dhe konferencave të përbashkëta.

Të dyja palët vlerësuan pozitivisht iniciativën e ndërmarrë dhe shprehën besimin për një bashkëpunim sa më të frytshëm në të ardhmen.

 


Tërheqje Vëmendje Nr. 6311 Prot., datë 20.06.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia  e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13/2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar, ka hartuar Udhëzimin Nr. 3

Terheqje Vemendje Nr. 6311 Prot., date 20.06.2018


Njoftim Nr. 6310.,datë 19.06.2018

Për shkak të punimeve me qëllim mirëmbajtjen e tij, Sistemi i Prokurimit Elektronik do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 22.06.2018, ora 15.00 deri në datën 24.06.2018, ora 10.00.

Sa më sipër, APP ju sugjeron të merrni masat paraprake të nevojshme për ecurinë e punës tuaj në sistem para datës 22.06.2018, ora 15.00.

Njoftim Nr. 6310 Prot.,date 19.06.2018_offline


Njoftim Nr. 5663/1 Prot., datë 12.06.2018

Drejtuar:    Autoriteteve Kontraktore

Në vijim të njoftimit, mbi plotësimin e formularit standard me Nr. 5663/1 Prot., datë 28.05.2018, auoritetet kontraktore duhet të raportojnë pranë Agjencisë së Prokurimit Publik,   

Njoftim Nr. 5663.1 Prot., date 12.06.2018


Rekomandim Nr. 5473/2 Prot., datë 11.06.2018

 

Drejtuar: Autoriteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik, në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar, rekomandon si më poshtë vijon:

Rekomandim_5473.2_date 11.06.2018 drejtuar AK


TËRHEQJE VËMENDJE

Drejtuar:                    Operatorëve ekonomikë

                                                                                                                                     

Ashtu sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 13, pika 2, gërma “g” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar (në vijim “LPP”), monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik në përgjithësi.

Në këtë kuadër, APP tërheq vëmendjen e operatorëve ekonomikë që të jenë më të përgjegjshëm në ofertimin në procedurat e prokurimit me vlerë të vogël, pasi së fundmi është konstatuar se, pavarësisht specifikimeve teknike dhe sasisë për mallrat që kërkohen nga autoritetet kontraktore,  rezulton që të ofertohet apriori në procedurën përkatëse të prokurimit, pa u bazuar në të dhënat konkrete të objektit që prokurohet.

Udhezim Nr.11, date 30.05.2018

Njoftim 5696.2.,date 30.05.2018 per Operatoret Ekonomike


Njoftim Nr. 5696/1 Prot.,datë 30.05.2018

 

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 40 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë  29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ka miratuar së fundmi disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin të APP Nr. 3, datë 08.1.2018 “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjetet elektronike”, të ndryshuar. 

Udhezim Nr.11, date 30.05.2018

NJoftim Nr.5696.1 date 30.05.2018


Njoftim Nr. 5694/1, datë 30.05.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 40/1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë  29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ka miratuar së fundmi disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin e APP Nr. 4, datë 09.01.2018 “Mbi përdorimin e sistemit dinamik për blerjen e biletave të ransportit ajror ndërkombëtar dhe zhvillimin e saj me mjetet elektronike”.

Udhezim Nr.10, date 30.05.2018

NJoftim Nr.5694.1 date 30.05.2018


Njoftim Nr. 5663/1 Prot., date 28.05.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 13, pika 2, gërma "g", të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" i ndryshuar...

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

Njoftim Nr. 5663/1 Prot date 28.05.2018


Njoftim Nr. 5391 Prot., date 18.05.2018

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) sjell në vëmendje të autoriteteve kontraktore, se në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, regjistrat e realizimeve të procedurave të prokurimit publik,

Njoftim Nr. 5391 Prot, date 18.05.2018


TËRHEQJE VËMENDJE

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 3, Kreu I të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, publikon Buletinin e Njoftimeve Publike, në të cilin përfshihet edhe publikimi i njoftimit të fituesit të krijuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.

Një nga problematikat e konstatuara në njoftimet e fituesit të krijuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe të dërguara pranë APP për miratim dhe publikim është edhe kalimi nga operatori ekonomik i renditur i pari tek operatori ekonomik i renditur i dyti, pa respektuar vlerën e diferencës ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe asaj të kualifikuar në vend të dytë.

Terheqje Vemendje drejtuar AK_5385 date 18.05.2018


Njoftim Nr. 5332 Prot., date 17.05.2018

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 13, pika 2, gërma "g" të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" i ndryshuar (në vijim "LPP"), monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik në përgjithësi.

Njoftim Nr. 5332 Prot., date 17.05.2018


Njoftim Nr. 4378 Prot., datë 19.04.2018

Njoftim mbi mbylljen e llogarive te audituesve

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në ushtim të kompetencave që i njeh Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2016 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar, si përgjegjëse për mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik

Njoftim Nr. 4378 Prot., date 19.04.2018


Njoftim Nr. 4274, datë 17.04.2018

NJoftim Nr. 4274 date 17.04.2018-1


Rezultatet e Reformës në prokurimin publik 1 Janar – 15 Mars 2018

Rezultatet e Reformes se Prokurimeve_Janar-Mars 2018


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2017

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2017 deri në 31 Dhjetor 2017

Analiza Vjetore 2017 _APP


Rekomandim Drejtuar Autoriteteve Kontraktore Nr. 4118 Prot.,date 12.04.2018

Rekomandim Nr. 4118 Prot date 12.04.2018


Njoftim Nr. 3851 Prot., datë 05.04.2018

Ashtu siç jeni në dijeni, në mbështetje të rregullave të prokurimit publik, personi përgjegjës për prokurimin ka detyrë funksionale administrimin e vazhdueshëm të procesit të prokurimit.

Njoftim Nr. 3851 Prot., date 05.04.2018


Njoftim Nr. 3724 Prot., date 30.03.2018

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në kuadër të ushtrimit të detyrave të saj në bazë të nenit 13/2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006

Njoftim Nr. 3724 Prot., date 30.03.2018


Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") dhe Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (në vijim "DPA"), në kuadër të bashkëpunimit të tyre institucional,

Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise


Njoftim Nr. 3341/1 Prot., datë 20.03.2018

Mbështetur në nenin 13 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të ndryshuar, (në vijim "LPP"), nenin 61 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar

Njoftim Nr 3341.1 Prot., date 20.03.2018


NJOFTIM PËR APLIKIM PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Në mbështetje të nenit 19/3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, dhe pikës 6 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 521, datë 20.09.2017,

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK


Njoftim Nr. 2632 Prot., date 26.02.2018

Ashtu sikurse jeni ne dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), me rekomandimin Nr. 2243 Prot., date 16.02.2018 ka rekomanduar autoritetet kontratore të kryejnë nje planifikim...

Njoftim Nr. 2632 Prot. date 26.02.2018


Njoftim Nr. 2627 Prot., date 26.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik, me Vendimin Nr. 8 date 23.02.2018 ka miratuar nje ndryshim ne setin e Dokumentave Standarte te Tenderit per Kontratat e Puneve Publike...

Njoftim Nr. 2627 Prot. date 26.02.2018


Njoftim Nr. 2538 Prot., date 23.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendje të autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomikë se, në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar

 

Rekomandim Rojeve_20.12.2017 -baza

Njoftim Nr. 2538 Prot. date 23.02.2018

Mbi nje ndryshim ne rekomandim

DST ROJE set model _22.2.2018


Vendim Nr. 08 datë 23.02.2018

Për miratimin e një ndryshimi në dokumentat standarte të tenderit për procedurën e prokurimit "E hapur", "E kufizuar", Kërkesë për propozim", "Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës" dhe "Me negocim me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për kontratat e punëve publike

Vendim Nr. 08 date 23.02.2018


Njoftim Nr. 2360 Prot.,date 20.02.2018

Njoftim Mbi disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr.914,datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar

 

NJoftim Nr. 2360 Prot.,date 20.02.2018

VKM Nr. 80, date 14.2.2018


Njoftim Nr. 2368 Prot., date 20.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") njofton të gjithë autoritetet kontraktore se është miratuar së fundmi Vendimi Nr. 82, datë 14.02.2018, i Këshillit të Ministrave "Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruar për kryerjen e procedurave të prokurimit publik,..

Njoftim 2368 Prot, date 20.02.2018

Udhezim Nr.08 date 20.02.2018


Rekomandim Nr. 2243 Prot., date 16.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar (në vijim "LPP")

Rekomandim_Nr._2243_Prot_Date_16.02.2018


 

Njoftim Nr. 1609 Prot, date 29.01.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

Njoftim Nr. 1609 Prot date 29.01.2018


Njoftim Nr. 1518 date 26.01.2018

Agjencia e Prokurimit Publik ka konstatuar kohët e fundit se, autoritetet kontratore kanë shpallur në Sistemin e Prokurimit Elektornik procedura prokurimi konkurruese për punë/mallra/shërbime, ku në kriteret e vecanta për kualifikim vendosin kritere kufizuese, sa i takon vlerës së xhiros vjetore që duhet të deklarojnë operatorët ekonomikë, për të provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet finaciare dhe ekonomike, duke kërkuar vlerën e xhiros në masën 100% të fondit limit.

Njoftim Nr. 1518 date 26.01.2018


Manual  Nr. 01, datë 26.01.2018 "PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

Manual per Operatorin Ekonomik Nr.01_26.01.2018


Njoftim Nr. 1506 Prot date 26.01.2018

Ashtu sic jeni në dijeni, me ndryshimet më të fundit nënligjore të rregullave të prokurimit publik, regjistrat e procedurave të prokurimit publik dërgohen për publikim në Agjencinë e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik.

Njoftim Nr. 1506 Prot date 26.01.2018


Njoftim Nr. 1221 Prot., datë 22.01.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në mbështetje të nenit 6 të Kreut I të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar, sjell në vëmendje të të gjithë autoriteteve kontraktore se,

Njoftim Nr 1221 Prot date 22.01.2018


REKOMANDIM  Nr. 1098 Prot.date 19.01.2018

“MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË REGJISTRIT TË PARASHIKIMIT PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT “ME NEGOCIM PASHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, AMENDAMENTEVE TË KONTRATËS, SI DHE OBJEKTEVE ME VLERË NËN 100.000 LEKË

Rekomandim Nr. 1098 Prot.date 19.01.2018


Njoftim për të gjithë Autoritetet Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 4, Kreu I, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar sjell në vëmendje të të gjithë autoritetet kontraktore buxhetore se, në respektim të pikës 5 të Udhëzimit të APP Nr.1, datë 05.01.2018

Njoftim Nr. 782 Prot., date 15.01.2018


Njoftim Nr. 637 Prot., Datë 12.01.2018

Agjencia e Prokurimit Publik  me vendimin Nr.7 datë 12.1.2018 ka miratuar setin e Dokumentave Standarde të Procedurës së Prokurimit “Shërbim Kosulence”.

Në këtë set dokumentash janë pasqyruar ndyshimet e fundit që ka pësuar kjo lloj procedure prokurimi, sipas parashikimeve të VKM nr. 914/2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar së fundmi me VKM nr. 797/2017.

Njoftim Nr. 637 date 12.01.2018


Njoftim Nr. 343 Prot., datë 09.01.2018

Njoftim për të gjithë Autoritetet Kontraktore

Sjellim në vëmendje të të gjithë Autoriteteve Kontraktore se, me ndryshimet e fundit të Vendimit Nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", regjistrat e parashikimeve të procedurave të prokurimit publik, nuk duhet të dërgohen në formë shkresore dhe me CD pranë APP me qëllim publikimin e tyre,

Njoftim Nr. 343 Prot datë 09.01.2018


Njoftim Nr. 186 Prot.,datë 05.01.2018

Agjencia e Prokurimit Publik, njofton të gjithë autoritet kontraktore që me ndryshimet e fundit që ka pësuar legjislacioni dytësor, VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", ndryshime të miratuara me VKM Nr. 797, datë 29.12.2017, të cilat janë botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 236, datë 04.01.2018, është shfuqizuar parashikimi për përdorimin e procedurës së prokurimit "Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për lidhjen e kontratave shtesë për plotësimin e nevojave të fillim vitit nga autoritet kontraktore.

Njoftim Nr. 186 Prot. date 05.01.2018


NJOFTIM Nr. 187 Prot., datë 05.01.2018

Mbi ndryshimin e VKM Nr. 914, datë29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar dhe VKM Nr. 918, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”

 

Drejtuar:                    Autoriteteve Kontraktore                  

                                                           

Në vijim të njoftimit të Agjencisë së Prokurimit Publik (në vijim “APP”), me Nr. 14870 Prot., datë 12.12.2017, drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore, ju vemë në dijeni se me VKM nr. 796, datë 29.12.2017 dhe VMK nr. 797, datë 29.12.2017, janë miratuar respektivisht ndryshimenëVendimin e Këshillit të MinistraveNr. 918, datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, dhe në Vendimine Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ndryshime të cilat janë botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 236, datë 04.01.2018.

NJoftim Nr. 187 Prot. date 05.01.2018

VKM nr. 797, date 29.12.2017

VKM nr. 796, date 29.12.2017


Njoftim Nr. 83 Prot., datë 03.01.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

 

Njoftim_Nr._83_Prot._date_03.01.2018