Njoftim Nr. 2281 Prot., datë 31.03.2022

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik,

Njoftim Nr. 2281 Prot., date 31.03.2022


Njoftim Nr. 2060 Prot., datë 23.03.2022

Drejtuar:   Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP) në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, sipas parashikimeve të nenit 23, gërma “ç” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, sjell në vëmendje të autoriteteve/enteve kontraktore se, Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi:

Njoftim Nr. 2060 Prot., date 23.03.2022

KARBURANTI 23 MAJ 2022

KARBURANTI 20 MAJ 2022

KARBURANTI 19 MAJ 2022

KARBURANTI 18 MAJ 2022

KARBURANTI 17 MAJ 2022

KARBURANTI 16 MAJ 2022

KARBURANTI 13 MAJ 2022

KARBURANTI 12 Maj 2022

KARBURANTI 11 Maj 2022

KARBURANTI 10 MAJ 2022

KARBURANTI 09 MAJ 2022

KARBURANTI 06 MAJ 2022

KARBURANTI 05 MAJ 2022

KARBURANTI 04 MAJ 2022

KARBURANTI 03 MAJ 2022

KARBURANTI 29 PRILL 2022

KARBURANTI 28 PRILL 2022

KARBURANTI 27 PRILL 2022

KARBURANTI 26 PRILL 2022

KARBURANTI 25 PRILL 2022

KARBURANTI 22 PRILL2022

KARBURANTI 21 PRILL 2022

KARBURANTI 20 PRILL 2022

KARBURANTI 19 PRILL 2022

KARBURANTI 14 PRILL 2022

KARBURANTI 13 PRILL 2022

KARBURANTI 12 PRILL 2022

KARBURANTI 11 PRILL 2022

KARBURANTI 08 PRILL 2022

KARBURANTI 07 PRILL 2022

KARBURANTI 06 PRILL 2022

KARBURANTI 05 PRILL 2022

KARBURANTI 04 PRILL 2022

KARBURANTI 01 PRILL 2022

KARBURANTI 31 MARS 2022

KARBURANTI 30 MARS 2022

KARBURANTI 29 MARS 2022

KARBURANTI 28 MARS 2022

KARBURANTI 25 MARS 2022

KARBURANTI 24 MARS 2022

KARBURANTI 23 MARS 2022

KARBURANTI 22 MARS 2022

KARBURANTI 21 MARS 2022

KARBURANTI 18 MARS 2022

KARBURANTI 17 MARS 2022

KARBURANTI 15 MARS 2022

KARBURANTI 14 MARS 2022


Njoftim Nr.1633 Prot., date 03.03.2022

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

              Operatoreve Ekonomike

Agjensia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") njofton të gjitha palët e interesuara se, në zbatim të gërmës "c", të nenit 23 të Ligjit 162, datë 23.12.2020 "Për  Prokurimin Publik",

Njoftim Nr.1633 Prot., date 03.03.2022


Njoftim Nr. 7625/5 Prot., date 11.02.2022

OPERATORIT EKONOMIK "SEAD-SGS" SH.P.K

Njoftim Nr. 7625/5 Prot., date 11.02.2022


SJELLJE NË VËMENDJE

Drejtuar: Operatorëve Ekonomikë

 

Në kuadër të ushtrimit të detyrave të saj, sipas parashikimeve të ligjit 162/2020 "Për prokurimin publik", Agjencia e Prokurimit Publik (APP), marrë shkas nga rastet e konstatuara në praktikë

Sjellje në vëmendje Nr. 918 Prot., date 02.02.2022


Njoftim Nr. 684 Prot., date 25.01.2022

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore/Operatorëve Ekonomikë

Njoftim Nr. 684 Prot., date 25.01.2022