Strategjia Kombetare per Prokurimin Publik 2020-2023

Strategjia kombetare per Prokurimin Publik, Vendim Nr. 850, date 4.11.2020


 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË


MINISTRIA E FINANCAVESTRATEGJIA PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE

2014 - 2020

DHJETOR 2014