UDHËZIME 2020


UDHËZIM I PËRBASHKËT

"PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE PËR PËRBALLIMIN E SITUATËS SË KRIJUAR NGA EPIDEMIA COVID-19"

Nr. 294 Datë 06.05.2020

Ministria e Shendetesise_Udhezim Nr. 294 Prot.,date 06.05.2020


VENDIM NR. 03, DATË 05.03.2020 PËR MIRATIMIN E MANUALIT TEKNIK "PËR KRIJIMIN E ELEMENTIT "MARRËVESHJE KUADËR PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT NË KUADËR TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT”, NË REGJISTRIN E PARASHIKIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK"

Vendim Nr. 03, date 05.03.2020

Manual teknik per krijimin e elementit për procedurën e prokurimit publik për rindërtimin


Udhëzim Nr. 1 Datë 13.02.2020

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 13, pika 2/d të Ligjt Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe VKM nr. 659/2007 “Për rregullat e kryerjes së procedurave të prokurimit publik me mjete elektronike”,

Udhezimi Nr. 01 datë 13.02.2020

Manual teknik per krijimin e elementit për procedurën e prokurimit publik për rindërtimin


UDHËZIME 2019


UDHËZIM NR. 03 DATË 30.12.2019 "PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 16.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE", TË NDRYSHUAR"

Udhezim Nr. 03 date 30.12.2019


UDHËZIM NR.2 DATË 02.05.2019 "MBI PROCESIN E ADMINISTRIMIT TË MOSTRAVE TË PARAQITURA NGA OPERATORËT EKONOMIKË"

Udhezim Nr. 2 date 02.05.2019_mbi procesin e administrimit te mostrave


UDHËZIM Nr. 01, date 10.01.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NR. 8, DATE 20.2.2018 "PËR NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME"

Udhezim Nr. 01 date 10.01.2019


UDHËZIME 2018


UDHËZIM Nr. 8, datë 20.02.2018

PËR NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQENDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME

Ndryshuar me Udhëzimin Nr. 1, datë 10.1.2019

 

Udhezimi per blerjen e perqendruar_ Nr.8


UDHËZIM NR. 15, DATË 26.11.2018 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN  NR. 6, DATË 16.01.2018 “PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit në mbështetje të nenit 13 dhenenit 35/1 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neneve 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 47/1 dhe 47/2 të Kreut V të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,i ndryshuar,

Udhezim Nr. 10418 Prot., date 26.11.2018


UDHËZIM NR. 14, DATË 22.11.2018 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 9.01.2018 ”MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE” TË NDRYSHUAR"

Udhezim Nr. 14, date 22.11.2018

NJOFTIM ANULLIMI_Sistem dinamik i biletave


UDHËZIM NR. 13, DATË 22.11.2018 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 08.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE”, TË NDRYSHUAR"

Udhezim Nr. 13 date 22.11.2018

NJOFTIM ANULLIMI_Blerje me vlere te vogel


UDHËZIM NR. 12, DATË 31.07.2018 "PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRAKTËS DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 12 date 31.07.2018


UDHËZIM NR. 11, DATË 30.05.2018 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN  NR. 3, DATË 08.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE”, TË NDRYSHUAR

Udhezim Nr.11, date 30.05.2018


UDHËZIM NR. 10, DATË 30.05 .2018 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 09.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE”

Udhezim Nr.10, date 30.05.2018


UDHËZIM NR. 09, DATË 29.03.2018 "PËR KOORDINIMIN E VEPRIMTARISË SË PROKURIMIT PUBLIK ME PERSONIN PËRGJEGJËS"

Udhezim Nr. 9 date 29.03.2018


UDHËZIM NR. 08, DATË 20.02.2018 "NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQENDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME"

Udhezim Nr.08 date 20.02.2018


UDHËZIM NR. 07, DATË 19.02.2018 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 07 date 19.02.2018


MANUAL NR. 02, DATË 06.02.2018 “PËR ROLIN E ADMINISTATORIT TË SISTEMIT TË AUTORITETIT KONTRATOR, PËR ROLIN E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR TË NJËSISË SË PROKURIMIT DHE PËR ROLIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË OFERTAVE, NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

Manual Nr. 02 datë 06.02.2018 per Rolin e Administratorit,Njesise se Prokurimit dhe KVO


MANUAL NR. 01, DATË 26.01.2018 “PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

Manual_per_Operatorin_Ekonomik_Nr.01_26.01.2018


UDHËZIM NR. 06, DATË 16.01.2018  "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 06 date 16.01.2018


UDHËZIM NR. 03, DATË  08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE" I NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN NR. 5, DATË 11.01.2018

Udhezimi Nr. 03 i ndryshuar


UDHËZIM NR. 05, DATË 11.01.2018 "PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhëzim Nr. 5 datë 11.01.2018


UDHËZIM NR. 04, DATË 09.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE

Udhezim Nr. 04 date 09.01.2018


UDHËZIM NR. 03, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 03 date 08.01.2018


UDHËZIM NR. 02, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMTI TË KONTRATËS DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 02 date 08.01.2018


UDHËZIM NR. 01, DATË 05.01.2018 "PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË PARASHIKIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE REGJISTRIT TË REALIZIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT DHE KRIJIMI I TYRE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

Udhezim Nr.01 date 05.01.2018_ Per Hartimin e Regjistrave


UDHËZIME 2017

Udhëzim Nr. 10, datë 1.11.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 6 datë 27.01.2015 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër", i ndryshuar.

Udhëzim Nr. 09, datë 18.09.2017 "Për një ndryshim në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr.3, datë 27.01.2015 "Proceduren e Prokurimit me Vlerë të Vogël", të ndryshuar"

Udhëzim Nr. 08, datë 13.09.2017 “Për disa shtesa në Udhëzimin Nr. 4, datë 09.05.2017 “Për veprimet e Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 07, datë 13.09.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 3, datë 09.05.2017 “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 06 datë 13.09.2007 “Për disa shtesa dhe një ndryshim në Udhëzimin Nr. 1, datë 14.04.2017 “Për zhvillimin e procedurave të prokurimit me vlerë të vogël në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

UDHEZIM Nr. 05, datë 05.07.2017 "Për veprimet e Administratorit të Sistemit të Autoritetit Kontraktor në Sistemin e Prokurimit Elektronik

UDHEZIM NR. 04, DATE 9.05.2017 "Për veprimet Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik"

UDHEZIM NR. 03, DATE 9.05.2017 "Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 01, datë 14.04.2017 "Për zhvillimin e procedurave të prokurimit me vlerë të vogël ne Sistemin e Prokurimit Elektronik"

Udhëzim Nr. 2, datë 24.04.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 3, datë 27.05.2015 “Për proceduren e Prokurimit me Vlerë të Vogël” të ndryshuar

Udhëzim Nr. 3, datë 27.01.2015 “Për Proçedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël” i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 2, datë 24.04.2017

UDHËZIME 2016

UDHËZIM NR. 03, DATË 24.10.2016 "MBI DEKLARIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NGA ZYRTARËT E PROKURIMIT"

UDHËZIM NR. 02, DATË 14.06.2016 “PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN E AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK NR. 07, DATË 22/05/2015 “PËR VEPRIMET E NJËSISË SË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

UDHËZIM NR. 1, DATË 21.04.2016 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 27.01.2015 “PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERË TË VOGEL"

 

UDHËZIME 2015

UDHËZIM NR. 13, DATË 28.05.2015 "PËR PROCEDURAT E DHËNIES ME KONÇESION DHE PARTNERITET PUBLIK PRIVAT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK DHE DORËZIMI I OFERTAVE NGA OPERATORËT EKONOMIKË"

UDHËZIM NR. 12, DATË 22.05.2015 "PËR KRIJIMIN E LLOGARIVE TË PËRDORUESVE NGA ADMINISTRATORI I SISTEMIT"

UDHËZIM NR. 11, DATË 22.05.2015 “PËR PROCESIN E PEZULLIMIT, MODIFIKIMIT TË DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT DHE SHTYRJEN E AFATIT TË PROÇEDURAVE TË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 10, DATË 22.05.2015 “PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 9, DATË 22.05.2015 “PËR ROLIN E AUDITIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 8, DATË 22.05.2015 “PËR SHQYRTIMIN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 7, DATË 22.05.2015 “PËR VEPRIMET E NJËSISË SË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 “PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR”, NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN NR.7, DATË 19.03.2015"

UDHËZIM NR. 7, DATË 19.03.2015 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR"

UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR"

UDHËZIM NR. 5, DATË 27.01.2015 "PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 4, DATË 27.01.2015 "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT TË PËRBASHKËTA, NGA AUTORITETE KONTRAKTORE QË KANË NEVOJË PËR TË NJËJTIN MALL, SHËRBIM, APO PUNË"

UDHËZIM NR. 3, DATË 27.01.2015 "PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL"

UDHËZIM NR. 2, DATË 27.01.2015 "PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË PARASHIKIMEVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE REGJISTRIT TË REALIZIMEVE TË PROKURIMIT PUBLIK"

UDHËZIM NR. 1, DATË 27.01.2015 "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NGA ORGANI QENDROR BLERËS, MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, PËR DISA MALLRA DHE SHËRBIME, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË."