UDHËZIME 2018


Rekomandim Nr. 8197 Prot., datë 03.09.2018

REKOMANDIM MBI HARTIMIN E KRITEREVE PËR KUALIFIKIM PËR PROCEDURAT E PROKURIMITPËR MALLRA,PUNË, SHËRBIME     

Mbështetur në nenin 13, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”)dhe në nenin 61 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) ka monitoruar rreth 1600 sete të dokumentave të tenderit të hartuara për punë, mallra dhe shërbime, të publikuara gjatë periudhës Janar-Gusht 2018 në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoritete të ndryshme kontraktore.

 

Rekomandim Nr. 8197 date 03.09.2018


Udhëzim Nr. 7424/1 Prot., datë 31.07.2018

Udhezim Nr. 12 date 31.07.2018 për Një shtesë në Udhëzimin Nr. 2, datë 08.01.2018 "Mbi përdorimin e procedurës me negocim Pa shpallje paraprake të njoftimit të kontraktës dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike"

Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 13, 24, 33 dhe 40 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publi", i ndryshuar

 

Udhezim Nr. 12 date 31.07.2018


Rekomandim Nr. 6559 Prot, datë 27.06.2018

 

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") me Udhëzimin Nr. 11, datë 30.05.2018 ka miratuar disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr.3, datë 08.01.2018 "Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike", të ndryshuar.

Rekomandim_6559 date 27.06.2018


Rekomandim Nr. 5473/2 Prot., datë 11.06.2018

 

Drejtuar: Autoriteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik, në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar, rekomandon si më poshtë vijon:

Rekomandim_5473.2_date 11.06.2018 drejtuar AK


UDHËZIM Nr. 11, datë 30.05.2018 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN  NR. 3, DATË 08.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE”, TË NDRYSHUAR

Udhezim Nr.11, date 30.05.2018


UDHËZIM Nr. 10, datë 30.05 .2018 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 09.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE”

Udhezim Nr.10, date 30.05.2018


Udhëzim Nr 9, datë 29.03.2018

Për koordinimin e veprimtarisë së prokurimit publik me personin përgjegjës

Udhezim Nr. 9 date 29.03.2018


Udhëzim Nr. 08 date 20.02.2018

NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQENDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME

Udhezim Nr.08 date 20.02.2018


Udhëzim Nr. 7 date 19.02.2018

Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 3, datë 08.01.2018 "Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike"

 

Udhezim Nr. 07 date 19.02.2018


Rekomandim Nr. 2243 Prot., datë 16.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar (në vijim "LPP")

Rekomandim Nr. 2243 Prot Date 16.02.2018


Rekomandim Nr. 1890 Prot.,datë 07.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar (në vijim “LPP”), si dhe Udhëzimit Nr. 03, datë  08.01.2018 "Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike", rekomandon si më poshtë vijon:

Rekomandim Nr. 1890 Prot date 07.02.2018


MANUAL NR. 02, DATË 06.02.2018

“PËR ROLIN E ADMINISTATORIT TË SISTEMIT TË AUTORITETIT KONTRATOR, PËR ROLIN E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR TË NJËSISË SË PROKURIMIT DHE PËR ROLIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË OFERTAVE, NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

Manual Nr. 02 datë 06.02.2018 per Rolin e Administratorit,Njesise se Prokurimit dhe KVO


MANUAL NR. 01, DATË 26.01.2018 “PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

Manual_per_Operatorin_Ekonomik_Nr.01_26.01.2018


REKOMANDIM Nr. 1098 Prot.,datë 19.01.2018

 

“MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË REGJISTRIT TË PARASHIKIMIT PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT “ME NEGOCIM PASHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, AMENDAMENTEVE TË KONTRATËS, SI DHE OBJEKTEVE ME VLERË NËN 100.000 LEKË

Rekomandim_Nr._1098_Prot.date_19.01.2018


Rekomdanim Nr. 15166 Prot dhe Nr. 1858 Prot KPP

Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendje të autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomikë se, në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, në bashkëpunim edhe me Komisionin e Prokurimit Publik ka rishikuar Rekomandimin e përbashkët datë 01.04.2017 “Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të ruajtjes fizike”.

Njoftim_Nr._15166._1_Prot.date_20.12.2017

SET_Model_DST

Rekomandim_Nr._15166_Prot.__dhe_Nr._1858_Prot.__KPP


Udhëzim Nr. 06 datë 16.01.2018  "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 06 date 16.01.2018


Udhëzim Nr. 03, datë  08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE" i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 5, datë 11.01.2018

Udhezimi Nr. 03 i ndryshuar


Udhëzim Nr. 5 datë 11.01.2018

PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhëzim Nr. 5 datë 11.01.2018


Udhëzim Nr. 04 datë 09.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE

Udhezim Nr. 04 date 09.01.2018


Udhëzim Nr. 03 , datë  08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 03 date 08.01.2018


Udhëzim Nr. 02, datë 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMTI TË KONTRATËS DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 02 date 08.01.2018


Udhëzim Nr. 01, datë 05.01.2018 "PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË PARASHIKIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE REGJISTRIT TË REALIZIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT DHE KRIJIMI I TYRE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

Udhezim Nr.01 date 05.01.2018_ Per Hartimin e Regjistrave


UDHËZIME 2017

Udhëzim Nr. 10, datë 1.11.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 6 datë 27.01.2015 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër", i ndryshuar.

Udhëzim Nr. 09, datë 18.09.2017 "Për një ndryshim në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr.3, datë 27.01.2015 "Proceduren e Prokurimit me Vlerë të Vogël", të ndryshuar"

Udhëzim Nr. 08, datë 13.09.2017 “Për disa shtesa në Udhëzimin Nr. 4, datë 09.05.2017 “Për veprimet e Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 07, datë 13.09.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 3, datë 09.05.2017 “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 06 datë 13.09.2007 “Për disa shtesa dhe një ndryshim në Udhëzimin Nr. 1, datë 14.04.2017 “Për zhvillimin e procedurave të prokurimit me vlerë të vogël në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

UDHEZIM Nr. 05, datë 05.07.2017 "Për veprimet e Administratorit të Sistemit të Autoritetit Kontraktor në Sistemin e Prokurimit Elektronik

UDHEZIM NR. 04, DATE 9.05.2017 "Për veprimet Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik"

UDHEZIM NR. 03, DATE 9.05.2017 "Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 01, datë 14.04.2017 "Për zhvillimin e procedurave të prokurimit me vlerë të vogël ne Sistemin e Prokurimit Elektronik"

Udhëzim Nr. 2, datë 24.04.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 3, datë 27.05.2015 “Për proceduren e Prokurimit me Vlerë të Vogël” të ndryshuar

Udhëzim Nr. 3, datë 27.01.2015 “Për Proçedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël” i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 2, datë 24.04.2017

UDHËZIME 2016

UDHËZIM NR. 03, DATË 24.10.2016 "MBI DEKLARIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NGA ZYRTARËT E PROKURIMIT"

UDHËZIM NR. 02, DATË 14.06.2016 “PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN E AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK NR. 07, DATË 22/05/2015 “PËR VEPRIMET E NJËSISË SË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

UDHËZIM NR. 1, DATË 21.04.2016 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 27.01.2015 “PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERË TË VOGEL"

 

UDHËZIME 2015

UDHËZIM NR. 13, DATË 28.05.2015 "PËR PROCEDURAT E DHËNIES ME KONÇESION DHE PARTNERITET PUBLIK PRIVAT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK DHE DORËZIMI I OFERTAVE NGA OPERATORËT EKONOMIKË"

UDHËZIM NR. 12, DATË 22.05.2015 "PËR KRIJIMIN E LLOGARIVE TË PËRDORUESVE NGA ADMINISTRATORI I SISTEMIT"

UDHËZIM NR. 11, DATË 22.05.2015 “PËR PROCESIN E PEZULLIMIT, MODIFIKIMIT TË DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT DHE SHTYRJEN E AFATIT TË PROÇEDURAVE TË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 10, DATË 22.05.2015 “PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 9, DATË 22.05.2015 “PËR ROLIN E AUDITIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 8, DATË 22.05.2015 “PËR SHQYRTIMIN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 7, DATË 22.05.2015 “PËR VEPRIMET E NJËSISË SË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 “PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR”, NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN NR.7, DATË 19.03.2015"

UDHËZIM NR. 7, DATË 19.03.2015 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR"

UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR"

UDHËZIM NR. 5, DATË 27.01.2015 "PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 4, DATË 27.01.2015 "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT TË PËRBASHKËTA, NGA AUTORITETE KONTRAKTORE QË KANË NEVOJË PËR TË NJËJTIN MALL, SHËRBIM, APO PUNË"

UDHËZIM NR. 3, DATË 27.01.2015 "PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL"

UDHËZIM NR. 2, DATË 27.01.2015 "PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË PARASHIKIMEVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE REGJISTRIT TË REALIZIMEVE TË PROKURIMIT PUBLIK"

UDHËZIM NR. 1, DATË 27.01.2015 "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NGA ORGANI QENDROR BLERËS, MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, PËR DISA MALLRA DHE SHËRBIME, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË."