NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për arsye arkivimi, sistemi i prokurimit elektronik do të nxirret jashtë funksionimit online në datën 31.12.2013, ora 16.30 deri në datën 05.01.2014 ora 10.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për arsye arkivimi, sistemi i prokurimit elektronik do të nxirret jashtë funksionimit online në datën 20.12.2013, ora 14.00 deri në datën 22.12.2013 ora 12.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e Autoriteteve Kontraktore që, në respektim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë e shpallur prokurimi duhet të finalizohet nëpërmjet një vendimi përfundimtar.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për arsye arkivimi, sistemi i prokurimit elektronik do të nxirret jashtë funksionimit online në datën 13.12.2013, ora 14.00 deri në datën 15.12.2013 ora 10.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për arsye arkivimi, sistemi i prokurimit elektronik do të nxirret jashtë funksionimit online në datën 27.11.2013, ora 16.30 deri në datën 01.12.2013 ora 10.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për arsye arkivimi, sistemi i prokurimit elektronik do të nxirret jashtë funksionimit online në datën 22.11.2013, ora 14.00 deri në datën 24.11.2013 ora 10.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datën 01.11.2013, ora 14.00 deri në datën 3.11.2013 ora 10.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik ka konstatuar se, autoritetet kontraktore gjatë zhvillimit të prokurimeve me vlerë të vogël, ku ofertimi bëhet vetëm me vlerë të ofertës ekonomike, kanë hasur vështirësi në praktikë për të kontaktuar me operatorin ekonomik të klasifikuar në vend të parë. Mbi këtë bazë, janë marrë masat e nevojshme për përmirësimin e sistemit të prokurimit elektronik në këtë drejtim. Agjencia e Prokurimit Publik njofton se, aktualisht, operatorit ekonomik të klasifikuar në vend të parë i shfaqet NIPT-i

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftojme të gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik,në mbështetje të shkronjës "e" të nenit 11" të Ligjit nr.125/2013 "Për konçesionet dhe partneritetin publik privat", ka miratuar, setin e DOKUMENTAVE STANDARDE TË KONÇESIONEVE DHE PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE DHE PUNËVE PUBLIKE.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritet Kontraktore se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar UDHËZIM Nr. 5, datë 16.07.2013 PËR NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR.2, DATE 28.03.2013 "PER PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA"

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritet Kontraktore dhe Operatoret Ekonomike se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar Udhezim Nr 04 , DATË 04.07.2013 "Për Zhvillimin e Prokurimeve me Vlerë të Vogël në Sistemin e Prokurimit Elektronik për Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë"

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se për arsye arkivimi, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online nga data 05.07.2013 ora 14.00 deri në datën 07.07.2013 ora 10.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritet Kontraktore dhe Operatoret Ekonomike se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar Udhezim Nr 03 , DATË 28.06.2013 "Per dorezimin e ofertes ne procedurat e prokurimit me vlere te vogel nga operatoret ekonomike"

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik, mbeshtetur ne nenin 13/2/d te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", te ndryshuar, ka nxjerre Udhezimin Nr. 03 , Date 28.06.2013 "Per dorezimin e ofertes ne procedurat e prokurimit me vlere te vogel". Ne zbatim te ketij udhezimi, ne prokurimet me vlere te vogel, autoritetet kontraktore nuk duhet te kerkojne paraqitjen e dokumentave nga ofertuesit. Operatoret ekonomike, ne procedurat e prokurimit me vlere te vogel mjafton te plotesojne me shifra vleren e ofertes se tyre ekonomike, pa T.V.SH.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se, si pasojë e punimeve për përmirësimin e punës për procedurat "BLERJE ME VLERË TË VOGËL" në portalin e prokurimit elektronik, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online nga data 28.06.2013 ora 14.00 deri në datën 30.06.2013 ora 10.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen te gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatoret Ekonomike te interesuar se per arsye arkivimi sistemi do te nxirret jashte funksionimit online nga data 21.06.2013 ora 14.00 deri ne daten 23.06.2013 ora 10.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Duke marrë shkas nga problemet e hasura nga Operatorët Ekonomikë gjatë procesit të ngarkimit të dokumentave në Sistemin e Prokurimit Elektronik, Agjencia e Prokurimit Publik sugjeron që skanimi i dokumentave të bëra në format .pdf, të bëhet me rezolucion më të ulët se 75 dpi.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se Agjencia e Prokurimit Publik duke pare fluksin e madh të procedurave të cilat janë lënë të pa arkivuara nga Autoritetet Kontraktore, do të nxjerrë sistemin jashtë funksionit online çdo ditë, nga ora 00.01 deri në orën 05.00 dhe ditën e premte, dt 31.05.2013, nga ora 14.00 deri në ditën e dielë dt. 02.06.2013 , ora 10.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Duke marrë shkas nga problemet e shfaqura gjatë procesit të vlerësimit të ofertave nga anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave, në lidhje me procesin e dekriptimit të dokumentave të ngarkuara nga Operatorët Ekonomikë në panelin e "Dokumentave Financiarë" , Agjencia e Prokurimit Publik, bazuar në njoftimin me nr. 11469 prot., dt. 07.11.2012, ju rikujton se...

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në periudhat kohore...

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Duke marrë shkas nga problemet e shfaqura gjatë procesit të vlerësimit të ofertave nga anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave, në lidhje me procesin e dekriptimit të dokumentave të ngarkuara nga Operatorët Ekonomikë në panelin e "Dokumentave Financiarë" , Agjencia e Prokurimit Publik, bazuar në njoftimin me Nr. 11469 prot., dt. 07.11.2012, ju rikujton se

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar Udhëzim Nr. 02, Datë 28.03.2013 Për Proceduren me Vlera të Vogla.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Për t'i ardhur në ndihmë të gjithë autoriteteve kontraktore, Agjencia e Prokurimit Publik në mbeshtetje të pikës 13/2/d të Ligjit Nr.9643 Date 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar, Kreut VI të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.1, Datë.10.01.2007 "Rregullat e Prokurimit Publik" (i ndryshuar), Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.47, datë 23.01.2013 "Për një shtesë në Vendimin Nr.45, datë 21.01.2009 të Këshillit të Ministrave, "Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në mënyrë elektronike", të ndryshuar ka hartuar dhe miratuar Udhëzimin e ri me Nr.2 datë 28.03.2013 "Për proceduren e prokurimit me vlera të vogla"

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar, se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datën 29.03.2013, ora 15.00 deri në datën 30.03.2013 ora 24.00 sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftojme të gjitha Autoritetet Kontraktore se, Agjencia e Prokurimit Publik, në funksion të detyrave të saj sipas pikes 13/2/ç te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", të ndryshuar, ka hartuar dhe miratuar, setin e ri te Dokumentave Standarte te Tenderit. Dokumentat Standarte te Tenderit

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë se Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar dhe miratuar Udhëzim Nr. 01, Datë 01.02.2013 Për Proceduren me Vlera të Vogla.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik, duke marre shkas nga kerkesat e shumta te autoriteteve kontraktore, te cilat, kane paqartesi mbi menyren e procedimit, per kryerjen e prokurimeve me vlere te vogel, njofton

Lexo më tepër...