Autoriteti Kontraktues Qyteti Adresa
Administrata Arsim Kopeshte Çerdhe Shkoder Shkoder Buleverdi "13 Dhjetori"
Aeroporti Nene Tereza sh.a Tirane Tirane Rruga e Durresit 202
Agrokredit.sha Tirane Rr. " Dervish Hima " Nr.4
Agjencia Detare Taulantja Durres Durres Rruga ' Skenderbej ' Lagjia Nr.4
Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara Tirane Blv Deshmoret e Kombit,Twin Tower K 2 kt 2 /12
Agjencia e Administrimit Tregjeve Tirane
Agjencia e Auditimit te Programeve te Asistences Akredituar nga BE Tirane
Agjencia e Blerjeve te Perqendruara Tiranë Sheshi ' Skënderbej ', Nr.3 Tiranë
Agjencia e Kerkimit, Teknologjise dhe Inovacionit Tirane Rr.Abdi Toptani, Nr.4 (ish Ministria e Transportit)
Agjencia e Kultures,Turizmit,Trashgimise dhe Sportit Gjirokaster Gjirokaster Lagjia "18 Shtatori"
Agjencia e Mbikqyrjes se Falimentit
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit Tirane Rr. Ismail Qemali, Ndertesa Nr.2 Tirane
Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Tirane Bul Deshmoret e Kombit, Keshilli I Ministrave
Agjencia e Mireqenies dhe Kujdesit Social Gjirokaster Gjirokaster Lagjia 18 Shtatori
Agjencia e Ndermarjeve te Vogla dhe te Mesme
Agjencia e Nxitjes se Eksporteve
Agjencia e Nxitjes se Investimeve te Huaja
Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara (ADISA) Tirane Bul "Deshmoret e Kombit", Keshilli I Ministrave
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Tirane
Agjencia e Prokurimit Publik

Faqe 1 nga 140


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara