OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Bitupave LLC", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L52317039A, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet nga pjesëmarrja në procedurat konkurruese koncesionare (duke filluar prej datës 12.07.2017 - 12.07.2019).

Postuar më: 17.07.2017

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Victoria Invest, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K32712206U, me seli në Elbasan, përjashtohet – 1 (një) vit nga pjesëmarrja në procedurat konkurruese koncesionare/partneritete publike private (duke filluar prej datës 03.08.2018 - 03.08.2019)

Postuar më: 03.08.2018

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Relaksi-Ideal", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K82909401L, me seli në fshatin Dukas, rruga nacionale Fier-Patos, përjashtohet –2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 01.09.2016 - 01.09.2018) me Vendim Nr. 581, datë 14.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Hera Publik Service", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L61801508E, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 21.12.2016 - 21.12.2019)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "S.A.S (Special Albania Security)", (ish - ROGAT SECURITY GROUP), Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K31526053M, me seli në Tiranë, përjashtohet -3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 23.09.2015-23.09.2018)

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "ILAR", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J62027009T, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 31.08.2017 – 31.08.2020).
Publikuar në 31.08.2017

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "BERGIN 2013", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L61816029C, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vjet (duke filluar prej datës 31.08.2017 – 31.08.2018).

Publikuar në 31.08.2017

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Colombo", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K36608208V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 31.10.2017 – 31.10.2020).

Publikuar në 31.10.2017

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Ergen", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J69405118J, me seli në Elbasan, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 22.11.2017 – 22.11.2018)​

Publikuar në 22.11.2017

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Elira", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J63423410S, me seli në Fier, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 29.01.2018 – 29.01.2019)

Publikuar në datë 29.01.2018 

 

Operatori ekonomik të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “A-L SEKURITY", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NUIS (NIPT) L23123602F, me seli në Gjirokastër.përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 01.02.2018 – 01.02.2019)

Publikuar në datë 01.02.2018 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Bledar Rusmali", Person Fizik, me Nipt L11306011A, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 13.02.2018 – 13.02.2019)

Publikuar në datë 13.02.2018 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me emër subjekti “A.E.K & Co”, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K64331804P, me seli në Sarandë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 05.03.2018 - 05.09.2019).

Postuar me datë 05.03.2018

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Colombo"Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K36608208V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 05.03.2018 – 05.03.2021).

Publikuar në  datë 05.03.2018

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me emër subjekti “Ferit Myftari”, person fizik, me NIPT K32508611I, me seli në Gjirokastër, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 15.05.2018 - 15.11.2019).

Publikuar në  datë 15.05.2018