OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Hera Publik Service", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L61801508E, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 21.12.2016 - 21.12.2019)

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "ILAR", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J62027009T, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 31.08.2017 – 31.08.2020).
Publikuar në 31.08.2017

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Colombo", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K36608208V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 31.10.2017 – 31.10.2020).

Publikuar në 31.10.2017

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me emër subjekti “A.E.K & Co”, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K64331804P, me seli në Sarandë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 05.03.2018 - 05.09.2019).

Postuar me datë 05.03.2018

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Colombo"Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K36608208V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 05.03.2018 – 05.03.2021).

Publikuar në  datë 05.03.2018

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me emër subjekti “Ferit Myftari”, person fizik, me NIPT K32508611I, me seli në Gjirokastër, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 15.05.2018 - 15.11.2019).

Publikuar në  datë 15.05.2018

 

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "JOVAN FILO GAS", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L44217001H, me seli në Korçë, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 20.09.2018 – 20.09.2020)

Publikuar në  datë 20.09.2018 

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "ASLV", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L31329009M, me seli në Tiranë, përjashtohet – 12 (dymbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 25.10.2018 – 25.10.2019)

Publikuar në  datë 25.10.2018/ ndryshuar me datë 27.02.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "UNION GROUP 2000", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L18009901U, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë) muaj (duke filluar prej datës 04.12.2018 – 04.06.2021)

Publikuar në  datë 04.12.2018

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Tea-D', Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K32522629L, me seli në Gjirokastër, përjashtohet – 1 (një) vit e 2 (dy) muaj (duke filluar prej datës 14.01.2019 – 14.03.2020)

Publikuar në  datë 14.01.2019

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "A.E.K & Co", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K64331804P, me seli në Sarandë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj edhe 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 05.03.2018 – 14.07.2020)

Publikuar në  datë 14.01.2019

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Kadrije Kruja", Person fizik, me Nipt L73403212R, me seli në Elbasan, përjashtohet – 1 (një) vit e 4 (katër) muaj (duke filluar prej datës 22.01.2019 – 22.05.2020)

Publikuar në  datë 22.01.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "DH Albania", degë e shoqërisë së huaj “Dunwell Haberman" LLC, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L81918008S, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 07.02.2019 – 07.02.2022).

Publikuar në datë 07.02.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "HIGJENA", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J68612101I, me seli në Kuçovë, përjashtohet – 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj (duke filluar prej datës 08.02.2019 – 08.08.2020).

Publikuar në datë 08.02.2019

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "ERSI/M", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J98624803O, me seli në Ballsh, Fier, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 12.03.2019 – 12.03.2020).

Publikuar në datë 12.03.2019

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "NOVAKTI", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L61415029I, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 24.05.2019 – 24.05.2020)​.

Publikuar në datë 24.05.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Baftjar Murati, Person Fizik, me Nipt L51322024A, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 06.06.2019 – 06.06.2020)​

Publikuar në datë 06.06.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti 4 A Construksion, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L81916505O, me seli në Manëz, Durrës, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 10.10.2019 – 10.10.2020)​

Publikuar në datë 10.10.2019