Rekomandim Nr.  2636 Prot., date 23.04.2020

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”), rekomandon autoritetet kontraktore si më poshtë vijon:

Rekomandim_23.04.2020


Rekomandim Nr. 1525 Prot., datë 13.02.2020

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar (në vijim “LPP”), harton këtë rekomandim,

Rekomandim Nr. 1525 Prot., date 13.02.2020