RREGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
 
 
 
 
  Nr. Rendor(1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi I kërkesës (5) Tarifa (6)  
1  Nr.4377 Prot.,  25.03.2015 Vënie në dispozicion  një kopje të buletinit, konkretisht të faqes 363, Nëntor 2014  për koncesionin  "Ura e Tamarës, punë, me kohëzgjatje 35 vjet, me vendndodhje mbi lumin e Cemit të Vuklit  Kërkesës nuk ju kthye pergjigje sepse mungonte adresa e dërguesit, parashikuar në Nenin 11 pika 4/b te ligjit 119/2014 E perfunduar 0  
2 Nr. 8762 Prot., 15.07.2015 Venie ne dispozicion te informacionit zyrtar per tenderin e pastrimit dhe heqjen e mbeturinave ne territorin e komues Golem per sezonin Qershor- Gusht Kerkeses ju kthye pergjigje me shkresen Nr. 8762 Prot., date 16.07.2015, duke sqaruar se nuk eshte ne kompetencen e prokurimit publik kerkesa e parashtruar. E perfunduar 0  
3 NR.9238 Prot., 03.08.2015 Kerkese per informacion dhe venie ne dispozicion te dokumentacionit , per subjektet, kontratat dhe vleren e objekteve per trasmetimin e spoteve publicitare te zhvilluara nga Kryeministria per periudhen 01.09.2013- 01.03.2015 Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 9238, date 04.08.2015 ju komunikua se objekti I kerkeses se parashtruar nuk eshte kompetence e APP-se duke percaktuar edhe subjektin ku mund te marrin pergjigjen e kerkeses se parashtruar E perfunduar 0  
4 Nr. 9505 Prot. 11.08.2015 Informacion mbi prokurimet ne zonen e Patokut te Vjeter, Kurbin per periudhne 2005- Gusht 2015 Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 9505/1, date 12.08.2015 , ju komunikua se per aq sa kerkon ne kerkesen, APP nuk disponon informacion. Duke e cilesuar kerkesen si te pa plote, APP e fton subjektin te plotesoj te dhenat rreth kerkeses per informacion qe ka paraqitur.  E perfunduar 0  
5 Nrr. 7713 Prot 13.06.2016 Informacion dokumentar mbi kontraten me objekt " Studim projektim Cerdhe" të zhvilluar nga Bashkia Tiranë në datë 08.11.2010 Subjektit te Interesuar me shkresen Nr. 7713/1, datë 15.06.2016, ju komunikua se informacioni I kerkuar mund te vihet ne dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, ne rastin konkret Bashkia Tiranë, e cila administron të gjithë dosjen e tenderit, pjese e se ciles duhet te ishte edhe informacioni i kerkuar nga subjekti.  E perfunduar 0  
6 Nr.10705 prot 19.09.2016 Informacion mbi korrespondencen  Qershor- Korrik-Gusht - Shtator 2016  per tenderin " Mirembajtja e sistemit elektronik te QKR" dhe " Sistemin e QKB dhe aplikimet online per Bashkimin Nderkufitar dhe sherbime te tjera" Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 10705/1 date 21.09.2016, ju komunikua qe informacionin e kerkuar e gjene tek autoriteti kontraktor qe ka zhvilluar procedurat e prokurimit ne fjale. e perfunduar 0  
7 Nr. 12231 26.10.2016 Informacion mbi procedurat e prokurimit qe institucioni (APP) ka kryer per peridhen 2013-2016, si objektin e prokuruar, fondin limit, vleren e kontrates dhe operatorin ekonomik fitues. Subjektit kerkues ju vu ne disozicion regjistrat e realizimeve per periudhen 2013-2016, ku ishin te percaktuar qarte, objekti I procedures, vlera e fondit limit, vlera e kontrates, dhe operatori fitues.  E perfunduar 0  
8 Nr. 12383 31.10.2016 Kerkohet informacion mbi 1. Sherbimet qe kryen institucioni;2. procedurat e prokurimit, koncesionet/ppp dhe ankandet publike qe jane zhvilluar nga Autoriteti Publik; 3. Te dhenat per kualifikimet e nepunesve qe jane subjekte deklaruese sipas legjislacionit per deklarimin e pasurive; 4. Te dhena per numrin e kerkesa te mberritura ne institucion ne kuader te ligjit per te drejten e informimit.  Subjekti kerkues me shkresen Nr. 12383/5, I eshte derguar informacioni I kerkuar per aq sa sithe parashikuar ne ligjin per te drejten e informimit dhe ligjit qe eshte pjese e veprimtarise se instucionit E perfunduar 0  
9 Nr. 12505 03.11.2016 Subjekti kerkues kerkon venien ne dispozicion te dokumentacionit per proceduren e prokurimit me vlere te vogel " Blerje artikuj kancelarie", zhvilluar nga njesia administrative Zejmen, ne Gusht te vitit 2013" Kerkuesit ju be me dije me shkresen nr. 12505/ 1 Prot, datë 07.11.2016 se informacioni I kerkuar nuk gjendet ne APP, por ne Autoritetin Kontraktor qe ka kryer proceduren e prokurimit, Bashkinë Lezhe.  E perfunduar 0  
10 Nr. 12231/2 07.11.2016 Informacion per procedurat e prokurimit te kryera nga AK, KESH sh.a Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 12231/3, datë 10.11.2016 ju komunikuar se informacioni I kerkuar administrohet ne forme shkresore nga Autoriteti Kontraktor ( KESH sh.a), ndersa mund te gjendet I publikuar edhe ne faqen zyrtare te APP. E perfunduar 0  
11 Nr. 12383/6 23.11.2016 Informacion per procedurat e prokurimit te kryera nga AK, Agjencia e Prokurimit Publik per periudhen kohore 2015- 2016, dhe te dhena per arsimin dhe kualifikimin (CV) per nepunesit qe jane subjekte per deklarimin e pasurive. Subjektit kerkues me shkresen Nr. 13383/7 Prot., datë 25.11.2016 u vu ne dispozicion informacioni mbi procedurat e prokurimit te kryera nga APP si dhe kopje te CV (Jeteshkrimit) te nepunesve subjekte deklarues , sipas legjislacionit perkates.  E perfunduar 0  
12 Nr.3419 22.02.2017 Informacion mbi masat qe merr APP kur informohet lidhur me dokumente te rreme te paraqitur nga OE, sistemi qe perdoret per te vertetuar vertetesin e dokumenteve  gjate vitit 2016. Subjektit ju komunikua se APP investohet per zbatimin e Nenit 13 te Ligjit 9643/2006 per perjashtimin e OE qe dorezojne dokumente te rreme per qellime kualifikimi, vetem pasi AK qe ka zhvilluar proceduren e prokurimit paraqet prane APP kerkesen per hetim. Numri i rasteve per vitin 2016, publikohet ne analizen vjetore, edhe procedura qe perdoret per procedimin administativ mbeshtetet ne kodin e procedurave administrative.  E perfunduar 0  
13   29.03.2017 Kerkuesi interesohet te dije, se ne rast te ofertes si bashkim operatoresh ne nje procedure prokurimi (restaurim te monumenteve te arkitektures), cili prej operatoret duhet te paraqese licensen profesionale te leshuar nga Keshilli Kombetar I Restaurimit. Ne date 30.03.2017, subjekti u sqarua se, objektet e restaurimit nuk I nenshtrohen procedurave te prokurimit, ndaj APP nuk ka kompetence ligjore per te dhene mendim lidhur me sa eshte kerkuar.  E perfunduar 0  
14 6110 20.04.2017 Subjekti kerkon informacion mbi proceduren " Blerje Letre  A4" te zhvilluar nga Bashkia Berat dhe konkretisht kerkohet informacion mbi daten edhe oren qe eshte shpallur fitues  KkTRADING Albania", si dhe momentin e hyrjes ne fuqi te kontrates Subjekti u njoftua mbi daten edhe oren e shpalljes se fituesit dhe momentin e hyrjes ne fuqi te kontrates E perfunduar 0  
15 8975 09.06.2017 Subjekti kerkon te kete akses ne mesazhet e derguara dhe te ardhura ne adresen elektronike  si anetare e njesise se prokurimit dhe KVO Subjektit kerkues I kerkua venia ne dispozicion e llogarise se perdoruesit dhe audituesi, per shkak te ndryshimeve qe ka pesuar sistemi Perfunduar 0  
16 8976 09.06.2017 Subjekti kerkon te kete akses ne mesazhet e derguara dhe te ardhura ne adresen elektronike  si anetare e njesise se prokurimit dhe KVO Subjektit kerkues I kerkua venia ne dispozicion e llogarise se perdoruesit dhe audituesi, per shkak te ndryshimeve qe ka pesuar sistemi Perfunduar 0  
17 9086 13.06.2017 Subjekti kerkues  kerkon informacion dhe dokumentacion mbi kompanin BITUPAVE LLC Subjektit kërkues ju vu ne dispozicion nje liste me procedurat elektronike te nxjerra nga sistemi pre kompanin ne fjale Perfunduar 0  
18 9325 20.06.2017 Subjekti kerkues, nepermjet disa pyetesoreve kerkon infomacion mbi ligjin e prokurimit, institucionit, si dhe statistika ne vlere monetare mbi procedura prokurimi per vitet 2014-2016 Kerkuesit ju vu ne dispozion informacioni sipas formatit te kerkuar, ne forme pyetesori, duke rezauruar cdo detaj. Perfunduar 0  
19 10757 25.07.2017 Kerkese per informacion, ne lidhje me kompanite italiane, fituese ne procedurat e prokurimit dhe kontratat e lidhura gjate vitit 2016.  Kerkuesit ju vendos ne dispozicion informacioni ne lidhje me kompanite italiane fituese te procedurave te prokurimit gjate vitit 2016 dhe lista e operatoreve ekonomike italian te regjistruar ne SPE Perfunduar 0  
20 elektronikisht Prot. 10792. Prot 31.07.2017 Kerkese per informacion ne lidhje me Incineratoret ne Shqiperi dhe Landfillet. Kthim pergjigje, duke percaktuar procedurat qe figurojne ne SPE me objekt Inceneratoret dhe Landfillet. Perfunduar 0  
21 Nr. 10792 Prot elektronikisht 02.08.2017 Informacion per proceduren e prokurimit me objekt Loti III "Garda, shenja dhe Stema" Kthim pergjigje, duke percaktuar fazen e zhvillimit te procedures, sipas SPE. Orientim per t'u drejtuar autoritetit kontraktor, qe ka zhvilluar proceduren per informacion me te detajuar. Kthim pergjigje elektronikisht date 02.08.2017. Perfunduar 0  
22 Nr.11444 Prot elektronikisht 03.08.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me numrin dhe listen e emrave te operatoreve ekonomike te rinje (me datat e regjistrimit), ne Sistemin e Prokurimit Elektronike gjate viteve 2012-2013. Kthim pergjigje elektronikisht, duke percaktuar: NUIS te operatove ekonomike, emrin e plote te subjektit dhe date e regjistrimit ne SPE. Perfunduar 0  
23 11168 16.08.2017 Kerkese per informacion per operatoret ekonomike fitues per proceduren E hapur mbi kufirin e larte monetar, me objekt  "Ndertim i sistemit per sherbime te ZVRPP". Kthim pergjigje, duke percaktuar operatoret ekonomike pjesemarres dhe fitues te procedures. Orientim i subjektit, per t'u drejtuar autoritetit kontraktor, qe ka zhvilluar proceduren per informacion me te detajuar dhe dokumentacion.Kthim pergjigje date 21.08.2017. Perfunduar 0  
24 Nr. 11402 Prot elektronikisht 25.08.2017 Kerkes per informacion per proceduren me objekt "Ndertimi i infrastruktures se Telekomunikacionit per Bashkine Elbasan", kerkohen arsyet pse eshte anulluar procedura dhe pse nuk eshte ne sistem. Kthim pergjigje, duke sqaruar se, APP thjesht publikon njoftimi e anullimit. Orientim i subjektit ti drejtohet autoritetit kontraktor per informacione me te hollesishme. Procedura ndodhet ne SPE.Kthim pergjigje elektronikisht dt. 30.08.2017 Perfunduar 0  
25 Nr. 12601 Prot 02.10.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me llojin e procedurave te prokurimit sipas autoriteteve kontraktore per vitet 2014, 2015, 2016. Kthim pergjigje, duke plotesuar tabelat e kerkuara ne lidhje me informacionin e disponuar sipas ndarjeve ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje 12.10.2017. Perfunduar    
26 Nr. 13461 02.11.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me vendimin e marre nga APP, ndaj nje autoriteti kontraktor. Kthim pergjigje duke i vendosur ne dispozicion, nje kopje te vendimit te kerkuar date 06.11.2017. Perfunduar 0  
27 elektronikisht 30.11.2017 Kerkese per informacion, ne lidhje me vendosjen ne dispozicion te klasifikimit te operatoreve ekonomike dhe procesverbalit te fituesit nga Sistemi i Prokurimit Elektronik  Kthim pergjigje, duke orientuar subjektin te saktesoje objektin e procedures se prokurimit dhe daten e zhvillimit te saj, ne menyre qe t'i vendoset ne dispozicion informacioni i kerkuar date 01.12.2017. Perfunduar 0  
28 Nr. 14831 Prot elektronikisht 07.12.2017 Kerkese per informacion dhe dokumentat e tenderit, per proceduren e prokurimit me objekt: "Realizimi i dekorit ne Bashkine Vlore, me rastin e festave te fundvitit 2016". Kthim pergjigje, duke i vendosur ne dispozicion subjektit njoftimet e publikuara, pasi procedura rezulton e arkivuar. Kerkesa eshte derguar elektronikisht, ne Bashkine Vlore, date 13.12.2017, si autoritet kontraktor qe ka zhvilluar proceduren.  Perfunduar 0  
29 Nr. 1222 Prot 22.01.2018 Kerkese per certifikatat SOA te marra ne Itali, nese sherbejne per te marre pjese ne tendera publike ne Shqiperi. Kthim pergjigje duke i sqaruar se, certifikatat paraqiten nese kerkohen nga AK ne kriteret e kualifikimit si dhe nese jane leshuar nga  nje organ I vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar  i akreditimit ose organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Kthim pergjgje date 31.01.2018 Perfunduar 0  
30 Nr. 2149 Prot 2/12/18 Kerkese per stafin e Agjencise se Prokurimit Publik, organigrama,  adresa e emaili dhe numer telefoni zyrtar. Kthim pergjigje elektronikisht, duke i sqaruar se informacioni mbi stafin, organigramen, emaili dhe numri i telefonit zyrtar gjenden ne faqen kryesore te APP. Orientim ku mund te gjendet informacioni dhe vendosja e likunt ne dispozicion. Kthim pergjgje date 19.02.2018 Perfunduar 0  
31 elektronikisht 2/14/18 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
32 elektronikisht 2/28/18 Kerkese e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, per dhenien e nje informacioni te detajuar subjektit.  Kthim pergjigje duke vendosur ne dipozicion informacionin e kerkuar, date 02.03.2018. Perfunduar 0  
33 elektronikisht 4/6/18 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
34 elektronikisht 4/6/18 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
35 elektronikisht 4/23/18 Kerkese per informacion per proceduren  e prokurimit me objekt "Ndertimi I korsise se ciklizimit turistik liqeni Sefran, Belsh", nese eshte zhvilluar procedure  e rregullt dhe eshte shpallur fitues. Kthim pergjigje duke sqaruar se: AK ka zhvilluar proceduren e prokurimit me objekt "Ndertimi i korsise se ciklizimit turistik liqeni Sefran, Belsh" ne date 06.1.2017, por kjo procedure eshte anulluar. AK ka shpallur dy procedura te tjera prokurimi me objekt: “Ndertimi i Pedonaleve dhe Korsive te Biçikletave-Liqeni Belsh" e shpallur per t’u zhvilluar ne date 17.5.2017 dhe eshte anulluar. Ky objekt prokurimi eshte rishpallur per t’u zhvilluar ne date 27.6.2017 08:30, dhe ka perfunduar me shpalljen e fituesit dhe me pas lidhjen e kontrates ne date 21.7.2017. Perfunduar 0  
36   5/3/18 Kerkese per informacion per ndryshimin e fjalekalimit te adreses se subjektit ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje date 05.04.2018 duke e orientuar subjektin te dergoje shkrese zyrtare ne APP.  Perfunduar 0  
37 elektronikisht 31.05.2018 Kerkese per informacion per proceduren e prokurimit me objekt "Blerje automjetesh" te zhvilluar nga Ujesjelles Kanalizime Tirane Kthim pergjigje date 31.05.2018, duke e orientuar subjektin ti drejtohet autoritetit kontraktor qe ka zhvilluar proceduren. Perfunduar 0  
38 elektronikisht 28.06.2018 Kerkese per informacion per proceduren e prokurimit me objekt ''Mbjellje e pemeve dekorative pergjate korsive te autostrades Durres Tirane, Dhjetor 2017 nga Bashkia Tirane Kthim pergjigje date 28.06.2018 duke sqaruar se, nga verifikimet e kryera ne sistemin e prokurimit elektronik nuk rezulton qe autoriteti kontraktor te kete zhvilluar proceduren ne fjale. Orientim i subjektit qe per  procedura konkrete duhet t'i drejtohet autoritetit qe zhvillon proceduren. Perfunduar 0  
39 elektronikisht 28.06.2018 Kerkese per informacion per statistika per procedurat e prokurimit per vitet 2014 deri ne 2018. Kthim pergjigje date 04.07.2018 duke e orientuar subjektin se informacioni i kerkuar gjendet i publikuar ne faqen zyrtare te APP tek rubrikat analizat vjetore 2017,2016,2015 dhe 2014. Statistikat e viti 2018 jane ne proces perpunimite dhenash dhe ky informacion publikohet ne analizen vjetore te vitit 2018.  Perfunduar 0  
40 elektronikisht 02.07.2018 Kerkese per informacion ne lidhje me numrin e tenderave me objekt “Shërbimi apo ruajtja e godinave shtetërore”, apo “shoqërimi i vlerave monetare” te zhvilluar  nga Agjencinë e Prokurimit Publik nga data 1 Janar 2018 deri në ditët e sotme ?

b) Sa është vlera në total (lekë) e paguar nga institucionet shteterore për këto tendera pas datës 1 janar 2018, me objekt ruajtjen e godinës me roje private?
Kthim pergjigje date 10.07.2018 duke sqaruar subjektin se  APP administron Sistemin e Prokurimit Elektronik , por procedurat e prokurimit zhvillohen nga autoritetet kontraktore, të cilët kanë llogaritë përkatëse të përdoruesit. Vendosja ne dispozicion e numrit te procedurave me objekt “Shërbimi apo ruajtja e godinave shtetërore”, të shpallura nga AK dhe të përfunduara me fitues, për periudhën Janar- Qershor 2018. Ne lidhje me informacionin e kërkuar mbi vlerën në total (lekë) të paguar nga institucionet shteterore për këto tendera, APP sqaron se nuk e disponon një informacion të tillë dhe orienton subjektet t’i drejtohen Drejtorisë së Thesaritdhe Buxhetit, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Perfunduar 0  
41 8015 23.08.2018 Kërkesë për informacion statistikor për procedurat e prokurimit të zhvilluara nga Ministria e Mbrojtjes dhe sanksionet e dhëna nga APP ndaj operatorëve ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurat e prokurimit të zhvilluara nga Ministria e Mbrotjes. Kthim përgjigje datë 03.09.2018. Prokurimet për mbrojtjen kombëtare, janë rast përjashtimor nga legjislacioni i prokurimit publik.APP disponon informacion vetëm për procedurat e prokurimit që zhvillohen sipas legjislacionit të prokurimit publik i cili gjendet ne Buletinet e viteve 2016-2017.Gjithashtu në buletinët e sipërcituar gjendet dhe informacioni për opertorët e përjashtuar. Perfunduar 0  
42 824/1 24.08.2018 Kërkesë për informacion për procedurën e prokurimit të zhvilluar në korrik të vitit 2018, nga Ministria e Shëndetësisë, për prezantimin e uniformave të reja të personelit të Urgjencës së Tiranës. Kthim përgjigje datë 28.08.2018. Procedura e prokurimit “E Hapur” me objekt “Loti II: “Blerje uniformash, veshmbathjesh dhe elementesh të tjera, përbërëse të tyre për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore”, me fond limit 38,564,448.00 Lekë është shpallur në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga Ministria e Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara (sot Agjencia e Blerjeve të Përqendruara). Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor administrohet vetëm nga ky i fundit.
Bashkëlidhur emailit po ju dërgojmë imazhet e printuara nga sistemi (6 faqe), formularin  e njoftimit të kontratës dhe formularin e njoftimit të fituesit (6 faqe).
Perfunduar 0  
43 8045/1 27.08.2018 Informacion për listën e procedurave të prokurimit të zhvilluara në periudhën 1 Janar 2015 – 1 Korrik 2018 nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Kthim përgjigje datë 31.08.2018. Procedurat e prokurimit të zhvilluara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për periudhën 1 Janar 2015-1 Korrik 2018 mund ti gjeni ne Buletinet e Njoftimeve Publike, konkretisht:
-        ARKIVA E BULEtINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2018
-        ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2017
-        ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2016
-        ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2015
Në buletine, janë të publikuara të gjitha njoftimet e kontratave, njoftimet e fituesve, njoftimet e kontratave të lidhura, si dhe njoftimin e anullimit.
Perfunduar 0  
44 elektronikisht 28.08.2018 Kërkesë për projektet dhe kontratat e lidhura  për secilin nga tre lotet e ndërtimit të rrugës Shkodër-Velipojë.
Kthim përgjigje datë 28.08.2018.Dokumentacioni i plotë i një procedure prokurimi (përfshirë projektet dhe kontratat), administrohen nga autoriteti kontraktor përkatës, i cili mund të ketë zhvilluar procedurat e prokurimit.
Perfunduar 0  
45 8339 10.09.2018 Kërkesë për informacion për projektet që ka miratuar Këshilli Kombëtar i Restaurimit (KKR) me vendimet përkatëse, të viteve 2014, 2015, 2016, 2017 dhe 2018 Kthim pergjigje date 19.09.2018. Sqarim i subjektit se projektet në fushën e trashëgimisë kulturore nuk i nënshtrohen rregullave të prokurimit publik, që do të thotë nuk zbatohen dispozitat e LPP.
APP disponon informacion vetëm për procedurat e prokurimit që zhvillohen sipas legjislacionit të prokurimit publik. Ndërsa, për procedurat e prokurimit që nuk i nënshtrohen këtij legjislacioni, ju duhet t’i drejtohet autoritetit përkatës, i cili i ka zhvilluar ato.
Gjithsesi, në Buletinin e Njoftimeve Publike, në seksionin “Të tjera”, publikohen njoftimet për procedurat e prokurimit që nuk i nënshtrohen rregullave të prokurimit publik.
Perfunduar 0  
46 elektronikisht 14.09.2018 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
47 elektronikisht 28.09.2018 Informacion mbi procedurën e prokurimit me objekt ''Furnizim dhe vendosje drurë dekorativ në zonën industriale Kamëz-Kashar", zhvilluar nga autoriteti kontraktor Drejtoria Nr. 1 e Punetorëve të Qytetit Tiranë dhe me kontratë të lidhur në datë 22.12.2017. Kthim përgjigje subjektit datë 05.10.2018, duke sqaruar se, APP monitoron mbarëvajtjen e Sistemit të Prokurimit Elektronik, por nuk ka akses sa i takon administrimit të dokumentacionit të procedurave të prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore. Orientim i subjektit ti drejtohet autoritetit që ka zhvilluar procedurën. Bashkëlidhur formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar. Perfunduar 0  
48 elektronikisht 30.10.2018 Kërkesë për informim në lidhje me procedurën koncensionare “Shërbimi i monitorimit dhe fiskalizimit të lojërave të fatit në Republikën e Shqipërisë”, të zhvilluar nga autoriteti kontraktor Ministria e Financave dhe buletinin ku është njoftuar anullimi i garës apo pjesëmarrja e  operatoreve ekonomike.  Kthim përgjigje subjektit datë 05.10.2018, duke sqaruar se, procedura konkurruese koncesionare me objekt “Shërbimi i Monitorimit dhe Fiskalizimit të lojrave të fatit në Republikën e Shqipërisë”, e shpallur nga autoriteti kontraktor, Ministria e Financave në Sistemin e Prokurimit Elektronik ka si datë publikimi datën 20.05.2013, ndërsa si afati i fundit i pranimit për dorëzimin e dokumentave datën 20.06.2013 dhe datë zhvillimi të tenderit datën 20.06.2013.Procedura është anulluar në sistem me datë 02.02.2015, ora 11:53, nga autoriteti kontraktor, por nuk është dërguar njoftimi i anullimit në formë elektronike apo shkresore, për tu publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike. Perfunduar 0  
49 9716/1 31.10.2018 Kërkesë për informacion mbi aktivitetin e kryer nga një prej përdoruesve te llogarise, në autoritetin kontraktor Bashkia Shkodër, pasi jo të gjitha vlerësimet e kryera nga përdoruesit ruhen në dosjen “vlerësuar”. Kthim përgjigje subjektit datë 08.11.2018, duke sqaruar se, referuar Manualit Nr. 02, datë 06.02.2018 “Për rolin e Administatorit të Sistemit të autoritetit kontrator, për rolin e nëpunësit të autorizuar të Njësisë së Prokurimit dhe për rolin e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në Sistemin e Prokurimit Elektronik”, ju sqarojmë se, anëtarët e KVO tek paneli Vendi i Punës, në skedarin “Për t’u vlerësuar” aksesojnë të gjithë procedurat e prokurimit në të cilat janë përzgjedhur për të bërë vlerësimin, dhe nuk kanë përfunduar në sistem me fazën e mbylljes së vlerësimit të ofertave, si dhe procedurat që kanë përfunduar në sistem me fazën e mbylljes së vlerësimit të ofertave.
 Në momentin që procedura e prokurimit finalizohet në SPE me Arkivimin ose Anullimin e saj, procedura kalon në Sistemin e Arkivës Elektronike.
Perfunduar 0  
        Ju mund t’i aksesoni procedurat e prokurimit të arkivuara të cilat ndodhen në Arkivën Elektronike me anë të një llogarie audituesi. Me anë të kësaj llogarie ju mund të shikoni vlerësimin e kryer nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.       
50 elektronikisht 02.11.2018 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, date 05.11.2018 duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
51 10079 14.11.2018 Kerkese per informacion ne lidhje me procedurat e prokurimit ku eshte shpallur fitues operatori ekonomik ''Albavia'' Shpk Kthim pergjigje elektronikisht, date 21.11.2018 duke i vendosur ne dispozicion listen e procedurave ku eshte fituese shoqeria "Albavia" Shpk.  Perfunduar 0  
52 elektronikisht 10346/1 21.11.2018 Kerkese per informacion ne lidhje me proceduren koncensionare me objekt ''Dhenia me koncension e ndertimit dhe administrimit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier dhe prodhimi I energjise".   Kthim pergjigje elektronikisht, date 27.11.2018 duke i vendosur ne dispozicion, daten e shpalljes se procedures, hapja e procedures dhe pranimi i ofertave, informacion I cili gjendet ne Buletinin e publikuar nga APP.  Perfunduar 0  
53 elektronikisht 10657/1 prot 05.12.2018  Kerkese per informacion ne lidhje me 1. Lista dhe organiken e punonjësve të APP-së (tetor 2018)
2. Statusi i tyre, sipas ligjit mbi nëpunësin civil dhe koha e emërimit të tyre në funksion.
Kthim pergjigje date 12.12.2018 duke i vendosur ne dispozicion listen e punonjesve te APP dhe statusin  e tyre.  Perfunduar 0  
54 elektronikisht 10996 20.12.2018 Kerkese per informacion ne lidhje me shoqerine "AESS" Shpk, nese ka marre pjese/ka aplikuar gjate muajve Nentot Dhjetot te vitit 2017 dhe 3 mjujori I pare I vitit 2018 ne procedurav prokurimi. Kthim pergjigje elektronikisht, date 27.12.2018 dhe rruge shkresore duke i vendosur ne dispozicion, informacionin  ekerkuar. Perfunduar 0  
55 elektronikisht  04.01.2019 Kerkese per informacion ne lidhje me shoqerine “Victoria Invest” Shpk.Gjykata Administrative ka rrezuar vendimin nr.75 të APP me 13 nentor 2018 përmes vendimit Nr.4117. Hapja e garës për tenderin e Unazës së Madhe loti 3 (pjesë e aksit nga Pallati me Shigjeta tek Sheshi Shqiponja) u bë më 11 shtator 2018, që do të thotë se vendimi nr.75 i APP ishte ende ne fuqi. A mund të merrte pjesë në këtë garë kompania  edhe pse vendimi ishte ende në fuqi? Kthim pergjigje elektronikisht, date 04.01.2019 Shoqëria “Victoria Invest” është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e koncesioneve /partneriteteve publike private dhe jo nga pjesemarrja në procedurat e prokurimit publik, ndërkohë që procedura që ju përmendni në kërkesën tuaj është procedurë prokurimi dhe jo koncensioni/partneritet publik privat. Perfunduar 0  
56 elektronikisht  14.01.2019 Kerkese per informacion nga organizata “Mjaft”, e cila nëpërmjet një pyetësori, kërkon informacion, në lidhje me programin “Indeksi i hapjes institucionale”.  Kthim pergjigje date 18.01.2019, duke i vendosur ne dispozicion elektronikisht pyetesorin e plotesuar ne lidhje me programin "Indeksi i hapjes institucionale". Perfunduar 0  
57 elektronikisht  14.01.2019 Kerkese per informacion, nepermjet disa pyetjeve, per procedurene prokurimit "Rehabilitimi i Segmentit Rrugor Mbikalimi i Pallatit me Shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja Loti 1. Kthim pergjigje date 18.01.2019, duke e sqaruar ne lidhje me te gjitha pyetjet e parashtuara nga subjekti. Perfunduar 0  
58 elektronikisht  17.01.2019 Kerkese per informacion per t'u pajisur me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, date 21.01.2019 duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
59 elektronikisht  21.01.2019 Kerkese per informacion per t'u pajisur me nje kopje te vendimit Nr. 117, date 04.12.2018 dhe kopje te gjithe dokumentacionit te administruar nga APP, gjate procedimit adminisrative, prane Spitalit Rajonal Vlore.  Kthim pergjigje elektronikisht, date 24.01.2019 duke i vendosur subjektit ne dispozicion nje kopje te dokumentacionit te kerkuar.  Perfunduar 0  
60 elektronikisht  15.03.2019 Kerkese per informacion në lidhje me projektin e Unazës së Re dhe konkretisht për “Lotin 1", nese pas skualifikimit nga gara të kompanive që konkuronin për ndërtimin e Lotit 1 tek Unaza e Re,  ka patur ankesa nga kompanitë si dhe kriteret që nuk plotësonin kompanitë në garë. Kthim pergjigje elektronikisht, date 18.03.2019, APP ka dhëne informacion në lidhje me operatoret ekonomikë qe kane paraqitur ankese. Ne lidhje me arsyet e skualifikimit si dhe kriteret qe nuk permbushen  nga operatoret, APP ka orientuar subjektin ti  drejtohet autoritetit kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit. Perfunduar 0  
61 elektronikisht  28.03.2019 Kerkese per informacion në lidhje me listen e plote te punonjesve, duke perfshire emer, mbiemer, funksion, adrese emaili dhe numer telefoni per perdorim zyrtar. Kthim pergjigje elektronikisht, date 03.04.2019, duke i vendosur ne dispozicion strukturen dhe organiken e APP. Perfunduar 0  
62 Nr. 3805  10.05.2019 Kerkese për informacion, ku kërkohet një kopje e kontratës së sipërmarrjes për projektin e financuara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, me objekt “Riinxhinierim dhe shtim fuksionalitetetsh/shërbimesh në sistemin e prokurimit elektronik, mbështetur nga një teknologji dhe infrastrukturë e re”. Kthim pergjigje elektronikisht dhe në rrugë shkresore datë 14.05.2019, duke i vendosur ne dispozicion një kopje të kontratës së kërkuar. Perfunduar 0  
63 Nr. 4097/1 17.05.2019 Kerkese për informacion, ku kërkohet informacion nese ne APP zbatohen kushtet e parashikuara në VKM  Nr.68, datë 07.02.2018, “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagesës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”, në lidhje me detyrimin që ka punëdhënësi ndaj punëmarrësve të tij, për  të paguar shpërblimin për ushqimin gjatë pushimit në ndërmarrje, nëse nuk mund t'i sigurojë lokal për ngrënie.   Kthim pergjigje elektronikisht duke sqaruar subjektin, se VKM  Nr.68, datë 07.02.2018, “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagesës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”, nuk zbatohet në APP. Perfunduar 0  
64 Elektronike 11.06.2019 Kerkese për informacion,  mbi ecurine e tenderit per dezinfektimit ne zonat bregdetare dhe urbane. Nese eshte shpallur nje fitues. Kthim pergjigje elektronikisht, date 11.06.2019 duke sqaruar subjektin, mbi proceduren e prokurimit. Gjithashtu informim mbi faktin se,  dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor administrohet vetëm nga ky i fundit.
 Për çdo informacion mbi procedurat e prokurimit të sipërcituara të shpalluara në sistem nga Instituti i Shëndetiti Publik, duhet t’i drejtoheni këtij të fundit për të marrë informacion më të detajuar.
Perfunduar 0  
65 Elektronike 08.07.2019 Kerkese për informacion,  mbi Bypass-in e Fierit: kur është hapur gara, cilat janë kompanitë që kanë dhënë ofertë si dhe kompania që ka fituar të drejtën e ndërtimit të këtij aksi. Kthim pergjigje elektronikisht, date 17.07.2019, duke sqaruar subjektin se, nuk rezulton qe te jete shpallur procedure prokurimi elektronike per objektin ne fjalë. Perfunduar 0  
66 Elektronike 19.07.2019 Kerkese për informacion,  mbi objektin të kontratës “Përmirësimi i kanalizimeve për Tiranën e Madhe, një hartë të plotë të shtrirjes së kanalizimeve”, të publikuar nga autoriteti kontraktor Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Firmat që kanë konkuruar  për të marrë tenderin mbi kanalizimet Kthim pergjigje elektronikisht, date 29.07.2019, duke sqaruar subjektin se nga te dhenat që APP disponon rezulton se, nuk është shpallur ndonjë procedurë prokurimi elektronike me objektin e sipërcituar nga autoriteti kontraktor Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe për rrjedhim nuk disponojmë informacion edhe përsa i përket kërkesës mbi firmat që kanë konkuruar për të marrë tenderin mbi kanalizime. Perfunduar 0  
67 Elektronike 31.08.2019 Kerkese për informacion,  mbi objektin të kontratës “Përmirësimi i kanalizimeve dhe Impianti i trajtimit të ujrave të ndotura për Tiranën e Madhe”, të publikuar nga autoriteti kontraktor Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ose Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizimeve, kopje e kontratës së ndërlidhur për këtë investim mes palëve të sipërpërmendura si dhe informacion se cilat kanë qenë kompanitë të cilat kanë shprehur interes për të konkuruar për implementimin e këtij projekti dhe arsyet e skualifikimit të tyre nga gara. Kthim pergjigje elektronikisht, date 02.08.2019, duke sqaruar subjektin se nga verifikimet e kryera në të dhënat që APP disponon rezulton se, nuk është shpallur ndonjë procedurë prokurimi elektronike me objektin e sipërcituar nga autoriteti kontraktor Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ose Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe për rrjedhim nuk disponojmë kontratën e lidhur midis paleve si dhe informacionin se cilat kanë qenë kompanitë të cilat kanë shprehur interes për të konkuruar për implementimin e këtij projekti si dhe arsyet e skualifikimit të tyre nga gara. Perfunduar 0  
68 Elektronike 28.08.2019 Kerkese per informacion persa i perket:1-   A ka pasur ndonjë tender me objekt “ Rehabilitimi i Piramidës” që nga viti 2005 deri në gusht të vitit 2019, pra kërkoj të dhëna përkatësisht për çdo vit duke nisur që nga viti 2005 e deri në gusht të vitit 2019ë

2-   Nëse po, kush kanë qënë autoritetet kontraktuese për tenderat me objekt “ Rehabilitimi i Piramidës” ë                

Kërkoj një listë të plotë të të gjithave tenderave të bërë për këtë objekt.

3-   Sa kanë qenë kostot totale të këtyre tenderimeveë
Kthim pergjigje elektronikisht, date 04.09.2019, duke sqaruar subjektin se Agjencia e Prokurimt Publik disponon të dhëna në lidhje me procedurat e prokurimit të shpalluara në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga vitit 2008 e në vijim.
Nga verifikimet e kryera në të dhënat që APP disponon, rezulton se nuk është shpallur ndonjë procedurë prokurimi në SPE me objektin e sipërcituar.
Perfunduar 0  
69 Elektronike 09.09.2019 Kerkese per Informacion persa i perket numrit te procedurave te prokurimit te shpallura nga autoriteti kontraktor Keshilli Ministrave per perjudhe kohore 2013-2019 si dhe:
-Kush ka qenë tipi i procedurës së ndjekur për këto tendera
-  Kush ka qenë objekti i tenderave
-  Kush kanë qenë kompanitë e kontraktuara
-  Fondet e tenderuave gjatë kësaj periudhe
Kthim pergjigje elektronikisht, date 17.09.2019, duke informuar kerkusin se nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimit Elektronik, autoriteti kontraktor Këshilli i Ministrave (Kryeministria) për periudhën kohore të kërkuar 2013-2019, ka publikuar me datë 28.04.2016 procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt “Punime civile dhe inxhinierike për zëvendësimin pjesor  të kondicionimit për godinën e Kryeministrisë” dhe fond limit 11.931.960,00.
Operatori ekonomik i shpallur fitues është “ecs Eco Climate Solution” dhe Njoftimi i Fituesit është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike Nr. 21, datë 30 Maj 2016, në faqen 205-206.
Perfunduar 0  
70 Poste 30.09.2019 Kerkese per informacion persa i perket: 1- Raportet e Auditimeve te Brendshme të APP, për Auditimet e kryera gjatë viteve ushtrimore 2015-2019;
2- Raportet e Kontrollit të Lartë të Shtetit për audititmet e kryera nga KLSH për APP, gjatë viteve 2015-2019;
3- Renditja e Operatorëve Ekonomik fitues sipas numrit të procedurave që kanë fituar tendera për vit+D77:D78et 2015-2019;
4- Emrat e Operatorëve Ekonomik si dhe vlerat respektive që kanë fituar tendera në fushën e energjisë dhe në fushën e ndërtimit të rrugëve për vitet 2012-2019.
Kthim pergjigje me poste, me date 14.10.2019, duke informuar kerkusin persa i perket kompetencave te APP dhe raporteve te administruara. Perfunduar 0  
71 Elektronike 21.10.2019 Kerkese per informacion persa i perket: cilat jane kompanite pjesemarrese per tenderin e uniformave te policise per  vitin 2019?
Sa ka qene afati per dorezimin e ofertave?
Sa eshte fondi limit per tenderin e policise?
Sa eshte oferta ekonomike e secilit operator?
Cfare procedure eshte ndjekur per kete tender?(Procedure e hapur-procedure e kufizuar-procedure me negocim-kërkesë për propozime- konkurs projektimi)
Cfare dokumentash jane kerkuar nga autoriteti kontraktor per tenderin e uniformave te policise?
Arsyet e perjashtimit te kandidateve ose ofertuesve?
Autoriteti kontraktor, a ka mbajtur procesverbal dhe dokumentacion të plotë për procedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratës?
A ka dhene Agjencia e Prokurimit publik keshille dhe asisitence teknike për autoritetin kontraktor(  per procedurën e  prokurimit)?
A eshte shpallur fituesi i tenderit per uniformat e policise?Nese po, cili eshte fituesi?
A jane paraqitur ankesa prane komisionit te prokurimit publik nga operatoret jo fitues?
A eshte njoftuar fituesi i tenderit dhe  a eshte  nenshkruar kontrata? Nese po, bashkengjisni nje kopje te kontrates.
Kthim pergjigje elektronikisht, date 31.10.2019, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 8393/1 ku informohet persa i perket kompetencave te APP dhe informacionit qe disponohet ne SPE duke ia vene ate ne dispozicion kerkueses. Perfunduar 0  
72 Poste 21.11.2019 Kerkese per informacion persa i perket, nëse operatori ekonomik “Klodian Mata” me numër NIPTI-i: K32923183P është përjashtuar ndonjëherë nga pjesmarrja në procedurat e prokurimit publik, sipas parashikimeve të nenit 13, pika 3, të Ligjit Nr.9643 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Kthim pergjigje elektronikisht, date 25.11.2019, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 9224/2 se: Përsa është kërkuar, konfirmojmë se APP nuk ka marrë asnjë vendim për përjashtimin e operatorit tuaj ekonomik “Klodian Mata” Person Fizik, me NIPT K32923183P, nga pjesmarrja në procedurat e prokurimit publik, gjatë 3 viteve të fundit, sikurse parashikuar në nenin 13, pikën 3, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”. Perfunduar 0  
73 Elektronike 22.11.2019 Kerkese per informacion persa i perket:1) Numrin e tenderave të cilët kanë pasur/kanë një konkurrentë të vetëm në garë nga viti 2014  deri në vitin 2019 (specifikisht për secilin vit).

2) Vlerën e tenderave të fituar nga një konkurrent i vetëm nga viti 2014 deri në vitin 2019 (specifikisht për secilin vit).
Kthim pergjigje elektronikisht, date 05.12.2019, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 9284/1 se nuk rezulton të kemi një informacion të përpunuar mbi numrin e procedurave të prokurimit, të cilët kanë pasur vetëm një operator ekonomik pjesëmarrës.  Megjithate mund te gjeje në formularin e Njoftimit të Fituesit të publikuara në Buletinet e Njoftimeve Publike, gjendet informacion se sa ofertues ka pasur në secilën prej procedurave të prokurimit, sa prej tyre janë kualifikuar dhe operatorët ekonomikë të skualifikuar me arsyet përkatëse.   Perfunduar 0  
74 Elektronike 04.02.2020 Kerkese per informacion persa i perket:Për ti ardhur në ndihmë informacionit të saktë publik, në bazë të ligjit nr.119/2014 neni 15 pika 1 dhe 2 (Për të Drejtën e Informimit), redaksia e emisionit “Fiks Fare” në televizionin “Top Channel”, kërkon nga Agjencia e Prokurimit Publik intervistë, informacion apo dokumente për tenderin e “shërbimit të lavanderisë dhe hotelerisë për pacientët e hospitalizuar në QSUT”.

 

1.      Komisioni i Prokurimit Publik, ka pranuar ankimimin e bashkimit të operatorëve “Servizi Italia” & “Sanitary Cleaning” dhe ka urdheruar APP që të ribëjë edhe njëherë riklasifikimin e fituesve.

A është ribërë njoftimi i fituesve pas vendimit të KPP?

 

2.      Pas vendimit të KPP, a ka ankesa të tjera në APP për fituesin? Nëse po, nga cili operator dhe cila ka qënë arsyeja?

 

3.      Sipas ligjit, njoftimi i fituesit duhej bërë më datë 14 janar. Përse nuk është bërë njofimi i fituesit?

 

 

4.      Sa tendera ka bërë QSUT nga muaji tetor 2019 e deri në muajin shkurt 2020 për tenderin e lavanderisë së QSUT dhe cilat kanë qënë fondet? Me cfarë procedure janë bërë? A mund të bëhet me negocim të drejtpërdrejtë?
Kthim pergjigje elektronikisht, date 05.02.2020, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 1388/1 Perfunduar 0  
75 Elektronike 04.02.2020 Kerkese per informacion persa i perket:Ju drejtohemi me një kërkesë informacioni, në lidhje me tenderin e
shpallur nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura më 5 qershor 2019,
për “Rishikimin e Zonave të Mbrojtura”.

Në kuadër të misionit për informimin e publikut, ju kërkojmë të na
mundësoni dokumentin e shpalljes së tenderit dhe dokumentin e shpalljes
së fituesit.
Kthim pergjigje elektronikisht, date 18.02.2020, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 1261/1 se në Sistemin e Prokurimit Elektronik rezulton e publikuar procedura e prokurimit me objekt “Studimi i Zonave te Mbrojtura ne Shqiperi’ me numër reference REF-18920-04-19-2019 nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. info persa i perket dokumentacionit te kerkua Perfunduar 0  
76 Elektronike 27.05.2020 Kerkese per informacion persa i perket: tenderave tw zhvilluar nga institucione te ndryshme per parandalimin e perhapjes se Covid-19 Kthim pergjigje elektronikisht, date 08.06.2020, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 3126/1 ku informohet se te gjithe procedurat shpallen ne SPE dhe se APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore. Perfunduar 0  
77 Elektronike 27.05.2020 Kerkese per informacion persa i perket: Tenderat që kanë fituar kompanitë e mëposhtme gjatë periudhës 2006-2013, llojet e tenderve dhe kohën shpalljes fituese;
Fondet publike që kanë përfituar secila nga kompanitë e mëposhtme gjatë periudhës 2006-2013
Kontratat që kanë nënshkruar secila nga kompanitë e mëposhtme me institucionet publike gjatë periudhës 2006-2013;
Kthim pergjigje elektronikisht, date 09.06.2020, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 3265/1 ku informohet se Në mënyrë që të bëhet një verifikim i saktë i të dhënave në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), ju duhet të dërgoni pranë APP së bashku me emrin e subjekteve edhe numrin unik të identifikimit të subjektit (në vijim “NUIS”) të regjistruara në Qëndrën Kombëtare të Biznesit. Kjo gjë mundëson verifikimin e të dhënave, pasi të gjithë operatorët ekonomikë në SPE janë të regjistruar me NUIS e tyre. Gjithashtu se ku mund te gjendet informacioni i lerluar Perfunduar 0  
78 Elektronikisht 14.09.2020

Kërkoj të më vihet në dispozicion, një kopje e nëjhsuar me origjinalin e projektit të objektit “UNAZA E QYTETIT BAJRAM CURRI FAZA E DYTE E SEGMENTIT LAGJE PARTIZANI DHE LAGJE DARDANIA”. Objekt ky i tenderuar ne procedure e prokurimit publik me objekt “Përmirësim i aksit në sitet turistike dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane në rajonet veriore”, me numer reference se procedures/lotit REF-33612-08-15-2019, procedure e hapur e publikuar ne buletinin 33 date 19.08.2019, dhe shpallje e njoftimit të fituesit.

Arsyeja e kerkimit te ketij informacioni, eshte se nga ky projekt mund të preket prona ime private me nr.7/92/1 Z.K. 1347, Bajram Curri si dhe pasi ky informacion është informacion publik dhe duhet tu vihet në dispozicion të gjithë gazetarëve dhe në vecanti atyre të cilëve mund tu cenoje interesin privat ne zbatim të dispozitave të ligjit nr.119/2014 “PER TE DREJTEN E INFORMIMIT”. Të gjithë shpenzimet per kopjen, deklaroj se do i marr persiper dhe do i paguaj ne zbatim te legjislacionit ne fuqi per shpenzimet administrative.

kthim pergjigje me nr protokolli: 5793/1

Në mbështetje të nenit 13/2/g të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar (këtu e në vijim “LPP”), APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.

Në bazë të nenit 12 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike.

Në këtë kuptim, dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor administrohet nga ky i fundit.

Për sa më sipër, në cilësinë e Koordinatorit për të Drejtën e Informimit pranë APP dhe në zbatim të LIGJ Nr. 119/2014 “PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT”, ju delegoj kërkesën për informim, në cilësinë e autoritetit përkatës që disponon informacionin e kërkuar nga pala kërkuese, Z. Islam Islamukaj.
delegim i kerkeses institucionit kompetent per dhenien e pergjigjes

Perfunduar 0
79 Elektronikisht 05.11.2020

Përshëndetje APP!

 

Lidhur me kontratën në fjalë, të nënshkruar nga ministria e Mjedisit... po e saktësoj pyetjen:

 

A është publikuar në Buletin njoftimi i lidhjes së kontratës (dhjetor 2014)? Po apo jo?

 

Nuk po interesohem, nëse e ka publikuar, apo jo, ministria në Buletin. Pyetja është: a provohet publikimi i saj në Buletin? Buletini është juaji; administrohet prej jush. Shiheni! Nëse është, më dërgoni një kopje. Është kaq e thjeshtë! S'e kuptoj, ç'ka këtu për big deal!!!

 

Unë nuk e gjej dot, ndaj e kërkoj nga ju.

 

P.S.: E kam pyetur dhe ministrinë, por s'ka kthyer përgjigje dhe e kam ankimuar te Komisioneri për të Drejtën për Informim. E kam pyetur ministrinë edhe për çështje të tjera që lidhen me këtë kontratë. Kam pyetur edhe ATRAKO-n për këtë e të tjera. Kam pyetur dhe ministrinë e Ekonomisë. Kam pyetur edhe KLSH. Hulumtimi vazhdon. S'ka të bëjë me ju kjo çështje.

 

P.S1.: Ju lutem, të mos i shmangeni përgjigjes. APP nuk është thjesht një magazinë letrash në funksion të të tjerëve. Ka autoritetin, përgjegjësitë dhe detyrimet e saj kundrejt taksapaguesve dhe tarsnparencës.

pergjigje nr.Prot:6841/1 Lidhur me sa është kërkuar sqarojmë sërish se APP publikon çdo ditë të hënë dhe, në çdo rast tjetër, me vendim të posaçëm të saj, Buletinin e Njoftimeve Publike në të cilin publikohet çdo informacion apo akt që gjykohet i nevojshëm për publikim në përputhje me LPP, ligje të tjera apo rregullat e prokurimit publik.

Pra, APP në këtë rast ka rolin e publikuesit të njoftimeve (jo vetëm për prokurimet) që dërgojnë autoritetet kontraktore dhe çdo publikim e bën publik dhe lehtësisht të aksesueshëm për çdo të interesuar në faqen e saj zyrtare.

Sjellim edhe njëherë në vëmendje se, Buletini i Njoftimeve Publike është i aksesueshëm për të gjithë individët dhe subjektet e interesuar.

Në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga vitit 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese. Më konkretisht, për lehtësinë tuaj, ju bëjmë me dije se buletinet e muajit Dhjetor 2014 i gjeni në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik/arkiva-e-buletinit-te-prokurimit-publik-2014/.

Sa më sipër, përsa i përket pyetjes tuaj, a është publikuar në Buletin një njoftim i caktuar, mund të merrni përgjigje duke aksesuar burimin e informacion, sikurse është Buletini i Njoftimeve Publike, të cilat i kemi bërë me dije edhe më parë, gjenden në linkun e sipërcituar.

Perfunduar 0
80 Elektronikisht 11.11.2020 1. Sa udhëtime janë kryer me avionin qeveritar të vënë në dispozicion nga Air Albania në total?
2. Sa ka qenë kostoja totale e këtyre udhëtimeve?
3. Ju lutem më vendosni në dispozicion një kopje të kontratës të lidhur mes qeverisë së Shqipërisë dhe Air Albania për përdorimin e këtij avionic?
4. A ka kontrata çmime reference për përdorimin? Nëse po, ju lutem mi vendosni në dispozicion.
5. Pagesat për kostot e përdorimit, kujt i bëhen?
6. A ka një protokoll përdorimi për personat që lejohen të përdorin këtë avion? Nëse po, ju lutem më vini në dispozicion një kopje të këtij protokolli. ( Të redaktuar nëse ka të dhëna sensitive)
7. A ka patur persona përtej punonjësve të administratës të cilët kanë përdorur këtë avion? Qoftë edhe si shoqërues të administratës? (Nëse po, ju lutem na vendosni në dispozicion identitetet e tyre).
8. Sa është buxheti vjetor I parashikuar për vitin 2021 për përdorimin të avionit qeveritar?
Delegim I kerkeses institucionit qe disponon informacionin Perfunduar 0
81 Elektronikisht 13.11.2020

Po ju shkruaj këtë email për kërkesë për informacion lidhur me kompaninë CMC Group (ish CMC-Ekocon) / (NUIS K61619003R) .
Brenda mundësive do të doja të dhëna mbi pjesëmarrjen në tendera si dhe mbi tenderat e fituar nga kjo kompani nga viti 2006 -2013.

Jam në pritje të përgjigjes tuaj.
Faleminderit!

pergjigje me nr prot. 7371Përsa keni kërkuar, ju informojmë se Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik (në vijim “LPP”) dhe rregullave të prokurimit publik për procedurat e prokurimit:

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;
b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;
c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;
ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP,

Buletinet e Njoftimeve Publike nga viti 2008 e në vijim, janë të publikuar në faqen e kryesore të internetit http://www.app.gov.al/, konkretisht tek linku “Buletini i Njoftimeve Publike” http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik/ sipas linke-ve:

 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2013
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2012
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2011
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2010
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2009
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2008

Përsa i përket Buletineve të Njoftimeve Publike para vitit 2008, mund ti gjeni në pranë Biblotekës Kombëtare, ku ruhet kopje e printuar e tyre.

Gjithashtu, ju informojmë se shpallja dhe zhvillimi i procedurave elektronike në Sistemin e Prokurimit Publik (në vijim “SPE”) ka filluar të funksionojë në vitin 2009 e në vijim.

Sa më sipër, nga verifikimet e kryera në SPE, lidhur me subjektin CMC Group (ish CMC-Ekocon) me NUIS K61619003R, rezulton se është i regjistruar në SPE dhe shpallur fitues për periudhën 2009-2013, sipas listës bashkëlidhur.

Theksojmë se, procedurat e prokurimit në të cilat operatori ekonomik CMC Group (ish CMC-Ekocon) është shpallur fitues, janë të arkivuara dhe ndodhen në Arkivën Elektronike.

Në këto kushte, për çdo informacion apo dokumentacion mbi procedurat e prokurimit duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor, pasi dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor, administrohet vetëm nga ky i fundit

Në çdo rast, sikurse jeni sqaruar më sipër çdo informacion ndodhet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Perfunduar 0
82 Elektronikisht 18.12.2020 kerkohet informacion sa I perket: të dhëna për të gjitha tenderat që janë dhënë për blerjen e pajisjeve si Aparati angen (grafia), radiografia apo dhe paisje të tjera të imazherisë brenda 4 viteve të fundit.

pergjigje me nr prot. 8222/1Persa keni kërkuar ju sqarojmë se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik (në vijim “LPP”) dhe rregullave të prokurimit publik për procedurat e prokurimit:

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;
b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;
c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;
ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP,

Buletinet e Njoftimeve Publike nga viti 2016 e në vijim, janë të publikuar në faqen e kryesore të internetit http://www.app.gov.al/, konkretisht tek linku “Buletini i Njoftimeve Publike” http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik/ sipas linke-ve:

- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2020
- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2019
- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2018
- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2017
- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2016


Në çdo rast, sikurse jeni sqaruar më sipër çdo informacion ndodhet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2013
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2012
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2011
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2010
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2009
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2008

Përsa i përket Buletineve të Njoftimeve Publike para vitit 2008, mund ti gjeni në pranë Biblotekës Kombëtare, ku ruhet kopje e printuar e tyre.

Gjithashtu, ju informojmë se shpallja dhe zhvillimi i procedurave elektronike në Sistemin e Prokurimit Publik (në vijim “SPE”) ka filluar të funksionojë në vitin 2009 e në vijim.

Sa më sipër, nga verifikimet e kryera në SPE, lidhur me subjektin CMC Group (ish CMC-Ekocon) me NUIS K61619003R, rezulton se është i regjistruar në SPE dhe shpallur fitues për periudhën 2009-2013, sipas listës bashkëlidhur.

Theksojmë se, procedurat e prokurimit në të cilat operatori ekonomik CMC Group (ish CMC-Ekocon) është shpallur fitues, janë të arkivuara dhe ndodhen në Arkivën Elektronike.

Në këto kushte, për çdo informacion apo dokumentacion mbi procedurat e prokurimit duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor, pasi dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor, administrohet vetëm nga ky i fundit

Në çdo rast, sikurse jeni sqaruar më sipër çdo informacion ndodhet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Perfunduar 0
83 Elektronikisht 18.12.2020 kerkohet informacion sa I perket: Bashkia Bulqizë, më datë 06.08.2020 ka njoftuar mbajtjen e tenderit për “Sistemim, asfaltim të unazës së sipërme, Lagjia e vjetër dhe rruga ‘Rilindja’ Lagjia Minatori”. Ky tender ka për numër reference REF-67852-08-05-2020 dhe kontrata është lidhur më datë 11.11.2020 me operatorin fitues. Unë që po drejtohem me këtë kërkesë për informacion, jam një banorë që preket nga ndërtimi i kësaj rruge. Për këtë kërkojë dokumentacionin:
1. Projekti i zbatimit me planimetrinë e këtij investimi;
2. Specifikimet teknike;
3. Raporti teknik i këtij objekt investimi;”
pergjigje me nr prot. 8223/1Persa keni kërkuar ju sqarojmë se: Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), rezulton se procedura e prokurimit është përfunduar në sistem me fazën “Arkivo tenderin” dhe ndodhet në arkivën elektronike të SPE.

Sqarojmë se, në mbështetje të nenit 13/2/g të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar (këtu e në vijim “LPP”), APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.
Në bazë të nenit 12 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike.
Në këtë kuptim, dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor administrohet nga ky i fundit.

Në këto kushte, APP ju udhëzon që për informacionin e kërkuar t’i drejtoheni autoritetit kontraktor përkatës, në rastin konkret Bashkise Bulqize, i cili administron dokumentacionin e plotë të procedures së prokurimit të sipërcituar.
Perfunduar 0
84 Elektronikisht 17.02.2021 kerkohet informacion sa I perket: Në këtë kuadër, “Boldnews.al” ka raportuar më herët për shpalljen nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale të tenderit me numër reference: REF-82091-12-14-2020, me objekt “Blerje bari ‘’Favipiravir 200 mg, Njesia Tablete” per nevoja te QSU “Nene Tereza” per nje periudhe 12 mujore”, shpallur në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik në dt. 01.12.2020.

Referuar publikimit në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik, rezulton se kjo procedurë do të mbyllej në datën 11.01.2021.

Bazuar në një verifikim të kryer nga redaksia e “Boldnews.al” në datën 17.02.2021, rezulton se në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik nuk ka asnjë shënim për statusin e këtij tenderi.

- Në rast se është përfunduar procedura e prokurimit publik, nuk rezulton të jetë shpallur fituesi
- Në rast se procedura është ankimuar, nuk rezulton asnjë shënim që të dëshmojë se kjo procedurë është në proces shqyrtimi nga trupat që shqyrtojnë ankimet;
- Në rast se procedura është pezulluar/anulluar, nuk ka asnjë të dhënë që të dëshmojë diçka të tillë dhe, rrjedhimisht, nuk gjendet asnjë e dhënë për arsyet e mundshme të pezullimit/anulimit të procedurës.
pergjigje me nr prot. 1478/1Pas këtyre konstatimeve, redaksia e “Boldnews.al”, mbështetur në dispozitat e ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, kërkon nga ana e Agjencisë së Prokurimeve Publike, informacion për sa vijon:

1. Cili është statusi i procedurës së prokurimit publik, me nr. ref. REF-82091-12-14-2020, me objekt “Blerje bari ‘’Favipiravir 200 mg, Njesia Tablete” per nevoja te QSU “Nene Tereza” per nje periudhe 12 mujore”, shpallur në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik në dt. 01.12.2020?

2. A është përfunduar tenderi? Nëse po, përse nuk gjendet i publikuar rezultati, përfshirë operatorin e suksesshëm dhe operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës në tender, ofertat e paraqitura prej të gjithë konkurentëve, arsyet e skualifikimit (nëse ka), e të dhëna të tjera që janë standarte në publikimet e Agjencisë së Prokurimeve Publike?

3. A është ankimuar procedura e prokurimit publike me nr. ref REF-82091-12-14-2020, me objekt “Blerje bari ‘’Favipiravir 200 mg, Njesia Tablete” per nevoja te QSU “Nene Tereza” per nje periudhe 12 mujore”, shpallur në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik në dt. 01.12.2020? Nëse po, kur është ankimuar dhe a është marrë në shqyrtim ankimi?

4. A është pezulluar/anuluar procedura e prokurimit publike me nr. ref REF-82091-12-14-2020, me objekt “Blerje bari ‘’Favipiravir 200 mg, Njesia Tablete” per nevoja te QSU “Nene Tereza” per nje periudhe 12 mujore”, shpallur në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik në dt. 01.12.2020? Nëse po, për cilat arsye?”
Perfunduar 0
85 22.04.2021 Kërkesë për informacion sa i përket: lidhje me projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Vlorës

Në lidhje me procedurën e prokurimit e Hapur me objekt “Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)” të shpallur nga autoriteti kontraktor Ministria e Infrastrukturës, ju sqarojmë se:

 

Në fushën e koncensioneve dhe partneritetit publik privat, APP i ushtron kompetencat e saj në zbatim të parashikimeve të nenit 11 të Ligjit 125/2013 “Për koncensionet partneritetin publik privat”, të ndryshuar (nëvijim “LKPP”).

 

Sjellim në vëmendje se, APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e koncensioneve/partneriteteve publike private, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.

 

Sa më sipër, në nenin 13, pika 1 të LKPP përcakton se: “Autoritetet kontraktuese janë organet, të cilave ky ligj u jep kompetencat për të ndërmarrë një procedure për dhënien e koncesioneve/partneriteteve publike private”.

29.04.2021 elektronikisht 0