VENDIM Nr. 575 datë 10.7.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR VLERËSIMIN DHE DHËNIEN ME KONCESIONPARTNERITET PUBLIK PRIVAT i ndryshuar

VENDIM NR. 130, DATË 12.03.2014 "PËR KRYERJEN NË MËNYRË ELEKTRONIKE TË PROCEDURAVE KONKURRUESE TË KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT"

07 VENDIM NR. 576 DATE 10.07.2013 PER MIRATIMIN E RREGULLAVE PER IDENTIFIKIMIN VLERESIMIN DHE DHENIEN E KONCESIONEVE PER HIDROCENTRALET

VENDIM NR. 575, DATË 10.07.2013 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR VLERËSIMIN DHE DHËNIEN ME KONCESION/PARTNERITET PUBLIK PRIVAT"

VENDIM NR. 27, DATË 19.01.2007 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE I NDRYSHUAR ME VKM NR. 104, DATË 28.02.2007, VKM NR. 87, DATË 16.01.2008, VKM NR. 544, DATË 1.5.2008,VKM NR. 469, DATË 16.06.2010 DHE VKM NR. 268 DATE 18.04.2012

VENDIM NR. 268, DATË 18.04.2012 "PËR KRYERJEN NË MËNYRË ELEKTRONIKE TË PROCEDURAVE KONKURRUESE TË DHËNIES SË KONCESIONIT"

VENDIM NR. 27, DATË 19.01.2007 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE" I NDRYSHUAR ME VKM NR. 104, DATË 28.02.2007, VKM NR. 87, DATË 16.01.2008, VKM NR. 544, DATË 1.5.2008, DHE VKM NR. 469, DATË 16.06.2010DHE VKM NR.469

VENDIM NR. 27, DATË 19.01.2007 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE"

VENDIM NR. 87, DATË 16.01.2008 "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 27, DATË 19.01.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERESIMIT DHE TË DHENËS SE KONCESIONEVE", TË NDRYSHUAR"