Vendim Nr. 5, Datë 22.05.2019

PËR  NJË NDRYSHIM NË RREGULLORET E BRENDSHME “PËR PROCEDURAT E PËRJASHTIMIT NGA PJESËMARRJA NË PROKURIMET PUBLIKE, KONCESIONET/PARTNERITETIN PUBLIK PRIVAT DHE ANKANDET PUBLIKE”,“PËR PROCEDURAT E MONITORIMIT”, SI DHE NË GJURMËT E AUDITIMIT PËR PRAKTIKAT E PROCEDIMEVE ADMINISTRATIVE, VENDIMET E RAPORTEVE AUDITUESE SI DHE PËR VENDIMET E MONITORIMIT

Vendim Nr. 5 date 22.05.2019

Rregullore e Brendshme per procedurat e verifikimit

Rregullore e Brendshme mbi procedurat e perjashtimit te operatoreve ekonomike

VENDIM

"PER MIRATIMIN E KODIT TE ETIKES TE INSTITUCIONIT TE AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK"

Vendim Nr.16, date 05.10.2018