Lënda: Njoftim

Drejtuar: Të gjithë Autoriteteve/Enteve kontraktore

 

Agjencia  e Prokurimit Publik (në vijim "APP")  sjell në vëmendje të Autoriteteve/Enteve Kontraktore që në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, cdo procedurë prokurimi e krijuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim "SPE) duhet të përfundohet në SPE  me Arkivimin e saj.

Njoftim Nr. 719 Prot., date 20.01.2023


Njoftim Nr. 2060 Prot., datë 23.03.2022

Drejtuar:   Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP) në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, sipas parashikimeve të nenit 23, gërma “ç” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, sjell në vëmendje të autoriteteve/enteve kontraktore se, Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi:

Njoftim Nr.2060 Prot., date_23.03.2022

KARBURANTI 27 JANAR 2023

KARBURANTI 26 JANAR 2023

KARBURANTI 25 JANAR 2023

KARBURANTI 24 JANAR 2023

KARBURANTI 23 JANAR 2023

KARBURANTI 20 JANAR 2023

KARBURANTI 19 JANAR 2023

KARBURANTI 18 JANAR 2023

KARBURANTI 17 JANAR 2023

KARBURANTI 16 JANAR 2023

KARBURANTI 13 JANAR 2023

KARBURANTI 12 JANAR 2023

KARBURANTI 11 JANAR 2023

KARBURANTI 10 JANAR 2023

KARBURANTI 09 JANAR 2023

KARBURANTI 06 JANAR 2023

KARBURANTI 05 JANAR 2023

KARBURANTI 04 JANAR 2023

KARBURANTI 03 JANAR 2023