DREJTUAR :  TE GJITHE AUTORITETEVE SHITESE

                   TE GJITHE OPERATOREVE EKONOMIKE

 

MBI

PROBLEMATIKAT E KONSTATUARA GJATE VERIFIKIMIT TE PROCEDURAVE

TE ANKANDIT PUBLIK

Njoftim Nr.6511/2 Prot., date 26.04.2023


Njoftim Nr.2483/1 Prot., datë 21.03.2023

 

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 850, datë 4.11.2020 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj", Komiteti Drejtues i Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023, në mbledhjen e datës 21 Mars 2023, vendosi miratimin e Raportit të Monitorimit të Zbatimit për periudhen Janar- Dhjetor 2022.

Njoftim Nr.2483/1 Prot., datë 21.03.2023


APLIKONI!
TRAJNIMI I TRAJNERËVE NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike në bashkëpunim më Agjencinë e Prokurimit Publik, me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së dhe me suportin e Qeverise Italiane, Franceze dhe Sllovake në Shqipëri po organizon trajnimin e trajnerëve në fushën e prokurimit publik, me qëllim mbështetjen dhe forcimin e kapaciteteve, transparencës dhe llogaridhënies të njësive të prokurimit publik. Ky trajnim ofron metodat dhe mjetet për të siguruar një proces efikas të të nxënit dhe përfshin të gjitha fazat e ciklit të të nxënit, metodat, teknikat dhe mjetet e përdorura gjatë dhënies së një kursi trajnimi.

1️⃣Kriteret minimale të aplikimit:

Ftohen të aplikojnë të gjithë personat e interesuar që plotësojnë kriteret e mëposhtme:
•Diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i Arteve” ose “Master Profesional, të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë, me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike” apo të barasvlershme me to, sipas legjislacionit të arsimit të lartë.;
• 3-5 vite përvojë pune në fushën përkatëse për të cilën do të ofrojnë trajnimin;
• Vlerësohen eksperiencat e mëparshme në dhënien e trajnimeve ose në mësimdhënie.

2️⃣Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
• Letër shprehje interesi;
• Curriculum Vitae;
• Leje nga eprori për t’u bërë pjesë e trajnimit kur janë pjesë e administratës publike.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet eletronikisht në 📧email: aspa@aspa.gov.al.

⌛️Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për procedurën e pranimit në trajnimin e trajnerëve në fushën e prokurimit publik duhet të bëhet brenda datës: 01/03/2023

3️⃣Përzgjedhja

• Kandidatët që plotësojnë kriteret kualifikuese, do ti nënshtrohen një testimi me shkrim;
• Kandidatët që marrin 50 pikë nga 100 të mundshme në testimin me shkrim, do të intervistohen;
• Kandidatët që kalojnë suksesshëm vlerësimin paraprak (testimin dhe intervistën), do të bëhen pjesë e trajnimit për trajnerë.

Në vijim do të konsiderohen “trajnerë në fushën e prokurimit publik” të gjithë kandidatët që kalojnë me sukses vlerësimin përfundimtar, pas përfundimit të trajnimit.

4️⃣Kohëzgjatja e trajnimit

Trajnimi është planifikuar të ketë kohëzgjatje 8 ditë ose 50 orë trajnimi. Ndjekja e trajnimit është e detyrueshme.

5️⃣Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet testimi dhe intervista

📄Kandidatët do të testohen në lidhje me:

• Ligji nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik" (https://www.app.gov.al/legjislacioni/prokurimi-publik/ligji/).
• VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik " (https://www.app.gov.al/legjislacioni/prokurimi-publik/vkm/).
• Udhezimi nr. 05, date 25.06.2021 "Mbi perdorimin e procedures me vlere te vogel dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike" (https://www.app.gov.al/GetData/DoënloadDoc…).
• Udhezim nr. 4, date 18.06.2021 "Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të procedurave të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit elektronik" (https://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc…).
• Udhëzim nr. 07 datë 30.07.2021 "Për mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete elektronike" (https://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc…).


Lënda: Njoftim

Drejtuar: Të gjithë Autoriteteve/Enteve kontraktore

 

Agjencia  e Prokurimit Publik (në vijim "APP")  sjell në vëmendje të Autoriteteve/Enteve Kontraktore që në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, cdo procedurë prokurimi e krijuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim "SPE) duhet të përfundohet në SPE  me Arkivimin e saj.

Njoftim Nr. 719 Prot., date 20.01.2023


Njoftim Nr. 2060 Prot., datë 23.03.2022

Drejtuar:   Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP) në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, sipas parashikimeve të nenit 23, gërma “ç” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, sjell në vëmendje të autoriteteve/enteve kontraktore se, Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi:

Njoftim Nr.2060 Prot., date_23.03.2022

KARBURANTI 06 QERSHOR 2023

KARBURANTI 05 QERSHOR 2023

KARBURANTI 02 QERSHOR 2023

KARBURANTI 01 QERSHOR 2023

KARBURANTI 31 Maj 2023

KARBURANTI 30 MAJ 2023

KARBURANTI 26 MAJ 2023

KARBURANTI 25 MAJ 2023

KARBURANTI 24 MAJ 2023

KARBURANTI 23 MAJ 2023

KARBURANTI 22 MAJ 2023

KARBURANTI 19 MAJ 2023

KARBURANTI 18 MAJ 2023

KARBURANTI 17 MAJ 2023

KARBURANTI 16 MAJ 2023

KARBURANTI 15 MAJ 2023

KARBURANTI 12 MAJ 2023

KARBURANTI 11 MAJ 2023

KARBURANTI 10 MAJ 2023

KARBURANTI 09 MAJ 2023

KARBURANTI 05 MAJ 2023

KARBURANTI 04 MAJ 2023

KARBURANTI 03 MAJ 2023

KARBURANTI 02 MAJ 2023

KARBURANTI 27 PRILL 2023

KARBURANTI 26 PRILL 2023

KARBURANTI 25 PRILL 2023

KARBURANTI 24 PRILL 2023

KARBURANTI 21 PRILL 2023

KARBURANTI 20 PRILL 2023

KARBURANTI 19 PRILL 2023

KARBURANTI 18 PRILL 2023

KARBURANTI 17 PRILL 2023

KARBURANTI 14 PRILL 2023

KARBURANTI 13 PRILL 2023

KARBURANTI 12 PRILL 2023

KARBURANTI 11 PRILL 2023

KARBURANTI 06 PRILL 2023

KARBURANTI 05 PRILL 2023

KARBURANTI 04 PRILL 2023

KARBURANTI 03 PRILL 2023

KARBURANTI 31 MARS 2023

KARBURANTI 30 MARS 2023

KARBURANTI 29 MARS 2023

KARBURANTI 28 MARS 2023

KARBURANTI 27 MARS 2023

KARBURANTI 24 MARS 2023

KARBURANTI 23 MARS 2023

KARBURANTI 22 MARS 2023

KARBURANTI 21 MARS 2023

KARBURANTI 20 MARS 2023

KARBURANTI 16 MARS 2023

KARBURANTI 15 MARS 2023

KARBURANTI 14 MARS 2023

KARBURANTI 13 MARS 2023

KARBURANTI 10 MARS 2023

KARBURANTI 09 MARS 2023

KARBURANTI 08 MARS 2023

KARBURANTI 07 MARS 2023

KARBURANTI 06 MARS 2023

KARBURANTI 03 MARS 2023

KARBURANTI 02 MARS 2023

KARBURANTI 01 MARS 2023

KARBURANTI 28 SHKURT 2023

KARBURANTI 27 SHKURT 2023

KARBURANTI 24 SHKURT 2023

KARBURANTI 23 SHKURT 2023

KARBURANTI 22 SHKURT 2023

KARBURANTI 21 SHKURT 2023

KARBURANTI 20 SHKURT 2023

KARBURANTI 17 SHKURT 2023

KARBURANTI 16 SHKURT 2023

KARBURANTI 15 SHKURT 2023

KARBURANTI 14 SHKURT 2023

KARBURANTI 13 SHKURT 2023

KARBURANTI 10 SHKURT 2023

KARBURANTI 09 SHKURT 2023

KARBURANTI 08 SHKURT 2023

KARBURANTI 07 SHKURT 2023

KARBURANTI 06 SHKURT 2023

KARBURANTI 03 SHKURT 2023

KARBURANTI 02 SHKURT 2023

KARBURANTI 01 SHKURT 2023

KARBURANTI 31 JANAR 2023

KARBURANTI 30 JANAR 2023

KARBURANTI 27 JANAR 2023

KARBURANTI 26 JANAR 2023

KARBURANTI 25 JANAR 2023

KARBURANTI 24 JANAR 2023

KARBURANTI 23 JANAR 2023

KARBURANTI 20 JANAR 2023

KARBURANTI 19 JANAR 2023

KARBURANTI 18 JANAR 2023

KARBURANTI 17 JANAR 2023

KARBURANTI 16 JANAR 2023

KARBURANTI 13 JANAR 2023

KARBURANTI 12 JANAR 2023

KARBURANTI 11 JANAR 2023

KARBURANTI 10 JANAR 2023

KARBURANTI 09 JANAR 2023

KARBURANTI 06 JANAR 2023

KARBURANTI 05 JANAR 2023

KARBURANTI 04 JANAR 2023

KARBURANTI 03 JANAR 2023

KARBURANTI 28 PRILL 2023