REPUBLIKA E SHQIPËRISË


MINISTRIA E FINANCAVESTRATEGJIA PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE

2014 - 2020

DHJETOR 2014