Ligji 16/2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”

LIGJI NR. 162 DATE 23.12.2020 PER PROKURIMIN PUBLIK

LIGJI NR. 162 /2020 PER PROKURIMIN PUBLIK

LIGJI Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007, Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, Ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010, Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin Nr. 131/2012, Ligjin Nr. 182/2014 dhe Ligjin Nr. 47/2017, Ligjin Nr.103/2018.

Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007, Ligjin Nr.9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, Ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010, Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin Nr. 131/2012, Ligjin Nr. 182/2014 dhe Ligjin Nr. 47/2017

LIGJI NR. 9643, DATË 20.11.2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9800, DATË 10.09.2007, LIGJIN NR. 9855, DATË 26.12.2007, LIGJIN NR. 10170, DATË 22.10.2009, LIGJIN NR. 10309, DATË 22.07.2010, LIGJIN NR. 22/2012, LIGJIN NR. 131/2012, DHE LIGJIN NR. 182/2014 "PËR PROKURIMIN PUBLIK"

LIGJI NR. 182/2014, PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9643, DATË 20.11.2006, "PËR PROKURIMIN PUBLIK", TË NDRYSHUAR"

LIGJI NR. 9643, DATË 20.11.2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9800 DATË 10.09.2007, LIGJIN NR. 9855 DATË 26.12.2007, LIGJIN NR. 10170, DATË 22.10.2009, LIGJIN NR. 10309, DATË 22.07.2010 DHE LIGJIN NR. 131/2012 "PËR PROKURIMIN PUBLIK" (KY ËSHTË NJË VARIANT I PUNUAR NGA APP PËR TE JU ARDHUR NË NDIHMË NË PUNËN TUAJ)

LIGJI NR. 131/2012, PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9643, DATË 20.11.2006 "PËR PROKURIMIN PUBLIK",TË NDRYSHUAR"

LIGJI NR. 9643, DATË 20.11.2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9800 DATË 10.09.2007, LIGJIN NR. 9855 DATË 26.12.2007, LIGJIN NR. 10170, DATË 22.10.2009 DHE LIGJIN NR. 10309, DATË 22.07.2010 "PËR PROKURIMIN PUBLIK"

LIGJI NR. 9643, DATË 20.11.2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9800 DATË 10.09.2007, LIGJIN NR. 9855 DATË 26.12.2007, DHE LIGJIN NR. 10170, DATË 22.10.2009 "PËR PROKURIMIN PUBLIK"

LIGJI NR. 10170, DATE 22.10.2009, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR 9643, DATË 20.11.2006 "PËR PROKURIMIN PUBLIK", TË NDRYSHUAR

LIGJI NR. 9643, DATË 20.11.2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9800 DATË 10.09.2007, DHE LIGJIN NR. 9855 DATË 26.12.2007

LIGJI NR. 9855, DATE 26.12.2007, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9643, DATË 20.11.200 "PËR PROKURIMIN PUBLIK"

LIGJI NR. 9800, DATE 10.09.2007, PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9643, DATË 20.11.2006, "PËR PROKURIMIN PUBLIK"

LIGJI NR. 9643, DATE 20.11.2006, "PËR PROKURIMIN PUBLIK"