Njoftim Nr. 11205 Prot., datë 31.12.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se,

Njoftim Nr. 11205 Prot., date 31.12.2018


Njoftim Nr. 10889 Prot., datë 18.12.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) sjell në vëmendje të Autoriteteve Kontraktore që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, 

Njoftim Nr. 10889 Prot., datë 18.12.2018


Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2, germa “b” dhe “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2016, “Për Prokurimin  Publik”, të ndryshuar, mbart detyrimin ligjor për nxitjen, organizimin dhe kualifikimin  e punonjësve të qeverisjes qendrore dhe vendore të përfshira në veprimtarinë e prokurimit publik.

Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, me qëllim rritjen profesionale dhe kualifikimin e personave përgjegjës për prokurimet pranë Autoriteteve Kontraktore në fushën e prokurimit publik, organizon trajnimin me temë “Marrëveshja Kuadër” në date 20 - 21 Dhjetor, ora 9:00.

Lutemi, konfirmimin tuaj deri ditën e martë, datë 18.12.2018, me e-mail në adresën Anxhelo.Elezi@app.gov.al dhe dërgimin vetëm të 1 (një) personi, për efekt kapaciteti të sallave.

Në rast, moskonfirmimi nga ana juaj Autoriteti Kontraktor i juaj do të zëvendësohet me Autoritet Kontraktor tjetër.

Bashkëlidhur gjeni listen e autoriteteve kontraktore sipas ditës dhe sallës së përcaktuar.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj,

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Reida Kashta

Trajnime 20 dhjetor 2018

Trajnime 21 dhjetor 2018


Lënda:  Njoftim

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se, për shkak të problemeve teknike të shfaqura me Sistemin e Prokurimit Elektronik të gjitha procedurat e prokurimit që kanë pasur si datë të zhvillimit të tenderit datën 10.12.2018 nga ora 11:00 deri në orën 15:00 do të shtyhen për në datën 11.12.2018, në të njëjtën orë. 

Për çdo informacion shtesë ju lutemi të kontaktoni në adresën e-mail: info.app@app.gov.al.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj,

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Reida Kashta


Njoftim Nr. 10014 Prot., datë 13.11.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

Për shkak të procesit të arkivimit të procedurave të prokurimit publik të finalizuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, si dhe me qëllim mirëmbajtjen e tij, sistemi do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 16.11.2018, ora 15.00 deri në datën 18.11.2018, ora 10.00.

Sa më sipër, APP ju sugjeron të merrni masat paraprake të nevojshme për ecurinë e punës tuaj në sistem para datës 16.11.2018, ora 15.00.

NJoftim Nr.10014 Prot., date 13.11.2018_Sistemi Offline


Njoftim Nr. 8422/1 Prot.,datë 13.09.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mbështetje të shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe të  nenit 11, pika 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, ka rishikuar Formularin e Njoftimit të Fituesit në setin e Dokumentave Standarde të Tenderit për Procedurën e Prokurimit “Shërbim Konsulence”, të miratuara me Vendimin e APP Nr. 7, datë 12.01.2018.

Njoftim Nr. 8422/1 date 13.09.2018_per AK


Njoftim Nr. 8361 Prot., datë 10.09.2018

Drejtuar:   Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") sjell në vëmendje të Autoriteteve Kontraktore se, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi e krijuar

Njoftim Nr. 8361 Prot., datë 10.09.2018


Të dhëna statistikore mbi përdorimin e procedurës së prokurimit “negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”

Në përfundim të analizës 6 (gjashtë) mujore për periudhën Janar - Qershor 2018 dhe në vijim të masave të marra nga Agjencia e Prokurimit Publik, për parandalimin e zhvillimit në mënyrë të paligjshme të procedurës së prokurimit “negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” nga autoritetet kontraktore, nëpërmjet këtij njoftimi ju informojmë të dhënat statistikore mbi përdorimin e kësaj lloj procedure prokurimi për këtë periudhe kohore:

 

 


Nënshkruhet Memorandumi për garantimin e sigurisë ushqimore në çerdhe, kopshte, shkolla, spitale 

 

Në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në prani të ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Z. Niko Peleshi është nënshkruar sot  “Marrëveshja e Bashkëpunimit” ndërmjet Agjencisë së Prokurimeve Publike dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, me qëllim mbrojtjen  dhe garantimin e sigurisë ushqimore në ndihmë të kategorive të konsumatorëve me ndjeshmëri të veçanta shëndetësore dhe nutritive si çerdhe, kopshte, konvikte shkollore, spitale, azile, etj.

 

Kjo marrëveshje ka si qëllim bashkëpunimin ndërmjet palëve, në funksion të rritjes së impaktit në garantimin e sigurisë ushqimore, duke vendosur disa standarde, me qëllim rritjen e cilësisë së ushqimit për grupe të veçanta të konsumatorëve që janë nën kujdesin dhe përgjegjësinë e këtyre autoriteteve kontraktore, por shërbejnë dhe si model referues edhe për subjekte të tjera që ushtrojnë këtë lloj aktiviteti. Sipas kësaj marrëveshje palët angazhohen të bashkëpunojnë për standardizimin e specifikimeve teknike për produktet ushqimore, të cilat prokurohen nëpërmjet procedurave të prokurimit nga autoritetet kontraktore, si dhe liçencave e çertifikimeve që duhet të disponojnë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura prokurimi.

 

Gjithashtu, palët angazhohen edhe per monitorimin e subjekteve gjatë zbatimit të kontratave publike të furnizimit me artikuj ushqimorë, të lidhura nga një proces prokurimi, me qëllim sigurimin e cilësisë konform standardeve të kërkuara.


Njoftim Nr. 7144/1 Prot., datë 18.07.2018

Drejtuar: Autoriteteve  Kontraktore                                                              

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mbështetje të shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe të  nenit 11, pika 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,

Njoftim 7141/1 date 18.07.2018


Njoftim Nr. 3021/3 Prot., date 27.06.2018

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në ushtrim të detyrave që i ngarkon legjislacioni i prokurimit publik, në respektim përkatësisht të neneve 13/2/g dhe 65 të Ligjit Nr. 9643,

Njoftim Nr. 3021/3 date 27.06.2018


 

 

NJOFTIM

 

Sot, më datë 20 Qershor 2018, në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë UT, u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis FEUT dhe Agjencisë së Prokurimit Publik.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin Znj. Reida Kashta, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Prokurimit Publik, Prof. Dr.Dhori Kule, Dekan i Fakultetit të Ekonomisë si edhe përfaqësues të stafit akademik të Fakultetit të Ekonomisë dhe përfaqësues të APP.

Ky memorandum bashkëpunimi nënshkruhet në kuadër të punës së ndërmarrë nga APP për profesionalizimin e prokurimit publik, si një nga objektivat kryesore në drejtim të përmirësimit të sistemit të prokurimit publik në Shqipëri. Memorandumi ka në fokus bashkëpunimin dhe mbështetjen për fushat me interes të përbashkët ndërmjet dy institucioneve, trajnimin e studentëve të FEUT në module mbi praktikat dhe procedurat e prokurimit publik, ofrimin e internshipeve dhe rekrutimeve të studentëve të FEUT, të trajnuar në fushën e prokurimeve publike, organizimin e aktiviteteve dhe konferencave të përbashkëta.

Të dyja palët vlerësuan pozitivisht iniciativën e ndërmarrë dhe shprehën besimin për një bashkëpunim sa më të frytshëm në të ardhmen.

 


Njoftim Nr. 6310.,datë 19.06.2018

Për shkak të punimeve me qëllim mirëmbajtjen e tij, Sistemi i Prokurimit Elektronik do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 22.06.2018, ora 15.00 deri në datën 24.06.2018, ora 10.00.

Sa më sipër, APP ju sugjeron të merrni masat paraprake të nevojshme për ecurinë e punës tuaj në sistem para datës 22.06.2018, ora 15.00.

Njoftim Nr. 6310 Prot.,date 19.06.2018_offline


Njoftim Nr. 5696/1 Prot., datë 30.05.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 40 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë  29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ka miratuar së fundmi disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin të APP Nr. 3, datë 08.1.2018 “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjetet elektronike”, të ndryshuar. 

Udhezim Nr.11, date 30.05.2018

NJoftim Nr.5696.1 date 30.05.2018


Njoftim Nr. 6594/1 Prot., datë 30.05.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 13, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 40/1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë  29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ka miratuar së fundmi disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin e APP Nr. 4, datë 09.01.2018 “Mbi përdorimin e sistemit dinamik për blerjen e biletave të ransportit ajror ndërkombëtar dhe zhvillimin e saj me mjetet elektronike”.

Udhezim Nr.10, date 30.05.2018

NJoftim Nr.5694.1 date 30.05.2018


Njoftim Nr. 5663/1 Prot., date 28.05.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në ushtrim të detyrave të saj në bazë të nenit 13, pika 2, gërma "g", të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" i ndryshuar...

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

Njoftim Nr. 5663/1 Prot date 28.05.2018


Njoftim Nr. 5391 Prot., date 18.05.2018

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) sjell në vëmendje të autoriteteve kontraktore, se në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, regjistrat e realizimeve të procedurave të prokurimit publik,

Njoftim Nr. 5391 Prot, date 18.05.2018


Njoftim Nr. 4378 Prot., datë 19.04.2018

Njoftim mbi mbylljen e llogarive te audituesve

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në ushtim të kompetencave që i njeh Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2016 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar, si përgjegjëse për mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik

Njoftim Nr. 4378 Prot., date 19.04.2018


Rezultatet e Reformës në prokurimin publik 1 Janar – 15 Mars 2018

Rezultatet e Reformes se Prokurimeve_Janar-Mars 2018


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2017

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2017 deri në 31 Dhjetor 2017

Analiza Vjetore 2017 _APP


Njoftim Nr. 3851 Prot., datë 05.04.2018

Ashtu siç jeni në dijeni, në mbështetje të rregullave të prokurimit publik, personi përgjegjës për prokurimin ka detyrë funksionale administrimin e vazhdueshëm të procesit të prokurimit.

Njoftim Nr. 3851 Prot., date 05.04.2018


NJOFTIM PËR APLIKIM PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Në mbështetje të nenit 19/3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, dhe pikës 6 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 521, datë 20.09.2017,

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK


Njoftim Nr. 2627 Prot., date 26.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik, me Vendimin Nr. 8 date 23.02.2018 ka miratuar nje ndryshim ne setin e Dokumentave Standarte te Tenderit per Kontratat e Puneve Publike...

Njoftim Nr. 2627 Prot. date 26.02.2018


Njoftim Nr. 2538 Prot., date 23.02.2018

Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendje të autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomikë se, në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar

 

Rekomandim Rojeve_20.12.2017 -baza

Njoftim Nr. 2538 Prot. date 23.02.2018

Mbi nje ndryshim ne rekomandim

DST ROJE set model _22.2.2018


Njoftim Nr. 2360 Prot.,date 20.02.2018

Njoftim Mbi disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr.914,datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar

 

NJoftim Nr. 2360 Prot.,date 20.02.2018

VKM Nr. 80, date 14.2.2018


Njoftim Nr. 1609 Prot, date 29.01.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

Njoftim Nr. 1609 Prot date 29.01.2018


Manual  Nr. 01, datë 26.01.2018 "PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

Manual per Operatorin Ekonomik Nr.01_26.01.2018


Njoftim Nr. 1221 Prot., datë 22.01.2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në mbështetje të nenit 6 të Kreut I të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar, sjell në vëmendje të të gjithë autoriteteve kontraktore se,

Njoftim Nr 1221 Prot date 22.01.2018


Njoftim për të gjithë Autoritetet Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 4, Kreu I, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar sjell në vëmendje të të gjithë autoritetet kontraktore buxhetore se, në respektim të pikës 5 të Udhëzimit të APP Nr.1, datë 05.01.2018

Njoftim Nr. 782 Prot., date 15.01.2018


Njoftim Nr. 637 Prot., Datë 12.01.2018

Agjencia e Prokurimit Publik  me vendimin Nr.7 datë 12.1.2018 ka miratuar setin e Dokumentave Standarde të Procedurës së Prokurimit “Shërbim Kosulence”.

Në këtë set dokumentash janë pasqyruar ndyshimet e fundit që ka pësuar kjo lloj procedure prokurimi, sipas parashikimeve të VKM nr. 914/2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar së fundmi me VKM nr. 797/2017.

Njoftim Nr. 637 date 12.01.2018


Njoftim Nr. 186 Prot.,datë 05.01.2018

Agjencia e Prokurimit Publik, njofton të gjithë autoritet kontraktore që me ndryshimet e fundit që ka pësuar legjislacioni dytësor, VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", ndryshime të miratuara me VKM Nr. 797, datë 29.12.2017, të cilat janë botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 236, datë 04.01.2018, është shfuqizuar parashikimi për përdorimin e procedurës së prokurimit "Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës", për lidhjen e kontratave shtesë për plotësimin e nevojave të fillim vitit nga autoritet kontraktore.

Njoftim Nr. 186 Prot. date 05.01.2018


NJOFTIM Nr. 187 Prot., datë 05.01.2018 "Mbi ndryshimin e VKM Nr. 914, datë29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar dhe VKM Nr. 918, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”

 

Drejtuar:                    Autoriteteve Kontraktore                  

                                                           

Në vijim të njoftimit të Agjencisë së Prokurimit Publik (në vijim “APP”), me Nr. 14870 Prot., datë 12.12.2017, drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore, ju vemë në dijeni se me VKM nr. 796, datë 29.12.2017 dhe VMK nr. 797, datë 29.12.2017, janë miratuar respektivisht ndryshimenëVendimin e Këshillit të MinistraveNr. 918, datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, dhe në Vendimine Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ndryshime të cilat janë botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 236, datë 04.01.2018.

NJoftim Nr. 187 Prot. date 05.01.2018

VKM nr. 797, date 29.12.2017

VKM nr. 796, date 29.12.2017


Njoftim Nr. 83 Prot., datë 03.01.2018

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

 

Njoftim_Nr._83_Prot._date_03.01.2018