NJOFTIM

 

Drejtuar: Autoriteteve / Enteve Kontraktore

                 Operatorëve Ekonomikë

 

 

Në vijim të komunikimeve, njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik, të cilët referuar njoftimit që Agjencia e Prokurimit Publik publikoi në datën 05.07.2024 për heqjen nga pezullimi të githë procedurat e prokurimit që kishin datë zhvillimi të tenderit 04.07.2024 dhe 05.07.2024, shtyrjen e tyre për në datën 08.07.2024 në të njëjtën orë se,

 

Referuar raportimeve nga operatorë ekonomikë të ndryshëm se disa prej procedurave të prokurimit nuk janë hequr nga pezullimi që në datën 05.07.2024, në shtyrjen e afatit të hapjes së tyre, të mbahet në konsideratë që tu jepet kohë e mjaftueshme operatorëve ekonomikë për dorëzimin e ofertave, minimalisht 2 ditë nga momenti i heqjes së procedurës nga pezullimi.

 

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin!

                                                                                                                             NJOFTIM

 

Drejtuar: Autoriteteve / Enteve Kontraktore

                 Operatorëve Ekonomikë

 

 

Në vijim të njoftimeve të datës 03.07.2024 dhe datë 04.07.2024, njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se, nga struktura teknike njoftohet që problematika e dorëzimit të ofertave nga Operatoret Ekonomik, është zgjidhur.

 

Në këto kushte, të vijohet me shtyrjen e afatit për procedurat e prokurimit që kanë pasur si datë zhvillimi të tenderit datën 04.07.2024 dhe datën 05.07.2024, konkretisht në datën 08.07.2024, në të njejtën orë dhe më pas me hapjen e tyre.

 

Sjellim në vëmendjen tuaj, se procedurat e prokurimit duhet të hiqen nga pezullimi, pasi të jenë bërë ndryshimet e “Afatit të fundit për pranimin e ofertave” dhe “Datën e zhvillimit të tenderit”.

 

 

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin!

NJOFTIM

 

Drejtuar: Autoriteteve / Enteve Kontraktore

                 Operatorëve Ekonomikë

 

 

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) se, për shkak të problemeve të shfaqura me ip-të e përdoruesve të sistemit e cila ka ndikuar në dorëzimin e dokumentacionit nga operatorët ekonomikë sipas rekomandimeve të dhëna nga struktura e suportit teknik, të gjitha procedurat e prokurimit që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 05.07.2024, të pezullohen nga autoritetet kontraktore në sistem dhe të qëndrojnë të pezulluara deri në daljen e një njoftimi tjetër.

 

Gjithashtu, sjellim në vëmendjen tuaj se, edhe procedurat e prokurimit të cilat kanë pasur datë zhvillimi të tenderit 04.07.2024, duhet të vijojnë të qëndrojnë të pezulluara deri në daljen e një njoftimi tjetër.

 

Sa më sipër, po punohet me prioritet të lartë nga strukturat përgjegjëse për zgjidhjen e problematikës.

Njoftim Nr. 4706/3 Prot., date 04.07.2024


NJOFTIM

Drejtuar: Autoritete/ Entet Kontraktore

                Operatorët ekonomikë

 

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) se, për shkak të problemeve të shfaqura me ip-të e përdoruesve të sistemit e cila ka ndikuar në dorëzimin e dokumentacionit nga operatorët ekonomikë sipas rekomandimeve të dhëna nga struktura e suportit teknik, të gjitha procedurat e prokurimit që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 04.07.2024, të pezullohen nga autoritetet kontraktore në sistem dhe të qëndrojnë të pezulluara deri në daljen e një njoftimi tjetër.

 

Sa më sipër, po punohet me prioritet të lartë nga strukturat përgjegjëse për zgjidhjen e problematikës.

 

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

Njoftim 4818_1 Prot., date 03.07.2024


Njoftim Nr. 2060 Prot., datë 23.03.2022

Drejtuar:   Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP) në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, sipas parashikimeve të nenit 23, gërma “ç” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, sjell në vëmendje të autoriteteve/enteve kontraktore se, Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi:

Njoftim Nr. 2060 Prot. date 23.03.2022

KARBURANTI 11 KORRIK 2024

KARBURANTI 10 KORRIK 2024

KARBURANTI 9 KORRIK 2024

KARBURANTI 8 KORRIK 2024

KARBURANTI 5 KORRIK 2024

KARBURANTI 4 KORRIK 2024

KARBURANTI 3 KORRIK 2024

KARBURANTI 2 KORRIK 2024

KARBURANTI 1 KORRIK 2024

KARBURANTI 28 QERSHOR 2024

KARBURANTI 27 QERSHOR 2024

KARBURANTI 26 QERSHOR 2024

KARBURANTI 25 QERSHOR 2024

KARBURANTI 24 QERSHOR 2024

KARBURANTI 21 QERSHOR 2024

KARBURANTI 20 QERSHOR 2024

KARBURANTI 19 QERSHOR 2024

KARBURANTI 18 QERSHOR 2024

KARBURANTI 17 QERSHOR 2024

KARBURANTI 13 QERSHOR 2024

KARBURANTI 12 QERSHOR 2024

KARBURANTI 11 QERSHOR 2024

KARBURANTI 10 QERSHOR 2024

KARBURANTI 07 QERSHOR 2024

KARBURANTI 06 QERSHOR 2024

KARBURANTI 05 QERSHOR 2024

KARBURANTI 04 QERSHOR 2024

KARBURANTI 03 QERSHOR 2024

KARBURANTI 31 MAJ 2024

KARBURANTI 30 MAJ 2024

KARBURANTI 29 MAJ 2024

KARBURANTI 28 MAJ 2024

KARBURANTI 24 MAJ 2024

KARBURANTI 22 MAJ 2024

KARBURANTI 21 MAJ 2024

KARBURANTI 20 MAJ 2024

KARBURANTI 17 MAJ 2024

KARBURANTI 16 MAJ 2024

KARBURANTI 15 MAJ 2024

KARBURANTI 14 MAJ 2024

KARBURANTI 13 MAJ 2024

KARBURANTI 10 MAJ 2024

KARBURANTI 09 MAJ 2024

KARBURANTI 08 MAJ 2024

KARBURANTI 07 MAJ 2024

KARBURANTI 02 MAJ 2024

KARBURANTI 01 MAJ 2024

KARBURANTI 29 PRILL 2024

KARBURANTI 26 PRILL 2024

KARBURANTI 25 PRILL 2024

KARBURANTI 24 PRILL 2024

KARBURANTI 23 PRILL 2024

KARBURANTI 19 PRILL 2024

KARBURANTI 18 PRILL 2024

KARBURANTI 17 PRILL 2024

KARBURANTI 16 PRILL 2024

KARBURANTI 16 prill 2024

KARBURANTI 15 Prill 2024

KARBURANTI 12 PRILL 2024

KARBURANTI 11 PRILL 2024

KARBURANTI 10 PRILL 2024

KARBURANTI 08 PRILL 2024

KARBURANTI 08 PRILL 2024

KARBURANTI 05 PRILL 2024

KARBURANTI 04 PRILL 2024

KARBURANTI 03 PRILL 2024

KARBURANTI 02 PRILL 2024

KARBURANTI 28 MARS 2024

KARBURANTI 27 MARS 2024

KARBURANTI 26 MARS 2024

KARBURANTI 25 Mars 2024

KARBURANTI 22 MARS 2024

KARBURANTI 20 MARS 2024

KARBURANTI 19 MARS 2024

KARBURANTI 18 MARS 2024

KARBURANTI 15 MARS 2024

KARBURANTI 12 Mars 2024

KARBURANTI 11 MARS 2024

KARBURANTI 08 MARS 2024

KARBURANTI 07 MARS 2024

KARBURANTI 06 MARS 2024

KARBURANTI 05 MARS 2024

KARBURANTI 04 MARS 2024

KARBURANTI 1 MARS 2024

KARBURANTI 29 SHKURT 2024

KARBURANTI 28 SHKURT 2024

KARBURANTI 27 SHKURT 2024

KARBURANTI 26 SHKURT 2024

KARBURANTI 23 SHKURT 2024

KARBURANTI 22 SHKURT 2024

KARBURANTI 21 SHKURT 2024

KARBURANTI 20 SHKURT 2024

KARBURANTI 19 SHKURT 2024

KARBURANTI 16 SHKURT 2024

KARBURANTI 15 SHKURT 2024

KARBURANTI 14 SHKURT 2024

KARBURANTI 13 SHKURT 2024

KARBURANTI 12 SHKURT 2024

KARBURANTI 09 SHKURT 2024

KARBURANTI 08 SHKURT 2024

KARBURANTI 07 SHKURT 2024

KARBURANTI 06 SHKURT 2024

KARBURANTI 05 SHKURT 2024

KARBURANTI 02 SHKURT 2024

KARBURANTI 01 SHKURT 2024

KARBURANTI 31 JANAR 2024

KARBURANTI 30 JANAR 2024

KARBURANTI 29 JANAR 2024

KARBURANTI 26 JANAR 2024

KARBURANTI 25 JANAR 2024

KARBURANTI 24 JANAR 2024

KARBURANTI 23 JANAR 2024

KARBURANTI 22 JANAR 2024

KARBURANTI 19 JANAR 2024

KARBURANTI 18 JANAR 2024

KARBURANTI 17 JANAR 2024

KARBURANTI 16 JANAR 2024

KARBURANTI 15 JANAR 2024

KARBURANTI 12 JANAR 2024

KARBURANTI 11 JANAR 2024

KARBURANTI 10 JANAR 2024

KARBURANTI 09 JANAR 2024

KARBURANTI 08 JANAR 2024

KARBURANTI 05 JANAR 2024

KARBURANTI 04 JANAR 2024

KARBURANTI 03 JANAR 2024

KARBURANTI 02 JANAR 2024


Drejtuar:  Te gjithe Autoriteteve Shitese

                Te gjithe Operatoreve Ekonomike

NJOFTIM

MBI 

PROBLEMATIKAT E KONSTATUARA GJATE VERIFIKIMIT TE PROCEDURAVE TE ANKANDIT PUBLIK

Njoftim


NJOFTIM
Agjencia e Prokurimit Publik, bën me dije se, nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 304, datë 22.05.2024 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik 2024 – 2030 dhe të Planit të Veprimit për Zbatimin e saj 2024 – 2027”, është miratuar Strategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2024 – 2030 si dhe Plani i Veprimit për Zbatimin e saj 2024 - 2027

Njoftim


NJOFTIM

Në zbatim të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 531, datë 07.9.2023 ““Per krijimin e shoqerisë aksionare shteterore “Operatori i Blerjeve te Perqendruara” Sh.a për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të Varësise” njoftojmë se është miratuar Katalogu për “Blerje Orendish dhe pajisjesh për mobilim” me Urdhër të Administratorit të Operatorit të Blerjeve të Përqendruara nr. 44, datë 17.05.2024 “Për miratimin e katalogut të standardeve për objektin e prokurimit ‘Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim’”.

NJOFTIM

KATALOGU 2024 - MOBILJE


NJOFTIM

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

Operatorëve Ekonomikë

 

Me anë të këtij njoftimi, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), sjell në vëmendje se, në zbatim të nenit 33 të Ligjit Nr.16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, janë miratuar së fundmi, aktet nënligjore të mëposhtme:

- VKM Nr.291, datë 15.05.2024 “Për përcaktimin e kufijve monetarë në procedurat e prokurimit publik”,

- VKM Nr. 292, datë 15.05.2024 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 768, datë 15.12.2021 “Për përcaktimin e llojeve të shërbimeve sociale dhe shërbimeve të tjera sipecifike, llojeve të shërbimeve të veçanta, për të cilat mund të rezervohet e drejta e pjesëmarrjes së organizatave në procedurat e prokurimit publik, si dhe rregullave të detajuara për prokurimin e tyre”.

Njoftim Nr.3814 Prot., date 21.05.2024


NJOFTIM

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 850, datë 4.11.2020“ Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj”, Komiteti Drejtues i Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023, në mbledhjen e datës 2 Maj 2024, vendosi miratimin e Raportit të Monitorimit të SKPP 2020-2023 për periudhën Janar- Dhjetor 2023.

Njoftim Nr.3376_1 Prot., date 02.05.2024

Raporti i Monitorimit per vitin 2023 i SSKPP 2020 - 2023


NJOFTIM

Në zbatim të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM-së nr. 531 datë 7.9.2023 “Per krijimin e shoqerisë aksionare shteterore “Operatori i Blerjeve te Perqendruara” Sh.a për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të Varësise”, bëjmë me dije se Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, në cilësinë e pronarit me 100% të aksioneve, ka regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit shoqërinë aksionare “Operatori i Blerjeve të Përqendruara”, me NIPT M41501042N, me objekt kryerjen e veprimtarive ndihmëse për prokurimin publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të varësisë.

Njoftim


Lënda: Njoftim

 

OPERATORIT EKONOMIK "ARLIND DOGJANI" P.F.

Njoftim Nr.2598_7 Prot., date 25.04.2024


NJOFTIM

 

Njoftohen të githë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), se:

 

Për shkak të punimeve me qëllim mirëmbajtjen e tij, SPE do të jetë jashtë funksionit (offline) 2 orë, në datën 12.04.2024 duke filluar nga ora 14:00.

Njoftim Nr.2875 Prot., date 09.04.2024


Lënda: Njoftim

Drejtuar: Të gjithë Autoriteteve/Enteve Kontraktore

 

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) sjell në vëmendje të Autoriteteve/Enteve Kontraktore që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik çdo procedurë prokurimi e krijuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) deri me datë 31.12.2023, duhet të përfundohet në SPE me Arkivimin e saj.

Njoftim Nr.2597 Prot., date 28.03.2024


Njoftim Nr. 2438 Prot., datë 19.03.2024

 

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

Ligji Nr. 162/2020 "Për prokurimin publik, ka pësuar disa ndryshime, të miratuara me Ligjin Nr. 16/2024 "Për disa shtesa dhe ndryshimme në ligjin Nr. 162/2020 "Për prokurimin publik, i cili hyn në fuqi në datë 20 Mars 2024.

Njoftim nr. 2438 Prot., datë 19.03.2024


NJOFTIM

                                                         

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

                 Operatorëve Ekonomikë

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), njofton të gjithë palët e interesuara se, është miratuar Ligji Nr. 16/2024 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i cili është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 40, datë 04.03.2024.

Ligji hyn në fuqi në datë 20 Mars 2024, me përjashtim të neneve të përcaktuara në pikën 2, të nenit 54 të këtij ligji.

Qëllimi i këtij ligji është të përmirësojë kuadrin rregullator të prokurimit publik në Shqipëri, duke synuar përafrimin e mëtejshëm të Ligjit Nr.162/2020 me Direktivat e BE, si dhe adresimin e disa problematikave të dala gjatë zbatimit të këtij ligji në praktikë nga autoritetet kontraktore dhe operatorët ekonomikë, me qëllim lehtësimin e procesit të prokurimit për të gjitha palët e përfshira në të.

Ju bëjmë me dije se, procedurat e prokurimit të nisura përpara datës 20 Mars 2024 do të vijojnë të realizohen sipas parashikimeve të ligjit në fuqi në momentin e fillimit/nisjes së tyre. Ndërsa, procedurat e prokurimit, që do të nisin (me nxjerrjen e urdhrit të prokurimit) në datë 20 Mars e në vijim, do t’i nënshtrohen parashikimeve të reja ligjore.

Gjithashtu, aktet nënligjore të nxjerra deri në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 16/2024, të cilat nuk bien në kundërshtim me këtë të fundit, do të zbatohen deri në nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të tij.

Sjellim në vëmendje se, përvec publikimit në Fletoren Zyrtare Nr. 40, datë 04.03.2024, me qëllim njohjen me ndryshimet e reja ligjore në ligjin e prokurimit publik, Ligjin Nr. 16/2024 e gjeni, gjithashtu, të publikuar në Faqen Zyrtare të APP, në seksionin “Legjislacioni”- “Prokurimi Publik”- “Ligji”.

 

Ndryshimet kryesore, që sjell Ligji Nr. 16/2024, dhe që hyjnë në fuqi nga data 20 Mars, janë si më poshtë:

 • Parashikimi për herë të parë i konceptit të veprimtarive ndihmëse dhe ofruesit të shërbimit të prokurimit;
 • Shfuqizimi i llojit të procedurës së prokurimit “Shërbim Konsulence”, si një procedurë, që nuk përcaktohet nga Direktivat e BE;
 • Përcaktimi i konceptit të Urdhrit të Prokurimit në përkufizimet e ligjit, si moment procedurial për nisjen e një procedure prokurimi;
 • Rishikimi i nenit të Konfliktit të Interesave, duke parashikuar edhe rastin e marrjes së masave në rast të evidentimit të tij gjatë zbatimit të kontratës;
 • Rishikimi i kompetencave të Agjencisë së Prokurimit Publik të parashikuara në nenin 23 të ligjit, lidhur me monitorimin e kontratave, administrimin e bazës së të dhënave, si dhe rasteve të përjashtimit të operatorëve ekonomikë nga e drejta për të fituar kontrata publike;
 • Riformulim i dispozitës lidhur me blerjen e përqendruar;
 • Rishikim i nenit të Formularit Përmbledhës të Vetdeklarimit;
 • Saktësimi i rasteve se, kur një autoritet ose ent kontraktor raporton pranë APP lidhur me tërheqjen e operatorëve ekonomikë;
 • Parashikimin si kriter detyrues për skualifikim i rastit kur, operatorët ekonomikë nuk kanë të regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi; kur operatori ekonomik nuk përmbush detyrimet që rrjedhin nga legjislacionin për pagat; detyrimin për skualifikimin e një operatori ekonomik edhe kur personi i dënuar me një vendim gjyqësor të formës së prerë për shkelje të rëndë profesionale është anëtar i një organi administrimi, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, i operatorit ekonomik, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij;
 • Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, autoritetet ose entet kontraktore refuzojnë pa kërkuar shpjegime një ofertë, e cila është konstatuar anomalisht e ulët;
 • Paraqitja e ankesave dhe e argumentave nga operatorët ekonomikë bëhet në Sistemin Elektronik të Ankesave;
 • Është parashikuar detyrimi për hartimin e planit të zbatimit të kontratës, brenda 10 ditëve nga lidhja e kontratës, vetëm për kontratat, që lidhen në përfundim të procedurave me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlerë të vogël, të cilat kanë kohëzgjatje jo më pak se 6 muaj.
 • Rishikim i detyrimeve të autoriteteve ose enteve kontraktore ndaj APP, për raportimin lidhur me zbatimin e kontratave, duke hequr detyrimin për raportim mbi hartimin e planit të zbatimit të kontratës, si dhe raportimet e ndërmjetme për ecurinë e zbatimit të kontratës. Me ndryshimet ligjore parashikohet një raportim i vetëm në përfundim të kontratës, në të cilin autoritetet kontraktore do të pasqyrojnë të gjitha të dhënat mbi ecurinë e zbatimit të kontratës, modifikimi/et e kryera, problematikat e hasura gjatë zbatimit të kontratës dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre (pra, edhe të dhënat që dërgoheshin nga raportimi i ndërmjetëm).

Duke ju falënderuar,


Lënda : Njoftim

 

OPERATORIT EKONOMIK "ARLIND DOGJANI" P.F

Njoftim Nr.1012/3 Prot., date 01.03.2024


Drejtuar: Të gjithë autoriteteve/enteve kontraktore

NJOFTIM

Mbi Verifikimin e Zbatimit të Ligjshmërisë

Njoftim Nr.5707/5 Prot., date 02.02.2024


NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) referuar njoftimit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ku në kuadër të optimizimit të shërbimeve publike dhe infrastrukturave të tyre mbështetëse, shërbimet që ofrohen nga e-Albania nga dita e premte, datë 2 Shkurt, ora 20:00, deri ditën e dielë, më datë 4 Shkurt, ora 10:00 do të jenë përkohësisht jashtë funksionit, sqarojmë se:

Njoftim Nr.1288 Prot.., date 02.02.2024

NJOFTIM

                                                                                                                                                                                                                            

Njoftohen të githë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), se:

Njoftim Nr.85 prot., date 03.01.2023