Struktura e APP 2021

Struktura APP 2021


Urdhër Nr. 54, datë 15.03.2019 të Kryeministrit "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Prokurimit Pulik".

Urdhri Nr. 54 date 15.03.2019 Per miratimin e struktures dhe organikes se APP


Struktura e APP

Struktura prill 2019