URDHËR KM Nr.172, datë 19.10.2023

NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.34, DATË 17.03.2023, TË KRYEMINISTRIT,

" PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK"

URDHËR KM Nr.172, datë 19.10.2023


URDHËR KM Nr.34, datë 17.03.2023

 

PËR 

MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK

Struktura APP 2023Struktura e APP 2021

Struktura APP 2021


Urdhër Nr. 54, datë 15.03.2019 të Kryeministrit "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Prokurimit Pulik".

Urdhri Nr. 54 date 15.03.2019 Per miratimin e struktures dhe organikes se APP


Struktura e APP

Struktura prill 2019