Njoftim Nr. 8970 Prot., date 27.12.2022

 

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 850, datë 4.11.2020 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj", Komiteti Drejtues i Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023, në mbledhjen online të zhvilluar në datë 22.12.2022, diskutoi mbi Raportin e Monitorimit të 6-mujorit të parë të Zbatimit të SKPP për vitin 2022.

Njoftim Nr. 8970 Prot., date 27.12.2022


Njoftim Nr. 8850 Prot., date 22.12.2022

Në kuadër të mbrojtjes së konkurrencës së lirë dhe efektive në prokurimet publike, me fokus parandalimin e marrëveshjeve të fshehta në prokurimet publike, në datë 20 dhjetor, përfaqësues të Autoritetit të Konkurrencës dhe të Agjencisë së Prokurimit Publik organizuan një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të komunitetit të biznesit, dhomave të tregtisë dhe industrisë, studiove ligjore, etj.

Njoftim Nr. 8850 Prot., date 22.12.2022


AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA

Njoftim Nr. 1906/1 Prot., date 14.12.2022

Përshëndetje të nderuar,

 

Agjencia  Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara (në vijim ASHPP) në zbatim të VKM nr. 393 datë 09.06.2022 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Shtetërore të Prokurimeve të Përqendruara dhe ngarkimin e kësaj agjencie për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë”, është organ qendror blerës, misioni i të cilit konsiston në mirëpërdorimin e fondeve publike, nëpërmjet kryerjes së procedurave të përqendruara të prokurimit të fondeve buxhetore me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla.

Njoftim Nr. 1906/1 Prot., date 14.12.2022


Njoftim Nr. 8082 Prot., date 21.11.2022

Më datë 18 Nëntor 2022, në Bruksel, u përmbyll takimi dypalësh Shqipëri-BE, në kuadër të procesit “screening”, për Kapitullin 5 “Prokurimi Publik”. Delegacioni Shqiptar u kryesua nga Zv. Ministri i Drejtësisë Znj. Adea Pirdeni, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Prokurimit Publik dhe njëkohësisht Negociatori për Kapitullin 5 Znj. Reida Kashta.

Njoftim Nr. 8082 Prot., date 21.11.2022


Lënda: Njoftim

Drejtuar: Të gjithë Autoriteteve/Enteve kontraktore

 

Agjencia  e Prokurimit Publik (në vijim "APP")  sjell në vëmendje të Autoriteteve/Enteve Kontraktore që në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, cdo procedurë prokurimi e krijuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim "SPE) duhet të përfundohet në SPE  me Arkivimin e saj.

Njoftim Nr. 7767 Prot., date 10.11.2022


Njoftim Nr. 7106 Prot., date 17/10/2022

 

Komisioni Evropian ka publikuar Raportin vjetor të 2022 për Shqipërinë në të cilin ka dhënë gjetjet dhe rekomandimet përkatëse sa i takon Kapitullit 5: Prokurimi Publik.

Raporti i Komisionit Evropian 2022- Kapitulli 5

Njoftim Nr.7106 Prot., date 17/10/2022


MINISTRIA E FINANCAVE                                                                                     AGJENCIA E PROKURIMIT 

      DHE EKONOMISE                                                                                                         PUBLIK

 

Nr. 18023/1 Prot., Datë 06.10.2022                                                                            Nr. 6669 Prot., Datë 30.09.2022

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Agjencia e Prokurimit Publik njofton të gjithë autoritetet kontraktore jobuxhetore në lidhje me vendosjen e kodit output dhe tipin e llogarisë ekonomike gjatë krijimit të procedurës së prokurimit.

Njoftim Nr.6669 Prot., date 30.09.2022


SHKOLLA E MAGJISTRATURËS                                                                                    AGJENCIA E PROKURIMIT 

                                                                                                                                                 PUBLIK

Nr. 830 Prot., Datë 06.10.2022                                                                            Nr. 6780 Prot., Datë 06.10.2022

                                                        

                                                             MEMORANDUM BASHKËPUNIMI 

                                                                             MIDIS

                                                            SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS

                                                                             DHE

                                                         AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

 

Shkolla e Magjistraturës (SHM), person juridik, që ushtron veprimtarinë në bazë të ligjit nr. 115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë', ligjit nr. 115/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë',

Memorandum Bashkepunimi Nr. 6780 Prot., date 06.10.2022


Njoftim Nr. 6776 Prot., date 05.10.2022

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

                Operatorëve Ekonomikë

 

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, sipas parashikimeve të nenit 23 gërma "ç" të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", ka miratuar disa ndryshime/shtesa në setet e Dokumenteve Standarte të Tenderit (në vijim "DST) për mallra, punë, shërbime, për të gjitha llojet e procedurave të prokurimit që legjislacioni në fuqi parashikon.

Njoftim Nr. 6776 Prot., date 05.10.2022Njoftim Nr. 6547 Prot., date 27.09.2022

Krerët e agjencive të prokurimeve publike dhe praktikues e ekspertë të prokurimeve nga i gjithë rajoni i Evropës dhe Azisë Qendrore u takuan këtë javë në Tiranë në Forumin e 16-të të Prokurimit, Integritetit, Menaxhimit dhe Hapjes (PRIMO).


MINISTRIA E FINANCAVE                                                                                                 AGJENCIA E PROKURIMIT 

      DHE EKONOMISË                                                                                                                       PUBLIK

Nr. 15981 Prot., Datë 29.8.2022                                                                                        Nr. 5883 Prot., Datë 29.08.2022

 

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Agjencinë e Prokurimit Publik, me qëllim kontrollin e fondeve të vlefshme në thesar, njofton të gjithë autoritetet kontraktore

Njoftim MFE_APP

Manual teknik


Njoftim Nr. 3879/3 Prot., date 29.07.2022

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 23/c të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", njofton se, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, së fundmi ka bërë disa ndryshime në Manualin Teknik që shoqëron Udhëzimin Nr. 05, datë 25.06.2021 "Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike".

Njoftim Nr. 3879.3 Prot., date 29.07.2022


Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ju fton të regjistroheni në webinaret që zhvillohen për prokurimin publik.

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤
Nëntema 1: Zbatimi i kuadrit të ri ligjor në fushën e prokurimit publik
Trajnere: Xhoana Ristani
Data: 19 Korrik 2022
Ora 9:30-11:30

Në këtë sesion do të trajtohen:
-Aspektet kryesore të parashikuara nga ligji;
-Zbatimi i tyre në praktikë;
-Problematikat e hasura dhe rekomandimet kryesore 1 vit pas hyrjes në fuqi të kuadrit të ri ligjor.

Nëntema 2: Sistemi i Prokurimit Publik
Trajnere: Xhensila Lita
Data: 19 Korrik 2022
Ora: 11:30-13:30

Në këtë sesion do të trajtohen:
-Aspektet teknike të zhvillimit të procedurave të prokurimit në SPE;
-Krijimi i regjistrit të parashikeve dhe realizimeve;
-Llogaria e administratorit të autoritetit kontraktor;
-Krijimi dhe vlerësimi i procedurave të prokurimit publik;
-Procedura e prokurimit blerje me vlerë të vogël;
-Sistemi dinamik i biletave;
-Roli i audituesit në procedurat e prokurimit publik.

🔗Për të ndjekur webinarin e prokurimit publik regjistrohuni në linkun si më poshte:
https://attendee.gotowebinar.com/register/921150375450108686

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟐: 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤
Nëntema 1: Zbatimi i kuadrit të ri ligjor në fushën e prokurimit publik
Trajnere: Xhoana Ristani
Data: 20 Korrik 2022
Ora 9:30-11:30

Në këtë sesion do të trajtohen:
-Aspektet kryesore të parashikuara nga ligji;
-Zbatimi i tyre në praktikë;
-Problematikat e hasura dhe rekomandimet kryesore 1 vit pas hyrjes në fuqi të kuadrit të ri ligjor.

Nëntema 2: Sistemi i Prokurimit Publik
Trajnere: Xhensila Lita
Data: 20 Korrik
Ora: 11:30-13:30

Në këtë sesion do të trajtohen:
-Aspektet teknike të zhvillimit të procedurave të prokurimit në SPE;
-Krijimi i regjistrit të parashikeve dhe realizimeve;
-Llogaria e administratorit të autoritetit kontraktor;
-Krijimi dhe vlerësimi i procedurave të prokurimit publik;
-Procedura e prokurimit blerje me vlerë të vogël;
-Sistemi dinamik i biletave;
-Roli i audituesit në procedurat e prokurimit publik;

🔗Për të ndjekur webinarin e prokurimit publik regjistrohuni në linkun si më poshte:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3792941705472646414

🛑 Për shkak të sulmeve kibernetike të infrastrukturës dhe sistemeve shtetërore, ju ftojmë të regjistroheni për të ndjekur webinaret me adresat tuaja personale të emailit që linku i konfirmimit t'ju dërgohet në këtë adresë.


Njoftim Nr. 4389 Prot., date 24.06.2022

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore dhe Operatorëve Ekonomikë

Njoftim Nr. 4389 Prot., date 24.06.2022


Njoftim Nr. 4191 Prot., date 17.06.2022

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.850, datë 4.11.2020 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj”, Komiteti Drejtues i Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023, në mbledhjen e zhvilluar në datë 07.06.2022, vendosi miratimin e Raportit të Monitorimit të Zbatimit të SKPP për vitin 2021.

Njoftim Nr. 4191 prot. date 17.06.2022


NJOFTIM Nr. 4019 Prot., date 09.06.2022

 

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

 

Agjencia e Prokurimit Publik, me mbёshtetjen e Bankёs Botёrore dhe nё bashkёpunim me institucionet pёrgjegjёse, po punon pёr hartimin e udhёzuesve qё do tё ndihmojnё autoritetet dhe entet kontraktore si edhe operatorёt ekonomikё pёr pёrdorimin e prokurimit tё gjelbёr.

 

Njoftim Nr. 4019 Prot., date 09.06.2022


NJOFTIM Nr. 4018 Prot., datë 09.06.2022

 

Drejtuar: Operatorëve Ekonomikë

 

Agjencia e Prokurimit Publik, me mbёshtetjen e Bankёs Botёrore dhe nё bashkёpunim me institucionet pёrgjegjёse, po punon pёr hartimin e udhёzuesve qё do tё ndihmojnё autoritetet dhe entet kontraktore si edhe operatorёt ekonomikё pёr pёrdorimin e prokurimit tё gjelbёr.

Njoftim Nr. 4018 Prot., date 09.06.2022


NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik dhe Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve duke vlerësuar rëndësinë e bashkëpunimit institucional, mbështetur në statusin institucional të përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kodin e Procedurës Administrative, Ligjin Nr. 10019, datë 29.12.2008" Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, Ligjin Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", Ligjin Nr.125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", i ndryshuar, si dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në fuqi, kanë nënshkruar së fundmi Memorandumin e Bashkëpunimit Nr.3928 Prot., datë 06.06.2022.

Njoftim Nr.3928/1 Prot., date 07.06.2022

Memorandum Bashkepunimi


Njoftim Nr. 2281 Prot., datë 31.03.2022

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik,

Njoftim Nr. 2281 Prot., date 31.03.2022


Njoftim Nr. 2060 Prot., datë 23.03.2022

Drejtuar:   Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP) në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, sipas parashikimeve të nenit 23, gërma “ç” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, sjell në vëmendje të autoriteteve/enteve kontraktore se, Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi:

Njoftim Nr. 2060 Prot., date 23.03.2022

KARBURANTI 30 DHJETOR 2022

KARBURANTI 29 DHJETOR 2022

KARBURANTI 28 DHJETOR 2022

KARBURANTI 22 DHJETOR 2022

KARBURANTI 21 DHJETOR 2022

KARBURANTI 20 DHJETOR 2022

KARBURANTI 19 DHJETOR 2022

KARBURANTI 16 DHJETOR 2022

KARBURANTI 15 DHJETOR 2022

KARBURANTI 14 DHJETOR 2022

KARBURANTI 13 DHJETOR 2022

KARBURANTI 12 DHJETOR 2022

KARBURANTI 09 DHJETOR 2022

KARBURANTI 08 DHJETOR 2022

KARBURANTI 07 DHJETOR 2022

KARBURANTI 06 DHJETOR 2022

KARBURANTI 05 DHJETOR 2022

KARBURANTI 02 DHJETOR 2022

KARBURANTI 01 DHJETOR 2022

KARBURANTI 30 NENTOR 2022

KARBURANTI 29 NENTOR 2022

KARBURANTI 28 NENTOR 2022

KARBURANTI 25 NENTOR 2022

KARBURANTI 24 NENTOR 2022

KARBURANTI 23 NENTOR 2022

KARBURANTI 22 NENTOR 2022

KARBURANTI 21 NENTOR 2022

KARBURANTI 18 NENTOR 2022

KARBURANTI 17 Nentor 2022

KARBURANTI 16 NENTOR 2022

KARBURANTI 15 NENTOR 2022

KARBURANTI 14 NENTOR 2022

KARBURANTI 11 NENTOR 2022

KARBURANTI 10 NENTOR 2022

KARBURANTI 09 NENTOR 2022

KARBURANTI 08 NENTOR 2022

KARBURANTI 07 NENTOR 2022

KARBURANTI 04 NENTOR 2022

KARBURANTI 03 NENTOR 2022

KARBURANTI 02 NENTOR 2022

KARBURANTI 01 NENTOR 2022

KARBURANTI 31 TETOR 2022

KARBURANTI 28 TETOR 2022

KARBURANTI 27 TETOR 2022

KARBURANTI 26 TETOR 2022

KARBURANTI 25 TETOR 2022

KARBURANTI 24 TETOR 2022

KARBURANTI 21 TETOR 2022

KARBURANTI 20 TETOR 2022

KARBURANTI 19 TETOR 2022

KARBURANTI 18 TETOR 2022

KARBURANTI 17 Tetor 2022

KARBURANTI 14 TETOR 2022

KARBURANTI 13 TETOR 2022

KARBURANTI 12 TETOR 2022

KARBURANTI 11 TETOR 2022

KARBURANTI 10 TETOR 2022

KARBURANTI 07 TETOR 2022

KARBURANTI 06 TETOR 2022

KARBURANTI 05 TETOR 2022

KARBURANTI 04 TETOR 2022

KARBURANTI 03 TETOR 2022

KARBURANTI 30 SHTATOR 2022

KARBURANTI 29 SHTATOR 2022

KARBURANTI 28 SHTATOR 2022

KARBURANTI 27 SHTATOR 2022

KARBURANTI 26 SHTATOR 2022

KARBURANTI 23 SHTATOR 2022

KARBURANTI 22 SHTATOR 2022

KARBURANTI 21 SHTATOR 2022

KARBURANTI 20 SHTATOR 2022

KARBURANTI 16 SHTATOR 2022

KARBURANTI 15 SHTATOR 2022

KARBURANTI 14 SHTATOR 2022

KARBURANTI 13 SHTATOR 2022

KARBURANTI 12 SHTATOR 2022

KARBURANTI 09 SHTATOR 2022

KARBURANTI 08 SHTATOR 2022

KARBURANTI 07 SHTATOR 2022

KARBURANTI 06 SHTATOR 2022

KARBURANTI 05 SHTATOR 2022

KARBURANTI 02 SHTATOR 2022

KARBURANTI 01 SHTATOR 2022

KARBURANTI 31 GUSHT 2022

KARBURANTI 30 GUSHT 2022

KARBURANTI 26 GUSHT 2022

KARBURANTI 25 GUSHT 2022

KARBURANTI 24 GUSHT 2022

KARBURANTI 23 GUSHT 2022

KARBURANTI 22 GUSHT 2022

KARBURANTI 19 GUSHT 2022

KARBURANTI 18 GUSHT 2022

KARBURANTI 17 GUSHT 2022

KARBURANTI 16 GUSHT 2022

KARBURANTI 15 GUSHT 2022

KARBURANTI 12 GUSHT 2022

KARBURANTI 11 GUSHT 2022

KARBURANTI 10 GUSHT 2022

KARBURANTI 09 GUSHT 2022

KARBURANTI 08 GUSHT 2022

KARBURANTI 05 GUSHT 2022

KARBURANTI 04 GUSHT 2022

KARBURANTI 03 GUSHT 2022

KARBURANTI 14 KORRIK 2022

KARBURANTI 13 KORRIK 2022

KARBURANTI 12 KORRIK 2022

KARBURANTI 11 KORRIK 2022

KARBURANTI 08 KORRIK 2022

KARBURANTI 07 KORRIK 2022

KARBURANTI 06 KORRIK 2022

KARBURANTI 05 KORRIK 2022

KARBURANTI 04 KORRIK 2022

KARBURANTI 01 KORRIK 2022

KARBURANTI 30 QERSHOR 2022

KARBURANTI 29 QERSHOR 2022

KARBURANTI 28 QERSHOR 2022

KARBURANTI 27 QERSHOR 2022

KARBURANTI 24 QERSHOR 2022

KARBURANTI 23 QERSHOR 2022

KARBURANTI 22 QERSHOR 2022

KARBURANTI 21 QERSHOR 2022

KARBURANTI 20 QERSHOR 2022

KARBURANTI 17 QERSHOR 2022

KARBURANTI 16 QERSHOR 2022

KARBURANTI 15 QERSHOR 2022

KARBURANTI 14 QERSHOR 2022

KARBURANTI 13 QERSHOR 2022

KARBURANTI 10 QERSHOR 2022

KARBURANTI 09 QERSHOR 2022

KARBURANTI 08 QERSHOR 2022

KARBURANTI 07 QERSHOR 2022

KARBURANTI 06 QERSHOR 2022

KARBURANTI 01 QERSHOR 2022

KARBURANTI 31 MAJ 2022

KARBURANTI 30 MAJ 2022

KARBURANTI 27 MAJ 2022

KARBURANTI 26 MAJ 2022

KARBURANTI 25 MAJ 2022

KARBURANTI 24 MAJ 2022

KARBURANTI 23 MAJ 2022

KARBURANTI 20 MAJ 2022

KARBURANTI 19 MAJ 2022

KARBURANTI 18 MAJ 2022

KARBURANTI 17 MAJ 2022

KARBURANTI 16 MAJ 2022

KARBURANTI 13 MAJ 2022

KARBURANTI 12 Maj 2022

KARBURANTI 11 Maj 2022

KARBURANTI 10 MAJ 2022

KARBURANTI 09 MAJ 2022

KARBURANTI 06 MAJ 2022

KARBURANTI 05 MAJ 2022

KARBURANTI 04 MAJ 2022

KARBURANTI 03 MAJ 2022

KARBURANTI 29 PRILL 2022

KARBURANTI 28 PRILL 2022

KARBURANTI 27 PRILL 2022

KARBURANTI 26 PRILL 2022

KARBURANTI 25 PRILL 2022

KARBURANTI 22 PRILL2022

KARBURANTI 21 PRILL 2022

KARBURANTI 20 PRILL 2022

KARBURANTI 19 PRILL 2022

KARBURANTI 14 PRILL 2022

KARBURANTI 13 PRILL 2022

KARBURANTI 12 PRILL 2022

KARBURANTI 11 PRILL 2022

KARBURANTI 08 PRILL 2022

KARBURANTI 07 PRILL 2022

KARBURANTI 06 PRILL 2022

KARBURANTI 05 PRILL 2022

KARBURANTI 04 PRILL 2022

KARBURANTI 01 PRILL 2022

KARBURANTI 31 MARS 2022

KARBURANTI 30 MARS 2022

KARBURANTI 29 MARS 2022

KARBURANTI 28 MARS 2022

KARBURANTI 25 MARS 2022

KARBURANTI 24 MARS 2022

KARBURANTI 23 MARS 2022

KARBURANTI 22 MARS 2022

KARBURANTI 21 MARS 2022

KARBURANTI 18 MARS 2022

KARBURANTI 17 MARS 2022

KARBURANTI 15 MARS 2022

KARBURANTI 14 MARS 2022


Njoftim Nr.1633 Prot., date 03.03.2022

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

              Operatoreve Ekonomike

Agjensia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") njofton të gjitha palët e interesuara se, në zbatim të gërmës "c", të nenit 23 të Ligjit 162, datë 23.12.2020 "Për  Prokurimin Publik",

Njoftim Nr.1633 Prot., date 03.03.2022


Njoftim Nr. 7625/5 Prot., date 11.02.2022

OPERATORIT EKONOMIK "SEAD-SGS" SH.P.K

Njoftim Nr. 7625/5 Prot., date 11.02.2022


SJELLJE NË VËMENDJE

Drejtuar: Operatorëve Ekonomikë

 

Në kuadër të ushtrimit të detyrave të saj, sipas parashikimeve të ligjit 162/2020 "Për prokurimin publik", Agjencia e Prokurimit Publik (APP), marrë shkas nga rastet e konstatuara në praktikë

Sjellje në vëmendje Nr. 918 Prot., date 02.02.2022


Njoftim Nr. 684 Prot., date 25.01.2022

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore/Operatorëve Ekonomikë

Njoftim Nr. 684 Prot., date 25.01.2022