VENDIM NR.11 DATE 2.07.2021

PER MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TE TENDERIT PER MALLRA, PUNE, SHERBIME PER PROCEDUREN E PROKURIMIT "DIALOGU KONKURRUES"

Vendim Nr. 11 Date 2.07.2021

Dialogu konkurrues_Sherbime

Dialog Konkurues_Punë_Publike

Dialog Konkurues_Mallra


VENDIM NR. 10 DATE 2.07.2021

PER MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TE TENDERIT PER ZHVILLIMIN E PRODUKTEVE/ PUNEVE/ SHERBIMET INOVATORE PER PROCEDUREN E PROKURIMIT "PARTNERITET PER INOVACION" 

Vendim Nr. 10 Datë 2.07.2021

Partneriteti per Inovacion_Sherbime

Partneritet per Inovacion_Punë

Partneritet per Inovacion_Mallra


VENDIM NR. 09, DATË 25.06.2021

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT

“KONKURRUESE ME NEGOCIM”

Vendim Nr. 09 date 25.06.2021

DST_Procedure Konkurruese me negocim_Sherbim

DST_Procedure Konkurruese me negocim _Mallra

DST_Procedure Konkurruese me negocim Pune


VENDIM NR. 08, DATË 25.06.2021

PËR

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR “KONKURS PROJEKTIMI”

Vendim Nr. 08 date 25.06.2021

DST_Konkurs Projektimi


VENDIM NR. 07, DATË 25.06.2021

PËR

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT

“NEGOCIM, ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT”

Vendim Nr. 07 date 25.06.2021

DST_Procedure negocim me shpallje, pune

DST_Procedure negocim me shpallje,mallra

DST_Procedure negocim me shpallje, sherbime


VENDIM NR. 11 DATE 2.07.2021

PER MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TE TENDERIT PER MALLRA, PUNE, SHERBIME PER PROCEDUREN E PROKURIMIT "DIALOGU KONKURRUES"

VENDIM

NR. 06 DATË 23.06.2021

PËR 

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË SHËRBIME PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT "PROCEDURË E KUFIZUAR"

Vendim Nr. 06 date 23.06.2021

Procedurë e Kufizuar Mallra

Procedura e kufizuar Sherbime

Procedura e Kufizuar Punë Publike


VENDIM NR. 05 DATË 17.06.2021

PËR 

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT "NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS"

Vendim Nr. 05 datë 17.06.2021

DST_Negocim pa shpallje_Sherbime

DST_Negocim pa shpallje_Pune

DST_Negocim pa shpallje_Mallra


Njoftim për korrigjim Nr. 2416/6 Prot., datë 14.06.2021

Njoftim 14.06.2021

Procedura e Hapur e THjeshtuar Mallra


VENDIM

NR. 04 DATË 11.06.2021

PËR 

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT "SHËRBIM KONSULENCE"

Vendim Nr. 04, date 11.06.2021

DST_SHERBIM KONSULENCE


VENDIM

Nr. 03 Datë 09.06.2021

PËR

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT "PROCEDURË E HAPUR, E THJESHTUAR"

Vendim Nr. 03 Date 09.06.2021

Procedure e Hapur e Thjeshtuar Sherbim

Procedure e Hapur e Thjeshtuar Pune

Procedure e Hapur e Thjeshtuar Mallra


VENDIM

Nr. 02 Datë 09.06.2021

PËR

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT "PROCEDURË E HAPUR"

Vendim Nr. 02 Date 09.06.2021

Procedure e Hapur Mallra

Procedure e Hapur Pune

Procedure e Hapur Sherbime


VKM NR. 225 , DATE 12.04.2021 "PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR. 199, DATE 04.03.2020, TE KESHILLIT TE MINISTRAVE, "PER MIRATIMIN E DOKUMENTEVE STANDARDE TE PROCEDURES SE PROKURIMIT, TE KRITEREVE TE VLERESIMIT TE OFERTES FITUESE, KUSHTEVE TE MARREVESHJES KUADER DHE TE KONTRATES PER PROCESIN E RINDERTIMIT" , TE NDRYSHUAR DHE DOKUMENTET STANDARDE TE PROCEDURES NE KUADER TE PROCESIT TE RINDERTIMIT

Vendim Nr. 225, date 12.04.2021

PROCEDURE E PERSHPEJTUAR Shpallje Sherbimet 08.04.2021

PROCEDURE E PERSHPEJTUAR Shpallje Pune 08.04.2021

PROCEDURE E PERSHPEJTUAR Shpallje Mallrat 08.04.2021


DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT, “TENDER I HAPUR”, “KËRKESË PËR PROPOZIM”, “NEGOCIIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”,  “NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, “TENDER I KUFIZUAR” DHE “SHËRBIM KONSULENCE”, PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_MALLRA

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_SHËRBIME

NEG_ME_SHPALLJE_MALLRA

NEG_ME_SHPALLJE_PUNE-1

NEG_ME_SHPALLJE_SHERBIME

NEG_PA__ShPALLJE_PUNE

NEG_PA_SHPALLJE_MALLRA_

NEGPA_SHPALLJE_SHERBIME

-PROCEDURE_E_HAPUR_PUNË

PROCEDURË_e_HAPUR_MALLRA

-PROCEDURË_E_HAPUR_SHËRBIME

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_MALLRA

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_SHERBIME

PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_PUNE

SHERBIM_KONSULENCEVENDIM Nr. 06, datë 5.10.2020, PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT “TENDER I HAPUR”, “TENDER I KUFIZUAR”, “KËRKESË PËR PROPOZIM”, “NEGOCIIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, “NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, DHE “SHËRBIM KONSULENCE”.

 

Në mbështetje të shkronjës “ç”, të pikës 2, të nenit 13 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, dhe nenit 11, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, Agjencia e Prokurimit Publik,
Vendos:

1. Në setin e Dokumentave Standarde të Tenderit, për mallra, punë, shërbime, të miratuara me Vendimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 6, datë 20.06.2019, për procedurat e prokurimit “Tender i Hapur”, “Tender i Kufizuar”, “Negociim me shpallje paraprake të Njoftimit të Kontratës”, “Negociim pa shpallje paraprake të Njoftimit të Kontratës”, dhe “Shërbim Konsulence”, Shtojca “Formulari i Sigurimit të Ofertës”, ndryshon sipas formularit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Në setin e Dokumentave Standarde të Tenderit për mallra, punë, shërbime për procedurat e prokurimit “Tender i Hapur”, “Tender i Kufizuar”, “Kërkesë për Propozim”, “Negociim me shpallje paraprake të Njoftimit të Kontratës”, “Negociim pa shpallje paraprake të Njoftimit të Kontratës” të miratuara me Vendimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 6, datë 20.06.2019, Shtojca “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, ndryshon sipas formularit bashkëlidhur këtij vendimi.

DEKLARATE_MBI_PERMBUSHJEN_E_SPECIFIKIMEVE_TEKNIKE_DHE_REALIZIMIN_E_OBJEKTIT_SIPAS_GRAFIKUT_Te_PUNIMEVE_pune

DEKLARATe_MBI_PERMBUSHJEN_E_SPECIFIKIMEVE_TEKNIKE_DHE_REALIZIMIN_E_OBJEKTIT_SIPAS_GRAFIKUT_Te_LeVRIMIT_mallra

DEKLARATE_MBI_PERMBUSHJEN_E_SPECIFIKIMEVE_TEKNIKE_DHE_REALIZIMIN_E_OBJEKTIT_SIPAS_GRAFIKU_I_EKZEKUTIMIT_Sherbime

Shtojca 3 sigurimi i ofertes

Vendim Nr.6 date 05.10.2020


VENDIM NR. 688, DATE 3.9.2020

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 199, DATË 4.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR MIRATIMIN E DOKUMENTEVE STANDARDE TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, TË KRITEREVE TË VLERËSIMIT TË OFERTËS FITUESE, KUSHTEVE TË MARRËVESHJES KUADËR DHE TË KONTRATËS PËR PROCESIN E RINDËRTIMIT"

VKM Nr.668, Date 03.09.2020

PROCEDURE_PERSHPEJTUAR_ Shpallje_Mallrat

PROCEDURE_PERSHPEJTUAR_ Shpallje_ Sherbimet

PROCEDURE_PERSHPEJTUAR - Shpallje_Pune


DOKUMENTAT STANDART TË TENDERIT RINDËRTIM

VENDIM PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, TË KRITEREVE TË VLERËSIMIT TË OFERTËS FITUESE, KUSHTEVE TË MARRËVESHJES KUADËR DHE TË KONTRATËS PËR PROCESIN E RINDËRTIMIT 

Vendim Nr. 199, date 04.03.2020

PROCEDURE_PERSHPEJTUAR - Shpallje_Pune

PROCEDURE_PERSHPEJTUAR_ Shpallje_ Sherbimet

PROCEDURE_PERSHPEJTUAR_ Shpallje_Mallrat


DOKUMENTAT STANDART TE TENDERIT 2019

VENDIM PER MIRATIMIN E  DISA SHTESAVE  NË DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT, “TENDER I HAPUR”, “KËRKESË PËR PROPOZIM”, “NEGOCIIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”,  “NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, “TENDER I KUFIZUAR” , “KONKURS PROJEKTIMI” DHE “SHËRBIM KONSULENCE”, PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME

Vendim Nr. 06 datë 20.06.2019

PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_PUNE-1

-SHERBIM_KONSULENCE

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_SHERBIME

-PROCEDURË_E_KUFIZUAR_MALLRA

-PROCEDURË_E_HAPUR_SHËRBIME

PROCEDURË_e_HAPUR_MALLRA

-PROCEDURE_E_HAPUR_PUNË

NEGPA_SHPALLJE_SHERBIME

NEG_PA_SHPALLJE_MALLRA

NEG_PA__ShPALLJE_PUNE

NEG_ME_SHPALLJE_SHERBIME

NEG_ME_SHPALLJE_PUNE-1

NEG_ME_SHPALLJE_MALLRA

-KONKURS_PROJEKTIMI

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_SHËRBIME

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË-

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_MALLRA


VENDIM PER MIRATIMIN E  DISA SHTESAVE  NË DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT, “TENDER I HAPUR”, “KËRKESË PËR PROPOZIM”, “NEGOCIIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”,  “NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, “TENDER I KUFIZUAR” , “KONKURS PROJEKTIMI” DHE “SHËRBIM KONSULENCE”, PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME

Vendim Nr.2 date 08.03.2019

SHERBIM_KONSULENCE

PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_PUNE-1

PROCEDURË_HAPUR_SHËRBIME

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_SHERBIME

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_MALLRA

PROCEDURË_e_HAPUR_MALLRA_

PROCEDURE_E_HAPUR_PUNË-1

NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_SHERBIME

NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE-1

NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_MALLRA

NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_SHERBIME

NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE-1

NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_MALLRA

KONKURS_PROJEKTIMI

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_SHËRBIME_

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË-1

KËRKESË_PËR_PROPOZIM_MALLRA_