MANUAL TEKNIK

PËR

“KRIJIMIN E NJOFTIMIT PARAPRAK TË INFORMACIONIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

Vendim Nr.06, date 09.06.2024

Manual Teknik Nr.01, date 09.05.2024


UDHEZIME 2023

"PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE MANUALIN TEKNIK QE

SHOQERON UDHEZIMIN NR.07 DATE 30.07.2021

"PER MENYREN E ZHVILLIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT ME MJETE ELEKTRONIKE""

Vendim Nr.2, date 03.07.2023


UDHEZIME 2022


MINISTRIA E FINANCAVE                                                                                                 AGJENCIA E PROKURIMIT 

      DHE EKONOMISË                                                                                                                       PUBLIK

Nr. 15981 Prot., Datë 29.8.2022                                                                                        Nr. 5883 Prot., Datë 29.08.2022

 

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Agjencinë e Prokurimit Publik, me qëllim kontrollin e fondeve të vlefshme në thesar, njofton të gjithë autoritetet kontraktore

Njoftim MFE_APP

Manual teknik


UDHËZIMI NR. 05, DATË 29.07.2022

PËR DISA NDRYSHIME NË MANUALIN TEKNIK QË SHOQËRON UDHËZIMIN

NR. 05, DATË 25.06.2021 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS ME VLERË TË

VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhëzim Nr. 05, datë 29.07.2022


UDHËZIM NR. 03 DATË 18.06.2021

MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN E TYRE ME MJETE ELEKTRONIKE

Udhezim Nr. 04, date 20.05.2022

Udhezim Nr. 03 date 18.06.2021


UDHEZIM

Nr. 03, date 12.04.2022

MBI

PROCESIN E ADMINISTRIMIT T MOSTRAVE TE PARAQITURA NGA

OPERATORET EKONOMIKE

Udhezim Nr. 03, date 12.04.2022


UDHËZIM

 

 

Nr. 02 datë 18.03.2022

MBI RAPORTIMIN E ZBATIMIT TË KONTRATËS

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mbështetje të gërmës “b” të nenit 23, pikës 2 dhe 3, të nenit 125, të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (në vijim “LPP”), pikës 5, 6, dhe 8, të nenit 107 dhe nenit 115 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar (në vijim “VKM”),

Njoftim Nr. 1998/2 Prot., date 18.03.2022

Udhezim Nr. 02 date 18.03.2022

FORMULAR RAPORTIMI PER ZBATIMIN E KONTRATES


Udhëzim Nr. 1, datë 21.1.2022

Mbi deklarimin e Konfliktit të Interesit nga Zyrtarët/Nëpunësit në proçesin e prokurimit dhe zbatimin e kontratës

Udhezim Nr. 01 date 21.01.2022UDHËZIM NR. 08 DATë 01.09.2021

MBI HARTIMIN E PLANIT TË ZBATIMIT TË KONTRATËS

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mbështetje të gërmës “b” të nenit 23, nenit 124 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (në vijim “LPP”), pikës 4, 8, të nenit 107 dhe nenit 115 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" (në vijim “VKM”),

Udhezim Nr. 08, date 01.09.2021

Plani i Zbatimit te Kontrates


UDHËZIM NR. 07 DATË 30.07.2021

PËR MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME MJETE ELEKTRONIKE

Udhezim Nr. 07 date 30.07.2021


UDHËZIM NR. 06 DATË 16.07.2021

MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS ME NEGOCIM PA SHPALLJE

PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME

MJETE ELEKTRONIKE

Udhezim Nr. 06 date 16.07.2021


UDHËZIMI NR. 05, DATË 25.06.2021

MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE

Udhëzim Nr. 05 datë 25.06.2021


UDHËZIM NR. 04 DATË 18.06.2021

PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË PARASHIKIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE REGJISTRIT TË REALIZIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT DHE KRIJIMI I TYRE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK

Udhezimi Nr. 04 date 18.06.2021


UDHËZIM

Nr. 02, date 09.06.2021

PËR DHËNIEN E KËSHILLAVE DHE ASISTENCËS AUTORITETEVE/ENTEVE KONTRAKTORE GJATË PËRGATITJES SË DOKUMENTEVE TË TENDERIT

Udhezim dhe Manual teknik


UDHËZIM Nr. 01, datë 07. 1 .2021 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 16.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE”, I NDRYSHUAR"


Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 13 dhe nenit 35/1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neneve 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 47/1 dhe 47/2, Kreu IV, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar,

Udhezim mbi mK 07.01.2020

MANUAL TEKNIK PER KRIJIMIN NE SPE TE MK DHE MINIKONTRATAVE-2021


UDHËZIME 2020


Njoftim Nr. 5863 Prot., date 18.09.2020

Drejtuar: Të gjithë Autoriteteve Kontraktore/Operatorëve Ekonomikë

Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 13, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar, nenit 40, e nenit 40/1, Kreu IV, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar

Njoftim_Nr._5863_Prot.__date_18.09.2020

Udhezim_Nr._5__date_18.09.2020

Udhezim_Nr._4__date_18.09.2020


UDHËZIM Nr. 6, datë 16.01.2018 PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE

Ndryshuar me udhëzimin nr. 15, datë 26.11.2018

Ndryshuar me udhëzimin nr. 3, datë 30.12.2019

Ndryshuar me udhëzimin nr. 2, datë 11.09.2020

Udhezim Marreveshja Kuader

MANUAL TEKNIK PER KRIJIMIN NE SPE TE MK DHE MINIKONTRATAVE-2021


NJOFTIM Nr. 3403/9 Prot.,date 11.09.2020

 

Drejtuar:  Të gjithë Autoriteteve Kontraktore /Operatorëve Ekonomikë

 

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”), bën me dije se, ka bërë ndryshime nëUdhëziminNr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar si dhe Udhëzimin Nr. 8, datë 20.02.2018. “Për Ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrave dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime”, të ndryshuar.

Njoftim_ 3403.9 date 11.09.2020

Udhezim Nr 2_date 11.09.2020

Udhezim Nr. 3_11 09 2020


UDHËZIM I PËRBASHKËT

"PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE PËR PËRBALLIMIN E SITUATËS SË KRIJUAR NGA EPIDEMIA COVID-19"

Nr. 294 Datë 06.05.2020

Ministria e Shendetesise_Udhezim Nr. 294 Prot.,date 06.05.2020


VENDIM NR. 03, DATË 05.03.2020 PËR MIRATIMIN E MANUALIT TEKNIK "PËR KRIJIMIN E ELEMENTIT "MARRËVESHJE KUADËR PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT NË KUADËR TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT”, NË REGJISTRIN E PARASHIKIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK"

Vendim Nr. 03, date 05.03.2020

Manual teknik per krijimin e elementit për procedurën e prokurimit publik për rindërtimin


Udhëzim Nr. 1 Datë 13.02.2020

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 13, pika 2/d të Ligjt Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe VKM nr. 659/2007 “Për rregullat e kryerjes së procedurave të prokurimit publik me mjete elektronike”,

Udhezimi Nr. 01 datë 13.02.2020

Manual teknik per krijimin e elementit për procedurën e prokurimit publik për rindërtimin


UDHËZIME 2019


UDHËZIM NR. 03 DATË 30.12.2019 "PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 16.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE", TË NDRYSHUAR"

Udhezim Nr. 03 date 30.12.2019


UDHËZIM NR.2 DATË 02.05.2019 "MBI PROCESIN E ADMINISTRIMIT TË MOSTRAVE TË PARAQITURA NGA OPERATORËT EKONOMIKË"

Udhezim Nr. 2 date 02.05.2019_mbi procesin e administrimit te mostrave


UDHËZIM Nr. 01, date 10.01.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NR. 8, DATE 20.2.2018 "PËR NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME"

Udhezim Nr. 01 date 10.01.2019


UDHËZIME 2018


UDHËZIM Nr. 8, datë 20.02.2018

PËR NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQENDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME

Ndryshuar me Udhëzimin Nr. 1, datë 10.1.2019

 

Udhezimi per blerjen e perqendruar_ Nr.8


UDHËZIM NR. 15, DATË 26.11.2018 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN  NR. 6, DATË 16.01.2018 “PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit në mbështetje të nenit 13 dhenenit 35/1 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neneve 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 47/1 dhe 47/2 të Kreut V të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,i ndryshuar,

Udhezim Nr. 10418 Prot., date 26.11.2018


UDHËZIM NR. 14, DATË 22.11.2018 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 9.01.2018 ”MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE” TË NDRYSHUAR"

Udhezim Nr. 14, date 22.11.2018

NJOFTIM ANULLIMI_Sistem dinamik i biletave


UDHËZIM NR. 13, DATË 22.11.2018 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 08.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE”, TË NDRYSHUAR"

Udhezim Nr. 13 date 22.11.2018

NJOFTIM ANULLIMI_Blerje me vlere te vogel


UDHËZIM NR. 12, DATË 31.07.2018 "PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRAKTËS DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 12 date 31.07.2018


UDHËZIM NR. 11, DATË 30.05.2018 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN  NR. 3, DATË 08.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE”, TË NDRYSHUAR

Udhezim Nr.11 date 30.05.2018


UDHËZIM NR. 10, DATË 30.05 .2018 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 09.01.2018 “MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE”

Udhezim Nr.10 date 30.05.2018


UDHËZIM NR. 09, DATË 29.03.2018 "PËR KOORDINIMIN E VEPRIMTARISË SË PROKURIMIT PUBLIK ME PERSONIN PËRGJEGJËS"

Udhezim Nr. 9 date 29.03.2018


UDHËZIM NR. 08, DATË 20.02.2018 "NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQENDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME"

Udhezim Nr.08 date 20.02.2018


UDHËZIM NR. 07, DATË 19.02.2018 "PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 07 date 19.02.2018


MANUAL NR. 02, DATË 06.02.2018 “PËR ROLIN E ADMINISTATORIT TË SISTEMIT TË AUTORITETIT KONTRATOR, PËR ROLIN E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR TË NJËSISË SË PROKURIMIT DHE PËR ROLIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË OFERTAVE, NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

Manual Nr. 02 datë 06.02.2018 per Rolin e Administratorit,Njesise se Prokurimit dhe KVO


MANUAL NR. 01, DATË 26.01.2018 “PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

Manual_per_Operatorin_Ekonomik_Nr.01_26.01.2018


UDHËZIM NR. 06, DATË 16.01.2018  "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 06 date 16.01.2018


UDHËZIM NR. 03, DATË  08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE" I NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN NR. 5, DATË 11.01.2018

Udhezimi Nr. 03 i ndryshuar


UDHËZIM NR. 05, DATË 11.01.2018 "PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhëzim Nr. 5 datë 11.01.2018


UDHËZIM NR. 04, DATË 09.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT DINAMIK PËR BLERJEN E BILETAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR DHE ZHVILLIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE

Udhezim Nr. 04 date 09.01.2018


UDHËZIM NR. 03, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 03 date 08.01.2018


UDHËZIM NR. 02, DATË 08.01.2018 "MBI PËRDORIMIN E PROCEDURËS ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMTI TË KONTRATËS DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE"

Udhezim Nr. 02 date 08.01.2018


UDHËZIM NR. 01, DATË 05.01.2018 "PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË PARASHIKIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE REGJISTRIT TË REALIZIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT DHE KRIJIMI I TYRE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

Udhezim Nr.01 date 05.01.2018_ Per Hartimin e Regjistrave


UDHËZIME 2017

Udhëzim Nr. 10, datë 1.11.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 6 datë 27.01.2015 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër", i ndryshuar.

Udhëzim Nr. 09, datë 18.09.2017 "Për një ndryshim në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr.3, datë 27.01.2015 "Proceduren e Prokurimit me Vlerë të Vogël", të ndryshuar"

Udhëzim Nr. 08, datë 13.09.2017 “Për disa shtesa në Udhëzimin Nr. 4, datë 09.05.2017 “Për veprimet e Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 07, datë 13.09.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 3, datë 09.05.2017 “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 06 datë 13.09.2007 “Për disa shtesa dhe një ndryshim në Udhëzimin Nr. 1, datë 14.04.2017 “Për zhvillimin e procedurave të prokurimit me vlerë të vogël në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

UDHEZIM Nr. 05, datë 05.07.2017 "Për veprimet e Administratorit të Sistemit të Autoritetit Kontraktor në Sistemin e Prokurimit Elektronik

UDHEZIM NR. 04, DATE 9.05.2017 "Për veprimet Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik"

UDHEZIM NR. 03, DATE 9.05.2017 "Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 01, datë 14.04.2017 "Për zhvillimin e procedurave të prokurimit me vlerë të vogël ne Sistemin e Prokurimit Elektronik"

Udhëzim Nr. 2, datë 24.04.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 3, datë 27.05.2015 “Për proceduren e Prokurimit me Vlerë të Vogël” të ndryshuar

Udhëzim Nr. 3, datë 27.01.2015 “Për Proçedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël” i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 2, datë 24.04.2017

UDHËZIME 2016

UDHËZIM NR. 03, DATË 24.10.2016 "MBI DEKLARIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NGA ZYRTARËT E PROKURIMIT"

UDHËZIM NR. 02, DATË 14.06.2016 “PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN E AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK NR. 07, DATË 22/05/2015 “PËR VEPRIMET E NJËSISË SË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

UDHËZIM NR. 1, DATË 21.04.2016 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 27.01.2015 “PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERË TË VOGEL"

 

UDHËZIME 2015

UDHËZIM NR. 13, DATË 28.05.2015 "PËR PROCEDURAT E DHËNIES ME KONÇESION DHE PARTNERITET PUBLIK PRIVAT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK DHE DORËZIMI I OFERTAVE NGA OPERATORËT EKONOMIKË"

UDHËZIM NR. 12, DATË 22.05.2015 "PËR KRIJIMIN E LLOGARIVE TË PËRDORUESVE NGA ADMINISTRATORI I SISTEMIT"

UDHËZIM NR. 11, DATË 22.05.2015 “PËR PROCESIN E PEZULLIMIT, MODIFIKIMIT TË DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT DHE SHTYRJEN E AFATIT TË PROÇEDURAVE TË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 10, DATË 22.05.2015 “PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 9, DATË 22.05.2015 “PËR ROLIN E AUDITIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 8, DATË 22.05.2015 “PËR SHQYRTIMIN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 7, DATË 22.05.2015 “PËR VEPRIMET E NJËSISË SË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 “PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR”, NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN NR.7, DATË 19.03.2015"

UDHËZIM NR. 7, DATË 19.03.2015 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR"

UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR"

UDHËZIM NR. 5, DATË 27.01.2015 "PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 4, DATË 27.01.2015 "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT TË PËRBASHKËTA, NGA AUTORITETE KONTRAKTORE QË KANË NEVOJË PËR TË NJËJTIN MALL, SHËRBIM, APO PUNË"

UDHËZIM NR. 3, DATË 27.01.2015 "PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL"

UDHËZIM NR. 2, DATË 27.01.2015 "PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË PARASHIKIMEVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE REGJISTRIT TË REALIZIMEVE TË PROKURIMIT PUBLIK"

UDHËZIM NR. 1, DATË 27.01.2015 "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NGA ORGANI QENDROR BLERËS, MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, PËR DISA MALLRA DHE SHËRBIME, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË."


UDHËZIM

Nr. 6, datë 16.01.2018

PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME MJETE ELEKTRONIKE

Udhezim Marreveshja Kuader