PROGRES RAPORTI 2013 I KOMISIONIT EVROPIAN, PËR SHQIPËRINË NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK

Kapitulli 5 Prokurimi Publik Raporti i Progresit 2013.

Më shumë...


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK PARAQET PËR TË GJITHË TË INTERESUARIT:

1. Paraqitje grafike e diferencës ndërmjet fondit limit dhe vlerës me të cilin kanë fituar procedurën për 10 operatorët e pare:

Më shumë...

2. Renditja e operatorëve ekonomikë fitues sipas numrit të procedurave që kanë fituar gjatë vitit 2011:

Më shumë...

3. Renditja e operatoreve ekonomikë fitues sipas vlerës totale me të cilën kanë fituar gjatë vitit 2011:

Më shumë...


DHOMA AMERIKANE E TREGTISË NË SHQIPËRI MONITORIMI I PËRDORIMIT TË SISTEMIT TË PROKURIMIT ELEKTRONIK

Ky raport u realizua me mbështetjen e Popullit Amerikan përmes Programit Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II (MCCA2), i cili administrohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Më shumë...


KOMBET E BASHKUARA RENDITIN SHQIPËRINË TË DYTËN NË BOTË PËR PROKURIMIN ELEKTONIK

Kombet e Bashkuara renditin Agjencinë e Prokurimit Publik si fitues të vendit të dytë për vitin 2010 për Çmimin e Shërbimeve Publike në kategorinë "Përmirësimi i transparencës, përgjegjshmërisë dhe përgjigjshmërinë në Shërbimin Publik", për shkak të rezultateve të arritura nga zbatimi i sistemit të prokurimit elektronik.

Më shumë...


RAPORT ANALITIK I KOMISIONIT EVROPIAN

Raport analitik i Komisionit Evropian për fushën e prokurimit publik, në kuadër të opinionit të Komisionit mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Më shumë...


PROGRES RAPORTI 2009 I KOMISIONIT EVROPIAN PËRSHQIPËRINË NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK

Ka patur disa përmirësime në fushën e prokurimit publik. Në muajin Janar 2009 u miratua legjislacioni, i cili njeh detyrimin e autoriteteve kontraktore për të përdorur prokurimin elektronik.

Më shumë...