DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2018

VENDIM NR.13, DATË 13.09.2018 PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË SHTOJCEN 17 TË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN “SHËRBIM KONSULENCE”

Shtojca_17

Vendim_Nr._13_date_13.09.2018_Per_miratimin_e_nje_shtese_ne_shtojcen_17_te_DST_per_Sherbim_Konsulence

VENDIM NR. 12 DATË 18.07.2018 PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NE SHTOJCËN 17 TË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PË PROCEDURËN "SHËRBIM KONSULENCE"

Shtojce_Njoftim_Fituesi

Vendim_Nr._12_date_18.07.2018

VENDIM NR. 09, DATË 26.02.2018 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT "ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS", PËR KONTRATAT E MALLRAVE/SHËRBIMEVE/PUNËVE PUBLIKE

DST_negocim_pa_shpallje_paraprake_Sherbime

DST_negocim_pa_shpallje_paraprake__Pune

DST_negocim_pa_shpallje_paraprake__Mallra

Vendim_Nr._09__date_26.02.2018

 DOKUMENTAT STANDARTE TË  PROCEDURËS SË PROKURIMIT SHËRBIM ME ROJEVE

DST_ROJE_set_model__22.2.2018

VENDIM NR. 08 DATË 23.02.2018 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT "E HAPUR", "E KUFIZUAR", KËRKESË PËR PROPOZIM", "ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS" DHE "ME NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS", PËR KONTRATAT E PUNËVE PUBLIKE

DST_NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DST_NEGOCIM_me_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DST_Kufizuar

DST_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË_(1)

DST_HAPUR_PUNË_(2)

Vendim_Nr._08_date_23.02.2018

VENDIM NR. 7, DATË 12.01.2018 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "SHËRBIM KONSULENCE"

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SHERBIM_KONSULENCE

Vendim_Nr._7_date_12.01.2018

VENDIM NR. 06, DATË 11.01.2018 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "PROCEDURË E KUFIZUAR" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_SHERBIMET

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_PUNE

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_E_KUFIZUAR_MALLRA

Vendim_Nr._06__date_11.01.2018

VENDIM NR. 05, DATË 11.01.2018 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "KONKURS PROJEKTIMI"

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KONKURS_PROJEKTIMI

Vendim_Nr._05__date_11.01.2018

VENDIM NR. 04, DATË 11.01.2018 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_SHERBIME

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_ME_SHPALLJE_PARAPRAKE_MALLRA

Vendim_Nr._04__date_11.01.2018

VENDIM NR. 03, DATË 11.01.2018 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_SHERBIME

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_PUNE

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_NEGOCIM_PA_SHPALLJE_PARAPRAKE_MALLRA

Vendim_Nr._03__date_11.01.2018

VENDIM NR, 02, DATË 10.01.2018 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "PROCEDURË E HAPUR" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_SHËRBIME

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_PUNË

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_MALLRA

Vendim_02_date_10.01.2018

VENDIM NR, 01, DATË 10.01.2018 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN "KËRKESË PËR PROPOZIM" PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_SHËRBIME

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_PUNË_(1)

DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_KËRKESË_PËR_PROPOZIM_MALLRA

Vendim_01


DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2017


Set model të Dokumentave Standarde për Shërbime referurar Rekomandimin të përbashkët mbi shërbimin e rojeve me Nr. 15166 Prot., datë 20.12.2017

Rekomandim_Nr._15166_Prot.__dhe_Nr._1858_Prot.__KPP

SET_Model_DST_roje


PROCEDURA ME NEGOCIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TE NJOFTIMIT


DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2016


PROCEDURA SHËRBIM KONSULENCE


PROCEDURA KONKURS PROJEKTIMI


DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2015
DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT- TË NDRYSHUAR 2014DOKUMENTET STANDARDE TË TENDERIT DATË 01.02.2013Dokumentet Standarde të Tenderit - Datë 12.10.2012Dokumentet Standarde të Tenderit - Datë 19.07.2010