Monitorimi i shpenzimeve  per vitin 2024

Anekset e Monitorimit JANAR PRILL 2024


Monitorimi i shpenzimeve  per vitin 2023

Anekset e Monitorimit janar dhjetor 2023


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - GUSHT 2023

Monitorimet Janar-Gusht 2023


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - PRILL 2023

Monitorimet Janar- Prill 2023


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - DHJETOR 2022

Monitorimet Janar- Dhjetor 2022


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - GUSHT 2022

Monitorimi Janar-Gusht 2022


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - PRILL 2022

Monitorimi Janar-Prill 2022


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - DHJETOR 2021

Monitorimet Janar- Dhjetor 2021


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - GUSHT 2021

Në zbatim te Udhezimit Nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, paraqesim Raportet e Montorimit, per periudhen Janar - Gusht 2021

Monitorimet Janar- Gusht 2021

Monitorimet Janar- Prill 2021


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR-DHJETOR 2020

Në zbatim te Udhezimit Nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, paraqesim Raportet e Montorimit,  per periudhen Janar - Dhjetor 2020

Monitorimet Janar- Dhjetor 2020


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - GUSHT 2020

Në zbatim te Udhezimit Nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, paraqesim Raportet e Montorimit,  per periudhen Janar - Gusht 2020

Monitorimet Janar- Gusht 2020

Monitorimet Janar - Prill 2020


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR-DHJETOR 2019

Në zbatim te Udhezimit Nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, paraqesim Raportet e Montorimit,  per periudhen Janar - Dhjetor 2019

Monitorimet Janar-Dhjetor 2019

Monitorimet Janar-Gusht 2019

Monitorimet_Janar-Prill_2019_(2)


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - DHJETOR 2018


Në zbatim te Udhezimit Nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, paraqesim Raportet e Montorimit,  per periudhen Janar - Dhjetor 2018

Monitorimet Janar-dhjetor 2018

Monitorimet 4-M-II-2018

Monitorimet 4-M-I-2018


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - DHJETOR 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, paraqesim Raportet e Montorimit,  per periudhen Janar - Dhjetor 2017

Më shumë


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - GUSHT 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, paraqesim Raportet e Montorimit,  per periudhen Janar - Gusht 2017

Më shumë


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - PRILL 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, paraqesim Raportet e Montorimit,  per periudhen Janar-Prill 2017.

Më shumë...

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - SHTATOR 2016


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Shtator 2016.

Më shumë...

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - QERSHOR 2015


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Qershor 2015.

Më shumë...