OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Alfa Cleaning” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L11704004S, me seli në Tiranë, përjashtohet – 29 (njëzetenëntë) muaj (duke filluar nga data 02.10.2020-02.03.2023).

Publikuar në datë 02.10.2020

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Albanian Distribution Chem” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L82203011Nme seli në Tirane, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj  (duke filluar nga data 15.07.2021-15.01.2023). 

Publikuar në datë 15.07.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Malbertex” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K71821009N, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 16.07.2021-16.01.2023).

Publikuar në datë 16.07.2021

 

Operatori ekonomik I regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Kombi Invest” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K43407402P, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 14.09.2021-14.03.2023).

Publikuar në datë 14.09.2021

   

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “COLOMBO” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J82916489E, përjashtohet – 1 (nje) vit (duke filluar nga data 05.11.2021-05.11.2022).

Publikuar në datë 05.11.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Das Oil” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L52230020G, përjashtohet – 12 (dymbedhjete) muaj (duke filluar nga data 31.01.2022-31.01.2023).

Publikuar në datë 31.01.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “HARMONIA” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J62903480D, përjashtohet – 18 (tetembedhjete) muaj (duke filluar nga data 04.02.2022-04.08.2023).

Publikuar në datë 04.02.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Alcani” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J91505006Q, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 09.02.2022-09.12.2022).

Publikuar në datë 09.02.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “COLOMBO” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J82916489E, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 11.02.2022-11.12.2022).

Publikuar në datë 11.02.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Euro 2001” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K13112202Q, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar nga data 20.04.2022-20.04.2024).

Publikuar në datë 20.04.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Sila” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K22518401P, përjashtohet – 18 (tetembedhjete) muaj (duke filluar nga data 20.04.2022-20.10.2023).

Publikuar në datë 20.04.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ FEDOS” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K01514009I, përjashtohet – 14(katermbedhjete) muaj (duke filluar nga data 19.05.2022-19.07.2023).

Publikuar në datë 19.05.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Leka - 2007” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K77929501L, përjashtohet – 24(njezetekater) muaj (duke filluar nga data 16.06.2022-16.06.2024).

Publikuar në datë 16.06.2022

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ Anakonda Security” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K39003551E , përjashtohet – 30(tridhjete) muaj (duke filluar nga data 23.06.2022-23.12.2024).

Publikuar në datë 23.06.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ F.S Construction” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT M17409208A , përjashtohet – 6(gjashtë) muaj (duke filluar nga data 08.07.2022-08.01.2023).

Publikuar në datë 08.07.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ Sabri Osma” person fizik, me  NIPT L42117006R , përjashtohet – 8(tetë) muaj (duke filluar nga data 22.07.2022-22.03.2023).

Publikuar në datë 22.07.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ Kadiu” sha, Shoqëri aksionere me  NIPT J61817045K , përjashtohet – 10(dhjetë) muaj (duke filluar nga data 22.07.2022-22.05.2023).

Publikuar në datë 22.07.2022

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Leka-2007” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me  NIPT K77928501L, përjashtohet – 10(dhjetë) muaj (duke filluar nga data 29.08.2022-29.06.2023).

Publikuar në datë 29.08.2022

 

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër Albania Distribution Chemical shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me  NIPT M11815028I, përjashtohet – 5(pese) muaj (duke filluar nga data 29.08.2022-29.01.2023). 

Publikuar në datë 29.08.2022

 

 

 

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Braka Construction” shpk, me  NIPT L61906505I, përjashtohet – 24(njezet e kater) muaj (duke filluar nga data 27.09.2022-27.09.2024). 

Publikuar në datë 27.09.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Kleidi” shpk, me  NIPT K12511603H, përjashtohet – 5(pese) muaj (duke filluar nga data 04.10.2022-04.03.2023). 

Publikuar në datë 04.10.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Ra-Mi Kompani” shpk, me  NIPT L61327009F, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 29.09.2022-29.09.2024). 

Publikuar në datë 13.10.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Klosi-R Company” shpk, me  NIPT L72120030I, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 29.09.2022-29.09.2024). 

Publikuar në datë 13.10.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Igma” shpk, me  NIPT L24804601R, përjashtohet – 6(gjashte) muaj (duke filluar nga data 25.11.2022-25.05.2023). 

Publikuar në datë 25.11.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Përparim Agimi” person fizik, me  NIPT M12506803T, përjashtohet – 8(tete) muaj (duke filluar nga data 30.11.2022-30.07.2023). 

Publikuar në datë 30.11.2022