PBA 2025-2027

Projektbuxheti afatmesëm 2025-2027 per institucionin e Agjencise se Prokurimit Publik

PBA 2025-2027


DETAJIM I BUXHETIT PER VITIN 2024

Buxheti APP-së 2024


DETAJIM I BUXHETIT PER VITIN 2023

Detajim buxheti APP 2023


PBA 2023-2025

Projektbuxheti afatmesëm 2023-2025 i institucionit i miratuar me VKM Nr. 536, datë 29.07.2022" Për miratimin e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2023-2025".

PBA 2023-2025DETAJIM I BUXHETIT PER VITIN 2021

Detajim i buxhetit per vitin 2021 APP

BUXHETI I RISHIKUAR PER VITIN 2021

Buxheti I rishikuar per vitin 2021 APP


PBA 2022-2024

Në zbatim të ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimimin e sistemit buxhetor në Republikë e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë Nr.7 datë 28.02.2018 “Për proçedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem” Udhëzimit Nr.8, datë 26.02.2021"Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024”

Formatet e Raporteve te PBA2022-2024 Faza STRATEGJIKE