Agjencia e Prokurimit Publik në bashkëpunim me OECD/SIGMA, organizoi trajnimin në Tiranë, në datat 24-25 Shkurt, 2015, mbi "Marrëveshjen Kuadër". Materialet e trajnimi per Marreveshjen Kuader:

Marreveshja Kuader - Legjislacioni Shqiptar

Marreveshja Kuader - Prezantim

Marreveshja Kuader - Biletat e Transportit Ajror

Marreveshja Kuader - Shembulli Kroat

Marreveshja Kuader - Rast studimor

 

Agjencia e Prokurimit Publik në bashkëpunim me OECD/SIGMA, organizoi trajnimin në Tiranë, në datat 18-19 Shkurt, 2014, mbi "Marrëveshjen Kuadër". Qëllimi i trajnimit ishte njohja e punonjësve të prokurimit publik me aplikimin e Marrëveshjes Kuadër për sigurimin e mallrave dhe shërbimeve. Materialet e trajnimi per Marreveshjen Kuader :

 

Marreveshja Kuader _ Legjislacioni Shqiptar

Planning and managing FAs_Albanian

Medicine Procurement-Albanian

Presentation Peder Blomberg Frameworks_Albania

Office Supplies

Worksheet in OFFICE SUPPLIES 2

Invitation to tender

Annex1

Annex2

Worksheet in OFFICE SUPPLIES 2 Annex 3

Travel Services

Worksheet in Travel Services1

Worksheet in Travel Services2

Worksheet in Travel Services3

Njoftojme të gjitha Autoritet Kontraktore të interesuara se, Agjencia e Prokurimit Publik me asistencën e projektit të financuar nga BE "Trajnimi në prokurimin publik në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi" do të organizojë në Tiranë trajnime.

Më shumë...

Në kuadër të Trajnimeve të organizuara nga ITAP në bashkëpunim me Agjencinë e Prokurimit Publik për të gjithë Autoritet Kontratore, i cili konsiston në trajnimin e punonjësve të prokurimeve për Ndryshimet e LPP-së Nr.9643/2006 me Ligjin 131/2012 dhe Udhëzimi i APP-së Për Proçedurën e Prokurimit me Vlera të Vogla
Më poshtë do gjeni prezantimet e trajnimeve të cilat janë në formatin Microsoft Office PowerPoint.

Prezantim Ndryshimet e LPP-se Nr.9643.2006 me Ligjin 131.2012

Prezantim Ndryshimet ne Vendimin Nr.1 date 10.1.2007, te Keshillit te Ministrave, Per miratimin e Rregullave per Prokurimin Publik te ndryshuar

Prezantim Udhezimi i APP-se Per Proceduren e Prokurimit me Vlera te Vogla

Prezantim Krijimi i Procedures se Prokurimit me Vlere te Vogel ne Sistemin e Prokurimit Elektronik

Prezantim Administratori i Sistemit per Autoritetin Kontraktor

Të gjithë punonjësit e prokurimeve publike pranë Autoretiteteve Kontraktore që kanë nevojë për trajnim në fushën e prokurimit publik mund të dërgojnë një kërkesë në adresën Trajnime.PPA@app.gov.al ku të përcaktojnë

Më shumë...

Në kuadër të zbatimit të projektit të binjakëzimit "Mbështetje për forcimin e sistemit Shqiptar të prokurimit publik, koncesioneve dhe ankandit publik", financuar nga BE, ekspertët kanë përgatitur nga një pyetësor për autoritetet kontraktore dhe operatorët ekonomikë:

Më shumë...

Pyetësor për Operatorët Ekonomikë

Pyetësor për Autoritetet Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik në Shqipëri nëpërmjet kësaj thirrjeje fton për aplikime nga persona të interesuar për t'u bërë pjesë e programit ToT në Menaxhimin e Prokurimit, program i cili bazohet në Direktivat e Bashkimit Evropian për prokurimin dhe legjislacionin shqiptar për prokurimin publik.

Thirrje për kandidatë

Të dhëna informative

Në kuadër të Programit IPA 2008, aktualisht është duke u implementuar projekti i binjakëzimit "Mbështetje për forcimin e sistemit Shqiptar për prokurimin publik, koncesioneve dhe ankandit publik". Në këtë drejtim, aktiviteti i ardhshëm për t'u realizuar me asistencën e projektit të lartpërmendur, konsiston në trajnimin e punonjësve të prokurimeve.

Më shumë...

Në kuadër të Programit IPA 2008, aktualisht është duke u implementuar projekti i binjakëzimit "Mbështetje për forcimin e sistemit Shqiptar për prokurimin publik, koncesioneve dhe ankandit publik".

Më shumë...

Pyetesori per A.K

Pyetesori per O.E