UDHËZIME 2014

UDHËZIM NR. 04, DATË 04.07. 2013 PËR ZHVILLIMIN E PROKURIMEVE ME VLERË TË VOGËL NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK PËR AUTORITETET KONTRAKTORE DHE OPERATORËT EKONOMIKË, NDRYSHUAR ME UDHËZIM NR.03, DATË 03.04.2014

UDHËZIM NR. 03 DATE 01.06.2010 I NDRYSHUAR ME UDHEZIM NR. 02 DATE 03.04.14

UDHËZIM NR. 02, DATË 28.03.2013 PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA, I NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN NR. 05, DATË 16.07.2013 DHE UDHËZIMIN NR. 1, DATË 28.02.2014

UDHËZIM NR. 03, DATË 03.04.2014 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 04, DATË 04.07.2013 TË AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK"

UDHËZIM NR. 02, DATË 03.04.2014 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 03, DATË 01.06.2010 TË AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK"

UDHËZIM NR. 01, DATË 28.02.2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 02, DATË 28.03.2013 "PER PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA", NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN NR.5, DATË 16.07.2013

 

UDHËZIME 2013

UDHËZIM NR. 06, DATË 03.09.2013 "PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR SHËRBIMET E PËRKUJDESJES SHOQËRORE

UDHËZIM NR. 05, DATË 16.07.2013 PËR NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR. 02, DATE 28.03.2013 "PER PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA"

UDHËZIM NR. 04, DATË 04.07.2013 PËR PROCEDUREN ME VLERA TË VOGLA

UDHËZIM NR. 03, DATË 28.06.2013 PËR PROCEDUREN ME VLERA TË VOGLA

UDHËZIM NR. 02, DATË 28.03.2013 PËR PROCEDUREN ME VLERA TË VOGLA

UDHËZIM NR. 01, DATË 01.02.2013 PËR PROCEDUREN ME VLERA TË VOGLA

 

UDHËZIME 2012

NJOFTOJME TE GJITHA AUTORITETET KONTRAKTORE SE, AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK, NE FUNKSION TE DETYRAVE TE SAJ SIPAS PIKES 13/2/D TE LIGJIT NR.9643 DATE 20.11.2006 "PER PROKURIMIN PUBLIK", TE NDRYSHUAR, DHE VKM NR.659 DATE 03.10.2007 "PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE PROKURIMIT PUBLIK ME MJETET ELEKTRONIKE", KA HARTUAR DHE MIRATUAR UDHEZIMIN NR.7, DATE 20.12.2012 "PER ZHVILLIMIN E PROKURIMEVE ME VLERE TE VOGEL NE SISTEMIN ELEKTRONIK PER AUTORITETET KONTRAKTORE DHE OPERATORET EKONOMIKE". DUKE FILLUAR NGA DATA 03.01.2013 TE GJITHA PROCEDURAT E PROKURIMIT ME VLERE TE VOGEL DO TE ZHVILLOHEN NE SISTEMIN ELEKTRONIK TE PROKURIMEVE

Më shumë...

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK, MBESHTETUR NE NENIN 13/2/D TE LIGJIT NR. 9643, DATE 20.11.2006 "PER PROKURIMIN PUBLIK", I NDRYSHUAR, UDHEZON TE GJITHA AUTORITETET KONTRAKTORE, QE ZHVILLOJNE PROCEDURA PROKURIMI KONFORM DISPOZITAVE TE KETIJ LIGJI, SE NJOFTIMI I KONTRATES DHE NJOFTIMI I FITUESIT , TE CILET DO TE HIDHEN NE SISTEM PER PUBLIKIM NE BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE, DUHET TE JETE SIPAS FORMATEVE TE MEPOSHTEM:

FORMATI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

FORMATI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

UDHËZIM NR 04 , DATË 08/06/2012 AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK, BAZUAR NË NENIN 13, TË LIGJIT NR.9643, DATË 20 NËNTOR 2006 "PËR PROKURIMIN PUBLIK", I NDRYSHUAR, SI DHE KREUN XI GERMA "A" TE VENDIMIT TE KËSHILLIT TË MINISTRAVE, NR.1 DATË 20.01.2007 "PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE PROKURIMIT PUBLIK", I NDRYSHUAR

UDHËZIM NR. 03, DATË 10.05.2012 "MBI SQARIMET, MODIFIKIMET NË DOKUMENTET E TENDERIT DHE SHTYRJA E AFATIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR 02, DATË 02.02.2012 PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT TË PËRBASHKËTA, NGA AUTORITETE KONTRAKTORE QË KANË NEVOJË PËR TË NJËJTIN MALL, SHËRBIM, APO PUNË MODEL

UDHËZIM NR. 01, DATË 31.01.2012 PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR.3, DATË 26.05.2011 "PEZULLIMIN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT NË SISTEMIN ELEKTRONIK

 

UDHËZIME 2011

UDHËZIM NR. 06 DATË 03.11.2011, MBI FORMATIN E NJOFTIMIT TE FITUESIT, I CILI DO TE HIDHET NE SISTEM PER PUBLIKIM NE BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE, NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

UDHËZIM NR. 05 DATË 14.10.2011, MBI NJOFTIMIN E FITUESIT, I CILI DO TE HIDHET NE SISTEM PER PUBLIKIM NE BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE, NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

UDHËZIM NR. 04 DATË 22.07.2011, MBI RESPEKTIMIN E VKM NR.472, DATË 02.07.2014 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

UDHËZIM NR. 03 DATË 26.05.2011, MBI PROCESIN E PEZULLIMIT NE SISTEM

UDHËZIM NR. 02 DATË 28.03.2011, PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.1, DATË 15.04.2010 "PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT PUBLIK, PËR DISA MALLRA DHE SHËRBIME NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË NGA ORGANI QENDROR BLERËS, MINISTRIA E BRENDSHME"

UDHËZIM NR. 01 DATË 09.03.2011, PËR NJË SHTESE NË UDHËZIMIN NR.2, DATË 18.02.2008 "PËR PROCEDURE E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA"

 

UDHËZIME 2010

UDHËZIM NR. 04, DATË 16.12.10, "PËR TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E AUTORITETEVE KONTRAKTORE DHE INSTITUCIONEVE TË TJERA RREGULLUESE NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK SI APP, KPP DHE AVP"

UDHËZIM NR. 03, DATË 01.06.10, "PËR SHPALLJEN E NJOFTIMIT TË KONTRATËS, NJOFTIMIT TË FITUESIT DHE NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR.2, DATË 17.05.2010, "PËR MODIFIKIMIN E DOKUMENTEVE DHE SHTYRJEN E AFATIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR 1, DATË 15.04.2010 "PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT PUBLIK, PËR DISA MALLRA DHE SHËRBIME NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË NGA ORGANI QENDROR BLERËS, MINISTRIA E BRENDSHME"

 

UDHËZIME 2009

UDHËZIM "PËR MËNYRËN E PROKURIMIT TË PROCEDURËS SHËRBIM KONSULENCE"

UDHËZIM PËR SHQYRTIMIN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE NË PROKURIMIN ME MJETE ELEKTRONIKE

UDHËZIM PËR OPERATORËT EKONOMIKË

UDHËZIM PËR KRIJIMIN E DOSJES SË TENDERIT ME MJETE ELEKTRONIKE

UDHËZIM NR.1, DATË 06.02.2009, PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK, PËR DISA MALLRA DHE SHËRBIME NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË NGA ORGANI QENDROR BLERËS, MINISTRIA E BRENDSHME

UDHËZIM NR.2, DATË 18.02.2008 "PËR PROCEDUREN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA"

UDHËZIM "PËR OPERATORËT EKONOMIKË" DATË 19.02.2009

MANUALE UDHËZUESE PËR SPE

 

MANUAL UDHËZUES PËR ROLIN "ADMINISTRATOR I AUTORITETIT KONTRAKTOR" NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK

Më shumë...

 MANUAL UDHËZUES PËR ROLIN "AUDIT" NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONI

Më shumë...

 MANUAL UDHËZUES PËR ROLIN "AUDIT" NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK

Më shumë...

 MANUAL UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE VLERËSIMIN E DOSJES SË TENDERIT ME MJETE ELEKTRONIKE (PROCEDURA PA LOTE DHE PROCEDURA ME LOTE)

Më shumë...

 MANUAL PËRDORIMI PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Më shumë...